Aké povolenia potrebujete pri rekonštrukcii?

Ohlásenie stavebnému úradu podáva stavebník na základe vyhlášky ministerstva životného prostredia.

06.08.2018 06:00
povelania, stavba, projekt, uzitocna, Foto:
Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.
debata (1)

Ohlásenie stavebnému úradu

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie, a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe

Ako zákon definuje drobnú stavbu:

drobné stavby v zmysle stavebného zákona sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ide o nasledujúce stavby:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a výška 5 metrov. Patria sem napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov zvierat, sauny, úschovne bicyklov (nie garáže).
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a hĺbka 3 metre. Patria sem pivnice a žumpy.
 3. Medzi drobné stavby, pri ktorých si treba splniť ohlasovaciu povinnosť, patrí aj vyhotovenie nového oplotenia.
 4. Prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu a pripojenie už postavených drobných stavieb a na rozvodné siete a kanalizáciu

Čo nepotrebujete ohlasovať stavebnému úradu

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Ako sa ohlasujú stavebné úpravy

 1. Stavebník je povinný uskutočnenie stavby podliehajúcej ohláseniu vopred ohlásiť stavebnému úradu.
 2. Ohlásenie stavebnému úradu musí mať písomnú formu.
 3. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že predmetnú úpravu môže stavebník vykonať až na základe stavebného povolenia. V takomto prípade musí stavebník následne podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie doplnené o všetky potrebné súčasti a prílohy.
 4. Stavebný úrad následne po odovzdaní ohlásenia písomne oznámi stavebníkovi, že proti uskutočneniu stavebných úprav alebo zhotovenia drobnej stavby nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres.
 5. Oznámenie stavebnému úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia príslušných úradov a inštitúcií štátnej správy, ktoré môžu byť vyžadované na základe osobitných predpisov. Stavebný úrad by na to v oznámení stavebníka mal upozorniť. Povinný je ho takisto upozorniť na skutočnosť, že pri uskutočňovaní a užívaní stavby má povinnosť dodržiavať príslušné slovenské technické normy.
 6. Stavebník musí vykonať ohlásené úpravy alebo udržiavacie práce do dvoch rokov od dňa písomného doručenia úradu stavebníkovi o povolení ich uskutočnenia. Stavebný úrad však pri prihliadnutí na niektoré skutočnosti môže určiť aj inak.

Ohlásenie stavebných úprav musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo stavebné udržiavacie práce uskutočniť
 • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý opis

K ohláseniu treba pripojiť:

 • doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo na stavbu, stačí aj čestné vyhlásenie
 • písomnú dohodu s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje nájomca
 • stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
 2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Stavebné povolenie potrebujete:

 • pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 • na stavebné úpravy, najmä búracie práce, pri ktorých sa mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu, spôsob užívania, zásahom do nosných konštrukcií. V tomto prípade potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov v dome s danou prerábkou. Ďalšou dôležitou vecou je stanovisko statika formou "statického posudku " ktorý posúdi, či sú stavebné úpravy možné a či neohrozia statiku domu a ľudí v bytovom dome.

Ako napísať žiadosť o stavebné povolenie pri rekonštrukcii

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca):

 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): .....
 • kontakt (tel. č., e-mail): …
 • Stavebný úrad
 • adresa

Vec:

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (bytu) v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka

môže ísť o tieto údaje

 • meno (názov firmy): ..
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: …tel.: e-mail: …
 • splnomocnená organizácia/osoba
 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: …
 • tel.: …
 • e-mail: …

údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť/parcelné číslo pozemku, na ktorej je stavba postavená

 • názov stavby: …
 • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis…
 • d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
 • meno (názov firmy): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: …
 • tel. …
 • e-mail: …

e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou alebo dodávateľsky

 • dodávateľsky:
 • meno (názov): …
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: …
 • meno poverenej osoby: ..tel.: …e-mail: …
 • svojpomocne, pod odborným vedením:
 • meno (názov): .....
 • adresa (sídlo): …
 • korešpondenčná adr.: ......

Prílohy k žiadosti:

 • a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom bytu alebo že má k bytu iné právo, ktoré ho oprávňuje zrealizovať v byte stavebnú úpravu
 • b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach – statika; technickú správu (časť statiky) doplniť o vyjadrenie, že predmetná stavebná úprava neohrozí stabilitu a tuhosť celého bytového domu vzhľadom na všetky už zrealizované stavebné úpravy v celom bytovom dome a vzhľadom na stavebné úpravy v schvaľovacom procese
 • c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • f) ak ide o stavebnú úpravu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavebných prác.

Ďalšie prílohy môžu byť:

 1. doklad o zaplatení správneho poplatku
 2. splnomocnenie na zastupovanie v stavebnom konaní (ak žiadosť podáva stavebník prostredníctvom svojho zástupcu)
 3. zápis z hlasovania zo schôdze vlastníkov bytových a nebytových priestorov o stavebnej úprave s jej presným popisom v súlade s § 14 ods. (2) alebo § 14 ods. (6) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (spolu s podpismi vlastníkov, podpismi overovateľov a záverom, že hlasovanie prebehlo a bolo schválené v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. – overená kópia)
 4. fotokópia právoplatného územného rozhodnutia
 5. fotokópia právoplatného stavebného povolenia

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.

Zdroj: stavebné úrady

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stavba #rekonštrukcia #dom #stavebné povolenie #stavebné firmy