Máte nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom? Komu ho Sociálna poisťovňa vyplatí a komu nie?

Ak váš príbuzný dostával pred smrťou penziu, môže vám vzniknúť nárok na nevyplatený dôchodok splatný ku dňu smrti poistenca.

23.05.2024 06:00
žena, dôchodkyňa, seniorka, vdova, zmluvy Foto:
Ilustračné foto.
debata

. Sociálna poisťovňa takýto nevyplatený dôchodok vypláca najbližším príbuzným zomretého.

Kto má nárok

Nárok na nevyplatený dôchodok po zomretom vzniká, ak si dôchodca neprevzal dôchodok alebo ak mu bol dôchodok pred smrťou priznaný, alebo ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, podal si žiadosť na jeho výplatu a následne zomrel. Sociálna poisťovňa v takomto prípade vyplatí nevyplatený dôchodok postupne manželovi/manželke, deťom a rodičom zomretého, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Martin Kontúr opísal zmeny v 13. dôchodkoch. Kto dostane o stovky eur viac?
Video
Zdroj: TV Pravda

Prechod nároku na starobný dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na manžela (manželku) deti a rodičov, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol starobný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne manželovi (manželke) deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

Ako požiadať o nevyplatený dôchodok po zomretom?

Ak ste manžel/manželka zomretého, nárok si môžete uplatniť pri podaní žiadosti o vdovecký/vdovský dôchodok. Ak ste dieťa, nárok si uplatníte žiadosťou o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi, v ktorej zároveň vyhlásite, že ste jediným dieťaťom zomretého alebo (pri viacerých deťoch) beriete na vedomie, že nevyplatený dôchodok je spoločným nárokom všetkých detí zomretého.

Požiadať môžete dvomi spôsobmi:

Vyberte si, ktorým spôsobom o nevyplatený dôchodok po zomretom požiadate:

O nevyplatený dôchodok po zomretom požiadate elektronicky cez www.slovensko.sk s elektronickým občianskym preukazom tu: Žiadosť o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi/dieťati. O nevyplatený dôchodok po zomretom môžete požiadať aj písomne formulárom, ktorý nájdete na stránke Sociálnej poisťovne pod názvom Žiadosť o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi/dieťati.

Ak ste rodič, nárok si uplatníte žiadosťou o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom dieťati, v ktorej zároveň vyhlásite, že ste otcom/matkou a jediným priamym dedičom zomretého dieťaťa.

Žiadosť musí byť podpísaná a pravosť podpisu úradne (notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu) osvedčená. Úradné osvedčenie sa nevyžaduje, ak je žiadosť podpísaná po preukázaní totožnosti pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne, Informačno-poradenského centra ústredia Sociálnej poisťovne alebo príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia, ak má žiadateľ bydlisko v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarskej konfederácie alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Požiadať môžete dvomi spôsobmi: na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1 alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk).

Po posúdení žiadosti vám Sociálna poisťovňa poukáže nevyplatený dôchodok na účet v banke alebo poštovým poukazom na výplatu (podľa toho, aký spôsob uvediete v žiadosti) spolu s písomným oznámením.

O nevyplatený dôchodok po zomretom môžete požiadať aj osobne v pobočke Sociálnej poisťovne. Stačí, ak potrebné údaje poskytnete do zápisnice spísanej zamestnancom pobočky, pred ktorým ju aj podpíšete. Podpis v takom prípade netreba úradne osvedčiť.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #nárok na dôchodok