Odpracované roky ovplyvňujú výšku penzie. Nie však vždy, títo ľudia ich mať nemusia

Na Slovensku máme aktuálne 224 143 invalidných dôchodcov (údaj platný k 12/2022). Je to 8,1 % ľudí v produktívnom veku, čo znamená, že jeden človek z 12-tich poberá čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok. Zatiaľ čo v Česku je to len jeden človek zo 16-tich.Väčšina ľudí sa domnieva, že invalidita sa ich netýka, lebo jej príčinou sú väčšinou vážne úrazy. „To je však omyl, pretože úrazy sú príčinou iba v troch percentách prípadov. Vo zvyšných 97 percentách prípadov sú príčinou choroby - napríklad choroby svalovej a kostrovej sústavy, nádory či duševné poruchy,“ upozorňuje Peter Mocker, poistný analytik Swiss Life Select.

29.05.2024 06:00
invalid, dôchodca, senior, opatrovateľka Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Príčin, prečo ľudia poberajú invalidný dôchodok, je veľa. Invalidný dôchodok je v podstate dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia a to je súčasťou dôchodkového poistenia. Ak ste boli zamestnancom, odvádzal ho za vás zamestnávateľ alebo ste si invalidné poistenie platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste ho platili dobrovoľne, resp. ho v určitých prípadoch za vás odvádzal štát. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Erik Tomáš a dôchodcovia o valorizácii penzií
Video
Zdroj: TV Pravda

Invalidita je podľa zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou a váš nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako jeden rok. Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10 %.

Ako zistíte, či máte nárok na invalidný dôchodok? Splniť musíte nasledovné podmienky: vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe. Túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ. Zároveň musíte mať potrebný počet odpracovaných ro­kov.

Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

  • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Invalidný dôchodok dostanete aj v prípade, ak nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

žena, dôchodkyňa, invalidný vozík, ZŤP, čítanie Čítajte viac Aké veci majú vplyv na zvýšenie invalidného dôchodku? Na čo sa prihliada pri výpočte penzie +príklady prepočtov

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

A ako to funguje? Najskôr by ste mali informovať svojho obvodného lekára, že chcete požiadať o invalidný dôchodok a priniesť mu všetky odborné nálezy (tie, ktoré ste nedoložili a nemá u seba založené). Ošetrujúci lekár získa čas, aby pripravil vašu zdravotnú dokumentáciu. Ak budete naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiadate priznať invalidný dôchodok, na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby váš zamestnávateľ predložil evidenčný list dôchodkového poistenia. Aby ho stihol pripraviť, odporúčame vám oznámiť mu vopred, od ktorého dátumu žiadate priznať invalidný dôchodok.

Následne váš zdravotný stav posúdi posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne bez osobnej účasti na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň. Závažnosť vášho zdravotného stavu a jeho vplyv na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudkový lekár vždy individuálne, na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.

Po schválení si dôchodok vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie. Miesta pobočiek a otváracie hodiny nájdete aj na webe Sociálnej poisťovne. Pobočky Sociálnej poisťovne. V prípade, že si potrebujete overiť, ako je to vo vašom konkrétnom prípade, vám poslúži Informačno-poradenské centrum. A ako treba postupovať? Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli, do pobočky Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska. Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti. Príslušný zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne s vami spíše Záznam o uplatnení nároku na invalidný dôchodok. Následne skontaktuje pobočka Sociálnej poisťovne vášho ošetrujúceho lekára a požiada ho o vyplnenie tlačiva Prehliadka zisťovacia – kontrolná a váš lekár vypracuje všetko potrebné k posúdeniu vášho zdravotného stavu.

dôchodci, právnik, invalidita, Čítajte viac Započítava sa do penzie, ak niekto poberá opatrovateľský príspevok? Prepočítava sa invalidná penzia na starobnú?

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe tlačiva, ktoré vyplnil váš ošetrujúci lekár, posúdi váš percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prílohy č. 4, kde sú presne uvedené diagnózy, stupeň postihnutia a percentuálny pokles).Posúdenie zdravotného stavu a spísanie žiadosti o dôchodok sa spravidla uskutočňujú v ten istý deň. Zašleme vám predvolanie na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok, kde bude uvedené miesto, termín (deň a hodina) a zoznam dokladov. Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne cez elektronický formulár s vami spíše Žiadosť o dôchodok na základe predložených dokladov a vyhlásení. Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Invalidný dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred vždy v pravidelne sa opakujúcom termíne. Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa. Dôchodok dostanete na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok. Môže byť vyplácaný aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí. Poberať ho možno aj v hotovosti, ale je potrebné o to vopred požiadať. Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #invalidné dôchodky #invalidita #invalidná penzia