Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa oplatí podať ešte pred dostavaním rodinného domu. Užívať hon totiž môžete až od chvíle nadobudnutia právoplatnosti tohto dokumentu. Na čo by ste pri jeho podávaní nemali zabudnúť?

, 11.10.2018 06:00
pár, vybavovanie, práca, administratíva, Foto:
K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia nezabudnite priložiť energetický certifikát či výkresy skutočného vyhotovenia stavby.
debata

Čo sa uvádza v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • meno a adresa stavebníka
 • označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, dátum, kedy bolo stavebné povolenie vydané, potrebné je uviesť, kým bolo stavebné povolenie vydané
 • termín, v ktorom bude stavba dokončená
 • termín, v ktorom bude vypratané stavenisko
 • termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia

Čo sa prikladá k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • výkresy skutočného vyhotovenia stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov
 • revízne správy a doklady o vykonaných skúškach – napr. revízna správa k elektroinšta­lácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o vhodnosti komína, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
 • užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby
 • užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy
 • doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom
 • geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
 • záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia
 • energetický certifikát

Čo sa predkladá na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
 • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
 • stavebný denník.

Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje:

 • označenie stavby,
 • zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
 • porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,
 • súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,
 • námietky účastníkov konania,
 • stanoviská dotknutých orgánov

Čo obsahuje kolaudačné rozhodnutie:

okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok, obsahuje:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
 • označenie stavby,
 • vymedzenie účelu užívania stavby,
 • podmienky na užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kolaudácia #kolaudačné rozhodnutie