Viac ako polovica Slovákov zaobchádza s elektroodpadom správne

Až 57 percent Slovákov odovzdáva staré spotrebiče naspäť do predajní, na zberné dvory alebo využíva zberové akcie v obciach a mestách.

, 06.11.2013 08:11
Recyklácia, ekológia Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Čo robíme s elektroodpadom, mapoval v lete prieskum agentúry EMCG na základe zadania kolektívnych organizácií výrobcov elektrozariadení Asekol SK, Ekolamp Slovakia, Elekos Envidom a Etalux.

Cieľom prieskumu verejnej mienky bolo zistiť postoj ľudí k nakladaniu a recyklácii elektroodpadu. Oproti roku 2011 tak stúpol počet Slovákov, ktorí nakladajú s elektroodpadom environmentálne vhodným spôsobom až o šesť percent.

Len jedenásť percent respondentov uviedlo, že elektroodpad demontovali, vyhodili na čierne skládky alebo do bežného komunálneho odpadu. Tento počet klesol až o päť percent oproti roku 2011. Zvyšní oslovení uviedli, že si staré spotrebiče ponechávajú naďalej vo svojich domácnostiach alebo ich používajú na chate či niekomu darujú. Tento jav potvrdzuje, že na Slovensku už dnes funguje tzv. opätovné použitie starších spotrebičov zatiaľ neoficiálnym systémom.

Nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí túto prácu zabezpečujú prostredníctvom svojich kolektívnych organizácií. V rámci Koordinačného centra zberu spolupracujú registrované kolektívne organizácie výrobcov a dovozcov elektrozariadení Asekol SK, Ekolamp Slovakia, Elekos, Etalux a Envidom, ktorých členovia pokrývajú približne 90 % trhu zberu a recyklácie elektroodpadu.

Výrobcovia a ich kolektívne organizácie na Slovensku spolu so zástupcami zákonodarcov a samospráv však dnes hľadajú spôsob, ako zaviesť systém opätovného používania starých výrobkov do praxe a legislatívne ošetriť, aby sa používané výrobky oficiálnou cestou mohli odovzdávať napr. ľudom v hmotnej núdzi.

„Preto je nevyhnutné vyriešiť protichodnosť viacerých zákonov, podľa ktorých na jednej strane musia výrobcovia spĺňať prísne kritériá bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, a na strane druhej by mali poskytovať záruku bezpečnosti a funkčnosti na staré výrobky, ktoré by už dnešné normy bezpečnosti, energetickej účinnosti či ekodizajnu možno ani nespĺňali,“ hovorí Peter Valent zo združenia Envidom.

Prieskum sa špeciálne venoval aj nakladaniu s drobnými spotrebičmi. Viac ako polovica (54,4 %) oslovených tvrdí, že drobné spotrebiče nevyhadzujú do smetného koša. Vyše štvrtiny respondentov (28,5 %) však uviedlo, že to dodržujú len čiastočne resp. 12,9 % respondentov bežne zahadzuje tieto spotrebiče do koša.

„Práve pre zber tohto druhu elektroodpadu potrebujeme budovať ľahko prístupné zberné miesta. Ľudia by tak nemuseli vyhadzovať malé spotrebiče do bežného komunálneho odpadu, čoho realitu potvrdzujú aj výsledky prieskumu. Ak má Slovensko v budúcnosti plniť čoraz ambicióznejšie ciele stanovené novou európskou smernicou, bude potrebné nastaviť legislatívu, ktorá zjednoduší budovanie infraštruktúry zberu tejto, ale aj ostatných kategórií elektroodpadu. V tejto oblasti preto výrobcovia elektrozariadení žiadajú úpravy v legislatíve, ktoré by zjednodušili zber elektroodpadu bez zložitých administratívnych úkonov a povolení a bolo by ho veľmi jednoduché zbierať aj prostredníctvom neprofesionálnych inštitúcií (napr. školy či úrady), tak ako je to napríklad v Čechách,“ hovorí Ronald Blaho, riaditeľ Asekol SK.

Zber a recyklácia elektroodpadu na rozdiel od iných komodít (napr. papier, plasty) sa na Slovensku rozvíja len od roku 2005, odkedy sú výrobcovia elektrozariadení v celej EÚ priamo zodpovední za svoje výrobky aj po tom, čo doslúžia. Pozitívny trend v správaní ľudí pri nakladaní s elektroodpadom tak svedčí o tom, že výrobcovia aj za taký krátky čas preukázali svoju schopnosť zodpovedne sa postarať o elektroodpad.

"Budovanie environmentálneho povedomia je beh na dlhé trate. O to viac nás teší, že činnosť našich kolektívnych organizácií prináša výsledky a návyky Slovákov pri separácii a zbere elektroodpadu sa postupne posúvajú smerom k lepšiemu,“ hovorí Alexander Kováč z Etaluxu. „Teší nás aj väčšia aktivita samospráv v informovaní obyvateľov. Podľa prieskumu až vyše tretiny opýtaných uviedlo, že je to ich hlavný zdroj získavania informácií o ekologickej recyklácii spotrebičov,“ doplnil Štefan Straňák zo združenia Elekos.

Vek vyradených spotrebičov

  • V porovnaní s krajinami EÚ s vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva sa spotrebitelia snažia používať spotrebiče ove* ľa dlhšie a vyraďujú ich väčšinou až vtedy, keď sú staré, resp. nefunkčné.
  • Najvyšší priemerný vek (viac ako 10 rokov) vyraďovaných zariadení je pri chladničkách, sporákoch a televízoroch.
  • Vek ako hlavný dôvod vyradenia elektrozariadenia sa týka televízorov, počítačov, chladničiek a sporákov.
  • Nefunkčnosť ako hlavný dôvod vyradenia elektrozariadenia sa týka elektrických radiátorov, žiariviek, svietidiel, elektrického náradia, malých domácich spotrebičov a elektrických hračiek.
  • Jedine mobilné telefóny vyraďuje tretina oslovených, aj keď nie sú staré a sú funkčné.
  • K najviac vyraďovaným elektrozariadeniam patria žiarivky, ktoré vyradila štvrtina opýtaných, a mobilné telefóny, ktoré vyradila pätina. „V prípade žiariviek je to zrejme dôsledok dostupnosti zberných nádob na veľkom počte miest spätného odberu (predajných miest) ako aj osvetových kampaní, ktoré naše združenie organizuje, komentuje výsledky prieskumu O. Čelko zo združenia EKOLAMP Slovakia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #elektrospotrebič #recyklácia