Ako nenaletieť nekvalitnej stavebnej firme

03.08.2010 07:51
Zateplenie - problémy
Takto zanechala po sebe nedokončenú prácu nezodpovedná firma. Autor:

Zateplenie bytového domu je nákladná investícia. V dôsledku krízy a medializácie vládneho programu zatepľovania a"zaručeným informáciám" o príleve peňazí do tejto oblasti z EÚ sa do zatepľovania bytových domov presmerovalo veľa firiem, ktoré so zatepľovaním nemajú žiadne skúsenosti, nepoznajú tvorbu cien, nie sú pripravené po personálnej ani technickej stránke.

Neseriózne firmy vidia pred sebou neskúseného a často naivného investora v podobe vlastníkov bytov a snažia sa mu nahovoriť spoľahlivé, lacné a rýchle riešenia. Ich jediným cieľom je však rýchly zisk. Často dochádzalo k zlacňovaniu zámenou materiálov v systémoch s osvedčením Technického a skúšobného ústavu stavebného za lacnejšie, ale nevhodné pre tento druh zatepľovania. Dôsledok? Kratšia životnosť, mechanické poruchy vytváraním trhlín spôsobené tým, že zmenené materiály nie sú schopné odolávať náročným podmienkam, predovšetkým cyklickým zmenám teplôt a atmosférickým vplyvom.

Veľa bytových domov sa popálilo na takzvaných akciovkách s nízkou cenou. Materiál často nesystémový a nekvalitný, ľudia, ktorí sú akurát voľní. V takých prípadoch kvalita pokrivkáva. V horšom prípade firma vyinkasuje peniaze ako zálohu na materiál, práce rozrobí a bez stopy zmizne. Je to realita týchto dní. Na zateplenie sa treba vopred pripraviť.

Kvalitný projekt

Prvým krokom je kvalitný projekt obnovy bytového domu. Tu sa vlastníci často snažia šetriť a rozhodujú sa najmä podľa ceny. Výsledkom nízkej ceny môže byť projekt, na základe ktorého neviete vybaviť stavebné povolenie. Stavebný úrad žiada doložiť statický posudok, stanovisko hasičského zboru a podobne, prípadne chýba výmer, bez ktorého neviete urobiť výber zhotoviteľa. Dodatočné náklady napokon prevyšujú aj tú najvyššiu cenovú ponuku z výberového konania, nehovoriac o strate času.

Lacno spracovaný projekt je často technický nerealizovateľný, lebo projektant neurobil obhliadku spojenú s realizáciou sond, aby sa zistil skutočný stav konštrukcií. Potom lacný projekt môže predražiť realizáciu aj o niekoľko desiatok percent. Naše odporučenie: Vyberajte si skúseného projektanta s referenciami a žiadajte, aby súčasťou vypracovania projektu bolo aj vybavenie stavebného povolenia.

Vyberte si spoľahlivého zhotoviteľa

Ak už máte projekt a stavebné povolenie, prichádza k výberu zhotoviteľa. Jeho správny výber je prvým predpokladom budúcej úspešnosti diela. Rozpočet, ktorý vám vyrazil dych, je len orientačný. Rozhodujúce sú ponuky zhotoviteľa, za koľko dokáže práce zrealizovať. Dôležité pre objektívny výber zhotoviteľa sú podklady a kritériá na vyhodnotenie.

Podkladom pre ocenenie by mala byť špecifikácia prác a dodávok s výkazom výmer z projektovej dokumentácie a projektová dokumentácia minimálne k nahliadnutiu a, samozrejme, obhliadka objektu. V prípade, že ponuky sú spracované len na základe obhliadky, resp. na základe pôvodnej dokumentácie, nemusí byť rozsah prác u všetkých uchádzačov rovnaký a spravidla odlišnosti môžu byť veľké. Skontrolujte, či účastníci vyplnili všetky položky, aby porovnávanie mohlo byť objektívne. Pre výber zhotoviteľa si musíte stanoviť kritériá. Často je medzi nimi záruka. V prípade, že sa skombinuje s cenou, niet lepších kritérií na výber neseriózneho dodávateľa s nízkou cenou a dlhou zárukou, ktorá vysoko presahuje životnosť takejto firmy.

Záruka by mala byť zaradená medzi podmienky uzavretia zmluvy o diele. Obvyklá je päť rokov, najväčšou však história firmy dlhodobo pôsobiacej na stavebnom trhu. Ak je jediným kritériom cena, veľmi riskujete, že zákazku zveríte neskúsenej firme, ktorá cenu podhodnotila a bude sa to snažiť napraviť na úkor kvality materiálu a práce ľudí.


AUTOR JE KONATEĽ STAVEBNEJ FIRMY IZOLA KOŠICE, ČLEN ZDRUŽENIA PRE ZATEPĽOVANIE BUDOV, SPOLUPRACOVNÍK ZDRUŽENIA SPOLOČENSTIEV VLASTNÍKOV BYTOV
-------

Ako reklamovať zateplenie

 1. Právo zodpovednosti za chyby poskytnutej služby si musí občan u podnikateľa uplatniť čo najrýchlejšie, len čo sa chyba objaví, resp. zistí pri poskytovaní (preberaní) služby.
 2. Pri stavebných prácach, teda aj zateplení domu, je záručná lehota 18 mesiacov, ale podnikateľ ju môže v záručnom liste predĺžiť ! Ak spotrebiteľovi vznikla škoda, má nárok na jej náhradu.
 3. Reklamácia musí byť prijatá, realizačná firma ju musí riadne zaevidovať a má na jej vybavenie lehotu 30 dní.
 4. Ak bola služba poskytnutá chybne a chyba je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie.
 5. Pri neodstrániteľných chybách, t. j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu účelu služby, má spotrebiteľ právo na nové poskytnutie služby alebo zrušenie zmluvy a vrátanie peňazí.
 6. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ale predmet služby môže plniť svoj účel, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu.
 7. Realizačná firma je povinná riadne informovať o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a aké práva má spotrebiteľ v závislosti od charakteru chyby a či je reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
 8. Ak reklamáciu uplatnenú prvých 12 mesiacov po prebratí a zaplatení nie je možné vybaviť ihneď ani neskôr, zhotoviteľ je povinný preukázať jej zaslanie na znalecké posúdenie.
 9. Ak reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od prebratia prác a zaplatení zhotoviteľ zamietol, musí uvádzať na doklade o reklamácii, komu môže spotrebiteľ dať vyhotoviť znalecký posudok.
 10. Spotrebiteľovi majú byť uhradené všetky náklady do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
 11. Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vstupovať do reklamačného konania, posudzovať reklamovaný tovar, službu, rozhodovať o opodstatnenosti reklamácie, môže skúmať len to, či bola dodržaná „technika“ reklamácie (forma, lehoty, spôsob prijatia a podobne).
 12. Ak spotrebiteľ nie je pri reklamácii úspešný, môže sa svojich práv domáhať súdnou cestou.

ZDROJ: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku