Aké povolenia ešte môžete potrebovať pri kolaudácii stavby

Ak žiadate o kolaudačné rozhodnutie, môžete sa stretnúť s mnohými nepríjemnosťami. Čo všetko môžete potrebovať ak chcete žiadať o zmenu v užívaní stavby alebo o jej odstránenie?

12.10.2018 06:00
zmluva, podpis, poznámky, muž Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmena v užívaní stavby

Čo sa uvádza v žiadosti o zmenu v užívaní stavby:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
 • označenie miesta stavby podľa údajov z katastra nehnuteľností s uvedením doterajšieho spôsobu užívania
 • údaje o novom spôsobe užívania stavby – uviesť zmenu v spôsobe užívania
 • list vlastníctva alebo iný doklad potvrdzujúci vlastnícke alebo užívateľské právo ku stavbe
 • súčasťou žiadosti o povolenie na zmenu v užívaní stavby je aj príslušný správny poplatok
 • K žiadosti sa pripája:
 • dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
 • doklady, ktorými preukážete vlastnícke právo k stavbe, list vlastníctva musí byť použiteľný na právne úkony, kópia nájomnej zmluvy musí byť overená
 • súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
 • kolaudačné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, na aký účel bola stavba povolená
 • platnú revíznu správu elektrických rozvodov na príslušnú časť stavby
 • ďalšie požiadavky môžu vyplynúť po preskúmaní predložených dokladov

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Čo sa uvádza v žiadosti o zmenu stavby pred dokončením:

 • meno (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a rozsah zmeny stavby pred dokončením
 • základné údaje o zmene stavby, technickom alebo výrobnom zariadení budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach, ktoré súvisia so zmenou stavby
 • projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením v dvoch vyhotoveniach

Poplatky:

zmeny dokončených stavieb na bývanie (individuálnu rekreáciu) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením: 16,50 eura

Žiadosť o odstránenie stavby

Čo sa uvádza v žiadosti o povolenie na odstránenie stavby:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
 • druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností
 • dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác
 • názov organizácie, ktorá stavbu odstráni, ak si organizácia odstráni stavbu sama pre seba, v prípade, ak sa stavbu odstraňujete svojpomocne, musíte v žiadosti uviesť, ako je zabezpečené odborné vedenie alebo meno a adresu osoby, ktorá bude počas prác vykonávať odborný dozor
 • zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi
 • informácia o tom, ako je zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné ubytovanie
 • ako bude využitý uvoľnený pozemok
 • návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, keď sa aj na ňom majú vykonávať búracie práce

Súčasťou žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je aj príslušný správny poplatok.

K žiadosti sa pripája:

 • doklady, ktorými preukážete vlastnícke právo k stavbe – list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, doklady musia byť použiteľné na právne účely
 • listy vlastníctva na susedné pozemky, ktoré budú odstránením stavby dotknuté
 • technický opis prác, prípadne nevyhnutné výkresy alebo fotodokumentá­cia stavby
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať odborne vybavená organizácia, prikladá sa aj dohoda s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať.
 • po odpojení sa z verejných sietí vody, plynu a elektriny stanoviská ich správcov
 • v prípade, že sa stavba odstraňuje na pamiatkovochránenom území je potrebné aj stanovisko príslušného pamiatkového úradu
 • ďalšie doklady a vyjadrenia môže žiadať stavebný úrad po preskúmaní predloženej žiadosti
Zdroj: stavebný zákon

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kolaudácia #odstránenie stavby #zmena v užívaní stavby