O kolaudačné rozhodnutie požiadate ešte pred dokončením domu

Vydanie rozhodnutia o kolaudácii stavby znamená, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto dokumentu je možné stavbu užívať na určený účel. Dovtedy je prípadné užívanie napríklad rodinného domu nezákonné. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa oplatí podať ešte pred dokončením stavby, vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu na rozhodnutie úradu.

09.10.2018 06:00
kolaudácia, realitný agent, kúpa domu, hypotéka Foto:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa oplatí podať ešte pred dokončením stavby, vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu na rozhodnutie úradu.
debata

Podľa stavebného inžiniera Martina Kollára musí stavebný úrad rozhodnúť a vydať kolaudačné rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, v obzvlášť zložitých prípadoch je to do 60 dní. Ak ide o jednoduché prípady a úrad môže rozhodnúť na základe dokladov predložených účastníkom konania, vybavuje úrad návrh bezodkladne.

Ak úrad nemôže rozhodnúť do 30 alebo 60 dní, je povinný o tom stavebníka upovedomiť a uviesť aj dôvody, prečo nemôže rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, upozorňuje Kollár. Pozor si dajte na potrebné prílohy, ktoré sa k žiadosti prikladajú. "Niekedy môže stavebný úrad vyžadovať doklady nad rámec zákona, ktorých predloženie je nutné na základe osobitných predpisov a vyplynuli okrem iného z podmienok vydaného stavebného povolenia. Priložiť treba všetky potrebné dokumenty, pretože ak nejaký chýba, stavebný úrad vyzve na ich doloženie a tým sa predĺži dátum vydania kolaudačného rozhodnutia. Ak nejaké dokumenty chýbajú, môže úrad dokonca celé konanie pozastaviť. Zoznam potrebných dokumentov stavebník zistí na stavebnom úrade, v stavebnom zákone a príslušných vyhláškach, ako aj na špecializovaných webových stránkach.

Kolaudáciu stavby vykonáva príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Kolaudačným rozhodnutím určuje, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať a až následne ju môže majiteľ obývať. Každý stavebník je zo zákona povinný požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia nezávisle do toho, či ide o stavbu rodinného domu, alebo o rekonštrukciu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Na základe kolaudačného rozhodnutia môže stavebník požiadať o návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad sa podáva na príslušnom katastrálnom úrade a k návrhu treba a zápis musí okrem neho priložiť doklad o rodnom čísle, geometrický plán, údaje o žiadateľovi, pridelené súpisné číslo, ak ho stavba má. Všetky doklady musia byť originály alebo overené kópie.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia musí stavebník ísť zaevidovať stavbu na obecný alebo mestský úrad. Na základe žiadosti potom mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla. Kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je následne potrebné pre kataster, ktorý si ho vyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností. Ak sa stavbe neprideľuje súpisné číslo, eviduje sa v katastri opisným spôsobom, na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia (originál alebo overená fotokópia).

Kedy môže stavebný úrad od kolaudácie upustiť?

Urobiť tak môže, ak ide o:

  • a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu
  • b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením
  • kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Otázky a odpovede o kolaudácii rodinného domu

Kedy je možné kolaudovať?

Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami.

Možno kolaudovať dom, pri ktorého výstavbe sa menil projekt?

Ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektovaných konštrukcií, ak niekde pribudla alebo sa neurobili plánované priečky či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.

Možno stavbu užívať aj bez kolaudačného rozhodnutia?

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa robili zmeny alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Vyžaduje sa kolaudačné rozhodnutie aj v prípade, ak sa robila len nadstavba alebo prístavba domu?

Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť.

Kde treba požiadať o kolaudačné rozhodnutie?

Kolaudačné konanie robí stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

Kto sa zúčastňuje na kolaudačnom konaní?

Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom, a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.

Ako sa podáva návrh na kolaudáciu stavby?

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

Návrh na kolaudáciu stavby musíte podať písomne. Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, domov, strecha, dom, bývanie Návrh na kolaudáciu stavby musíte podať písomne.

Ako možno uplatniť prípadné námietky proti kolaudácii stavby?

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Čo skúma v kolaudačnom konaní stavebný úrad?

Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu. V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení.

Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

Čo sa deje, ak stavebný úrad zistí počas kolaudácie nedostatky?

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe nedostatky brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

Možno s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby?

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Ako postupuje pri kolaudácii stavebný úrad?

Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje: označenie stavby, zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom, súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia, námietky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov. Protokol môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.

Kedy stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie?

Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak: nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť, nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru, nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov

Čo môže stavebný úrad nariadiť pri kolaudácii?

V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.

V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Môže stavebný úrad vydať povolenie na predčasné užívanie stavby?

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Čo treba robiť po získaní kolaudačného rozhodnutia:

  • zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe.
  • písomnou formou požiadať príslušný kataster o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností.
  • novostavbu zaevidovať aj pre účely priznania dane z nehnuteľnosti, od ktorej nie sú novostavby oslobodené. Na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z nehnuteľností.
  • zabezpečiť dodávky energií, vody, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov.
  • následne môžete požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva, o zmenu trvalého bydliska.
Zdroj: stavebný zákon

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodinný dom #stavebný úrad #kolaudácia