Kataster eviduje aj cenu nehnuteľností

Od 1. októbra platí novela katastrálneho zákona, ktorá mení viaceré zaužívané postupy týkajúce sa evidencie nehnuteľností.

, 23.10.2018 06:00
bývanie, dom, realitka, realitný trh Foto:
Novela katastrálneho zákona umožňuje okrem iného aj elektronickú službu sledovania zmien v katastri.
debata

Skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností, súpis nehnuteľností či elektronická služba sledovania zmien v katastri sú príkladmi dôležitých zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona, uviedol Úrad geodézie, kartografie a katastra. Medzi ďalšie zmeny, ktoré novela zavádza do praxe, patrí povinnosť účastníkov konania predkladať všetky dôležité listiny pre katastrálne konanie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii a nová úprava náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania. Platiť od októbra začalo aj to, že chyby v písaní, počítaní a ďalšie je možné odstrániť len dodatkom k zmluve a to, že kataster po novom eviduje cenu nehnuteľností.

"Predmetom evidencie katastra bude údaj o cene nehnuteľnosti. Netýka sa návrhov na zápis podaných do 30. septembra 2018. Doteraz sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Evidencia cien všetkých nehnuteľností, ktoré sa evidujú v katastri, vyplynula z potrieb Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR a rezortu financií. Pod cenou nehnuteľnosti sa pritom rozumie aj cena bytu a nebytového priestoru, resp. cena rozostavaného bytu a cena rozostavaného nebytového priestoru. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti zákona, teda od októbra, a spätne sa nebude zapisovať ani zisťovať.

Prípadné dodatky ku kúpnym zmluvám (resp. iným zmluvám, ktorých predmetom je prevod vlastníctva nehnuteľností), ktoré sa týkajú úpravy kúpnej ceny, nebudú predmetom evidencie v katastri, keďže zákon nestanovuje povinnosť takéto dodatky predložiť katastru," uvádza na svojom webe advokátska kancelária Legate. Údaj o cene nehnuteľnosti sa nebude zverejňovať. Bude sa poskytovať na požiadanie len vlastníkovi nehnuteľnosti a iným oprávneným subjektom.

Predmetná novela prináša aj povinnosť a ktoré podliehajú vkladu. Napríklad ak predkladáte na zápis do katastra nehnuteľností kúpnu zmluvu, ktorej obsahom je aj zriadenie vecného bremena, tak musíte v návrhu na vklad označiť oba právne úkony. Podľa nového znenia zákona vkladu podliehajú všetky právne úkony, ktoré sú uvedené v zmluve.

Zákon vymedzuje aj to, ktoré stavby sa budú... Foto: SHUTTERSTOCK
zmluva, podpis zmluvy, kataster, banka Zákon vymedzuje aj to, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri.

Zákon vymedzuje aj to, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri. Podľa doterajšej právnej úpravy sa zvyčajne nezapisovali inžinierske a drobné stavby. Do katastra sa po novom zapíše iba taká stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Nová elektronická služba pod názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zase zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. Ak v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail, informoval Úrad geodézie, kartografie a katastra.

Čo zmenil katastrálny zákon

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností:

 • Identifikačné údaje navrhovateľa: po novom je v návrhu potrebné uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.
 • Predmet návrhu: zákon od 1. októbra vyžaduje, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha.
 • Označenie nehnuteľnosti: podľa legislatívy platnej do 1. októbra nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu, alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Ďalšie zmeny

 • Údaj o cene nehnuteľností: údaje kataster eviduje od 1. 10. 2018, spätne sa cena nezisťuje. Cena sa poskytuje na požiadanie vlastníkovi a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, správcovi konkurznej podstaty, znalcovi z odboru stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, znalcovi z odboru poľnohospodárstvo – odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy, znalcovi z odboru lesníctvo – odvetvie odhad hodnoty lesov a osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy.
 • Súpis nehnuteľností: kataster po novom poskytuje vlastníkom súpis nehnuteľností, ktoré vlastnia v rámci celej SR. Podľa do konca septembra platnej právnej úpravy musel žiadať o všetky listy vlastníctva samostatne.
 • Geometrický plán: do konca septembra bolo potrebné priložiť k návrhu na vklad geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľoval, zlučoval alebo sa zriaďovalo vecné bremeno k pozemku. Teraz stačí uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu. Pozor však, overenie muselo prebehnúť až po účinnosti novely 1. 10. 2018, ak prebehlo skôr, plán treba priložiť.
 • Skracujú sa dve lehoty: lehota na výmaz záložného práva sa skracuje zo 60 na 5 pracovných dní a lehota na záznam pri použití elektronického formulára na 30 dní (zmeny lehoty na záznam platia však až od 1. 10. 2019).
 • Ruší sa oprava doložkou: opravy sa môžu robiť už len dodatkom zmluvy. V prípade rozporu údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra, ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, zápis bude vykonaný s údajmi podľa príslušného registra.
 • Zmeny osobných údajov: zmenu priezviska, trvalého pobytu, sídla a pod. je možné aktualizáciou údajov katastra vykonať automatizovaným spôsobom na základe údajov z iných referenčných registrov. Nie je tak potrebné všetky zmeny katastru nahlasovať.
 • Zápis stavby: stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Pri zápise stavby do katastra sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v príslušnej listine, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom alebo inou oprávnenou osobou je iná osoba. Rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Novela katastrálneho zákona: Priebeh katastrálneho konania

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať:

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:

 • 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu
 • 2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný

c) uvedenie predmetu návrhu

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad

e) označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zá­kona

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu

i) označenie príloh

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Priebeh katastrálneho konania

 • Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad, ktorý zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu.
 • Ak je návrh podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
Návrh na začatie katastrálneho konania v... Foto: SHUTTERSTOCK
pár, bývanie, plán domu, pôdorys Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad, ktorý zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania
 • Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie na Slovensku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
 • Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.
 • Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

Aké sú prílohy návrhu na vykonanie záznamu

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva

c) iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.

1. Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, okresný úrad nevykoná záznam a túto skutočnosť oznámi tomu, kto ju predložil, a tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa listiny. Okresný úrad súčasne vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.

 • Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je záväzné pre osobu zapísanú v katastri a priamo sa dotýka jej práva k nehnuteľnosti, okresný úrad vykoná záznam
 • a) podľa výroku súdneho rozhodnutia
 • b) vyznačením stavu pred právnym úkonom, dobrovoľnou dražbou alebo inou právnou skutočnosťou, ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu, neplatnosti dobrovoľnej dražby alebo inej právnej skutočnosti
 • c) vyznačením stavu pred rozhodnutím o povolení vkladu, pred vykonaním záznamu alebo pred rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte, ak správny súd rozhodol o ich zrušení.

Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri, okresný úrad záznam nevykoná a o vydaní súdneho rozhodnutia zapíše do katastra poznámku na dobu dvoch mesiacov od jej zápisu. Okresný úrad zároveň vyzve toho, komu prislúcha právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby v uvedenej dvojmesačnej lehote podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.

Počas vyznačenia poznámky okresný úrad nemôže vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktorých sa súdne rozhodnutie týka, rozhodnúť o povolení vkladu alebo vykonať záznam. Po podaní žaloby o určenie práva k nehnuteľnosti na súd okresný úrad urobí poznámku o začatom súdnom konaní.

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti sa opravia postupom podľa osobitného predpisu.

Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra. Ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, okresný úrad zapíše do katastra údaje podľa referenčného registra.

Kedy úrad urobí zápis

 • a) v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň
 • b) do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname, ak zákon neustanovuje inak
 • c) do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva
 • d) v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.

Ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad alebo v konaní o zázname okresný úrad nedodrží lehotu na rozhodnutie o návrhu na vklad alebo lehotu na vykonanie záznamu podľa tohto zákona, môže predseda úradu na určený čas a v určených konaniach rozhodnúť o tom, že v konaní o návrhu na vklad rozhodne alebo v konaní o zázname bude konať iný okresný úrad. Na rozhodovanie predsedu úradu podľa prvej vety sa nevzťahuje správny poriadok.

Ako vlastníka alebo inú oprávnenú osobu zapíše okresný úrad do katastra osobu uvedenú vo verejnej listine alebo v inej listine, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom alebo inou oprávnenou osobou je iná osoba.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť #novela katastrálneho zákona
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy