Narodili ste sa po roku 1963? Budete potrebovať toto tlačivo, inak môžete prísť o penziu

Poistenci spravidla narodení od roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky. Ako sa k nemu dostať?

20.06.2024 05:30
žena, seniorka, dôchodkyňa, vdova Foto:
Ilustračné foto.
debata (23)

Do roku 2003 sa roky štúdia rátajú do dôchodku, do počtu odpracovaných rokov. Do roku 2000 sa dokonca počíta aj čas strávený na úrade práce. Ak však poberal dávku, tak sa mu počítajú aj roky 2001, 2002, 2003. Rok 2004 sa už nepočíta.

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Žiadosť sa zasiela na príslušný Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS), okresný úrad, odbor školstva (nie na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní).

Ako získam potvrdenie?

Prístup k archívnym dokumentov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ osobitne uvedie údaje o požadovanom archívnom dokumente, účel jeho využitia a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívneho dokumentu.

Napríklad v okrese Trebišov majú v štátnom archíve potvrdenia o návšteve školy, kópie maturitných vysvedčení, kópie o záverečných učňovských skúškach a potvrdenia o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sú potrebné pri odchode do dôchodku, vyhotovujú sa z archívnych fondov základných a stredných škôl za okres Trebišov.

Ďalej vydávajú tiež potvrdenia o odpracovanej dobe, ktoré sa nachádzajú v osobných spisoch a mzdových listov podnikov a firiem.

Čo si musíte nachystať?

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Pre posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebný v prípade, že žiadateľ bude naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok.

Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla predĺži čas vybavovania dôchodku.

 • Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ dôchodkový vek dosiahol, treba predložiť vtedy, ak dosiahol dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a bol naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003. (Aby mohol zamestnávateľ pobočke Sociálnej poisťovne včas predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia a potvrdenie o vymeriavacom základe, zamestnanec v tejto situácii oznamuje zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať starobný dôchodok.)
 • Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca, potrebuje k žiadosti o starobný dôchodok poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
 • Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým žiadateľ preukazuje, či získanou dobou výkonu služby spĺňa, alebo nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, treba v prípade, ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, príslušníka Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu, alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
 • Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok a príspevku k dávke v hmotnej núdzi treba k žiadosti o dôchodok v prípade, ak žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa mu vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príslušné uznesenie (nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy potrebuje občan k žiadosti o dôchodok v prípade, ak mu boli nariadené zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

23 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #dokument #potvrdenie