Súbeh penzií alebo dve penzie? Niektorí ľudia majú nárok na výplatu dvoch dôchodkov od štátu. V akej sume sa vypláca?

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

27.05.2024 06:00
lekár, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od 1. júna 2022 sa invalidný dôchodok vypláca aj počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo na nemocenské, bez ohľadu na to, kedy sa stal dočasne práceneschopný.

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr o dochodkoch:
Číslo 40 odpracovaných rokov sa stáva plávajúce
Video
Zdroj: TV Pravda

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov. Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný dôchodok za výsluhu rokov. Vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil. Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, splnil podmienky nároku na dva invalidné dôchodky – invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tzv. invalidný dôchodok z mladosti podľa § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov. Vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil. Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok)

  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.

Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá dva alebo viac pozostalostných dôchodkov (vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky)

  • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vyplácajú vždy pozostalostné dôchodky.

Ak sa priznáva invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nevznikne súbeh nárokov na výplatu invalidného dôchodku a sirotského dôchodku priznaného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.

Premlčanie nároku na výplatu

Nárok na výplatu invalidného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý invalidný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o invalidný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

  • Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na: manžela (manželku), deti a rodičov, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie.
  • Ak bol invalidný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne: manželovi (manželke), deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie.
  • Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita #invalidný dôchodca #invalidná penzia #dôchodcovská dávka