Odchodné alebo odstupné? Kedy majú dôchodcovia nárok na oboje? A dostanú ho aj predčasní penzisti?

Odchodné je inštitút upravený v Zákonníku práce. V praxi sa často zamieňa s pojmom odstupné. Odstupné a odchodné však sú rozdielne inštitúty, každý má iné podmienky. Rozdiel vysvetľuje advokát Patrik Ozimanič z advokátskej kancelárie OziLegal.

10.07.2024 06:00
dôchodok, penzia, dôchodcovia, penzisti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Odchodné slúži v podstate v podstate ako akási odmena zamestnancovi za jeho doterajšiu kariéru pri odchode do dôchodku.

Čo je odchodné a kedy na neho vzniká nárok?

Nárok na odchodné upravuje § 76a Zákonníka práce. Kedy vzniká nárok na odchodné v rôznych situáciách?

V prípade, ak zamestnancovi vznikne nárok na starobný dôchodok a invalidný dôchodok nad 70 %, tak platí podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce : "Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

IDE O PRÁVO: Odchodné
Video
Zdroj: TV PRAVDA

V prípade, ak zamestnanec odchádza do predčasného starobného dôchodku, tak platí podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce: "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Rozdiel v dôchodkoch

Rozdiel oproti “riadnemu” dôchodku alebo invalidnému dôchodku (nad 70 %) je v tom, že kým pri riadnom dôchodku postačuje len vznik nároku na takýto dôchodok, pri predčasnom dôchodku musí byť takýto dôchodok reálne priznaný, na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru, alebo do 10 dní po jeho skončení.

Aké sú ďalšie podmienky?

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ však nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce – okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, z dôvodu že zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ak zamestnanec zomrie, na účely odsekov 1 a 2 sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca.

Zdroj: JUDr. Patrik Ozimanič, advokátska kancelária OziLegal

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #odstupné #odchodné #odchod do penzie