Čo stanovuje o hluku norma a kto robí merania

19.11.2011 07:30
premávka - hluk - zápcha - cesta - diaľnica
Hluk preniká do miestností aj zvonka, izolácia je preto nutná. Autor:

Norma STN 73 0532 stanovuje požiadavky na hodnotenie zvukovej izolácie deliacich konštrukcií medzi miestnosťami v budovách, krokovú nepriezvučnosť medzi miestnosťami, zvukovú izoláciu obvodových konštrukcií, nepriezvučnosť okien, dverí vo vzťahu k funkčnému využitiu chránených miestností a hlučnosti druhých (susedných) bytov.

Súčasťou sú aj zvýšené požiadavky na zvukovú izoláciu vybraných obytných miestností toho istého bytu. Zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcií sú deklarované stavebnými hodnotami akustických veličín, akými sú stavebná nepriezvučnosť steny, stropu, kroková nepriezvučnosť medzi miestnosťami.

Je samozrejmé, že tieto požiadavky musia byť splnené, čo vytvára predpoklad splnenia hygienických požiadaviek určených vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa vyjadrujú k územnému konaniu, kde od stavebných úradov vyžadujú predloženie meraní zvukových izolácií deliacich konštrukcii a pri kolaudácii stavieb vyžadujú aj protokol z merania podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva merania zvukovej izolácie deliacich konštrukcií nevykonávajú (technické merania), vykonávajú hygienické merania (ochrana zdravia).

Stavebná fakulta STU BA sa zaoberá zvukovoizolačnými vlastnosťami stavebných materiálov.

Hladiny hluku v praxi
0 dB prah počuteľnosti
20 dB šepkaný hlas
30 dB záhrada, tichý interiér
40 dB tichá kancelária
50 dB normálny hovor, ticho idúce auto, tichá ulica
60 dB stredne hlučná ulica
80 dB autá, motocykle, hlučné ulice, zvuk orchestra, krik
90 dB hlučné križovatky, pneumatická vŕtačka
100 dB idúce vlaky, ťažké nákladné autá
110 dB práčovne, hlučné dielne
120 dB buchary, veľmi hlučné dielne, nízko prelietajúce lietadlo, rachot hromu
130 dB vypúšťanie pary a plynov pod tlakom – prah bolesti
140 dB prúdové lietadlá, sirény námorných lodí
150 dB sopečné výbuchy
160 dB štart kozmických lodí (až do 200 dB).
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku