Pracovať môžu aj predčasní dôchodcovia. V týchto prípadoch ani nemusia dodržať zárobkový limit 200 eur mesačne a neprídu o penziu

V nedávnom facebookovom statuse Jozef Mihál, odborník na dôchodky, vysvetľuje, aké možnosti majú poberatelia predčasného starobného dôchodku, aby mohli legálne pracovať bez toho, aby im Sociálna poisťovňa pozastavila výplatu dôchodku.

07.06.2024 06:00
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Mihál tiež upozorňuje, že zákon vás nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá vám ani povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, že pracujete. V určitých prípadoch si dokonca môžete uplatniť odvodovú úľavu. Pozor však, platí to len pri riadnych starobných dôchodkoch. Výnimkou je poberanie predčasného starobného dôchodku, pri ktorom môžete pracovať na dohodu len vtedy, ak váš ročný príjem nepresiahne stanovenú hranicu. Znamená to, že zarobená suma nesmie byť vyššia ako 2400 eur ročne.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne o zmenách v predčasných dôchodkoch
Video
Zdroj: TV Pravda

Dobrovoľníctvo

Práca na dobrovoľnícku zmluvu v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve nepodlieha povinnému dôchodkovému poisteniu v Sociálnej poisťovni. Dobrovoľníci sa teda do Sociálnej poisťovne neprihlasujú a môžu žiadať o predčasný starobný dôchodok, pracovať na dobrovoľnícku zmluvu aj po podaní žiadosti či vydaní rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Spoločníci a konatelia s.r.o.

Samotná skutočnosť, že občan je spoločníkom alebo konateľom s.r.o., neznamená povinnosť byť dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni, pokiaľ nepoberá odmenu a nemá pracovnú zmluvu ani dohodu. Spoločníci môžu poberať dividendy, ktoré nie sú predmetom dôchodkového poistenia. Takíto spoločníci môžu žiadať o predčasný starobný dôchodok a pokračovať vo svojej funkcii aj po podaní žiadosti či vydaní rozhodnutia o priznaní dôchodku.

SZČO bez povinného dôchodkového poistenia

Nová SZČO, ktorá začne podnikať v roku 2024, nebude povinne dôchodkovo poistená skôr ako od 1. júla 2025 (ak jej príjem za rok 2024 presiahne 8580 € a daňové priznanie podá do 31. marca 2025) alebo od 1. októbra 2025 (ak daňové priznanie podá po 31. marci 2025). Takáto SZČO môže žiadať o predčasný starobný dôchodok a vykonávať svoju činnosť aj po podaní žiadosti či vydaní rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Výpomoc rodinnému príslušníkovi

Po priznaní predčasného starobného dôchodku je možné pracovať formou výpomoci rodinnému príslušníkovi bez pracovnej zmluvy. Toto je možné v prípade výpomoci fyzickej osobe podnikateľovi, s.r.o. s jediným spoločníkom alebo s.r.o. s dvoma spoločníkmi, ktorí sú príbuzní v priamom rade alebo sú súrodenci či manželia. Poberateľ dôchodku môže takto vypomáhať, napríklad svojej manželke, ktorá je SZČO, alebo bratovi v jeho jednoosobovej s­.r.o.

Práca na dohodu

Poberatelia predčasného starobného dôchodku môžu pracovať na jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej sa uplatňuje odvodová odpočítateľná položka (OOP). Môžu takto zarobiť celkovo do výšky 2400 € ročne. Ak túto hranicu presiahnu, Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku od nasledujúceho mesiaca zastaví a obnoví ju až od januára nasledujúceho roka.

Čo je odvodová úľava?

Ako dôchodca pracujúci na dohodu si môžete uplatniť odvodovú úľavu. To znamená, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie: vôbec, ak váš príjem z danej dohody za kalendárny mesiac nepresahuje 200 €, alebo v zníženom rozsahu, ak váš mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z danej dohody presiahne 200 €. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade platíte len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.

Ak máte uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, zo všetkých ostatných dohôd budete platiť poistné na dôchodkové poistenie v plnom rozsahu.

Kedy si môžete uplatniť odvodovú úľavu?

Odvodovú úľavu si môžete uplatniť, ak ste dôchodcom poberajúcim:

  • starobný dôchodok,
  • predčasný starobný dôchodok,
  • invalidný dôchodok,
  • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, alebo
  • invalidný výsluhový dôchodok,
  • a zároveň pracujete na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu pracujúceho na dohodu sa považuje aj dôchodca, ktorý má uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Ako požiadate o odvodovú úľavu (výnimku)?

Písomne informujte zamestnávateľa, že dohodu, ktorú s ním máte uzatvorenú, si určujete ako dohodu na uplatnenie odvodovej úľavy a formou čestného vyhlásenia potvrďte, že si odvodovú úľavu v tom istom kalendárnom mesiaci neuplatňujete aj u iného zamestnávateľa. Využite pritom formulár „Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA, web Sociálnej poisťovne)“.

Poistné v správnej výške za vás do Sociálnej poisťovne odvedie zamestnávateľ. Sociálnej poisťovni teda nemusíte nič oznamovať.

Dôležitá informácia: ==== Zamestnávateľa ste povinný písomne informovať aj o tom, že si už odvodovú úľavu (výnimku) uplatňovať nechcete.

Príklad pani Sáry

Pani Sára mala rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku k 14. máju 2024. Od 1. júna 2024 sa zamestnala na dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnila OOP. Jej mesačný príjem bol 200 €, pričom za december dostala aj špeciálnu odmenu 5000 €. Hranicu 2400 € prekročila až v decembri, takže jej Sociálna poisťovňa nemá ako zastaviť výplatu dôchodku.

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Mihál