Ako sa podáva žiadosť o príspevok pri nových rodinných domoch

Účel príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

, 27.06.2019 06:00
zatepľovanie, chyby Foto:
O príspevok na nový rodinný dom možno požiadať počas vyhlásenej výzvy v prípade, ak je na rodinný dom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a žiadateľ disponuje všetkými prílohami.

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že po 31. decembri 2020 všetky nové budovy majú dosiahnuť úroveň výstavby s takmer nulovou potrebou energie. Pre zintenzívnenie výstavby týchto domov sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov k ich výstavbe.

Na čo sa poskytuje príspevok

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom sú špecifikované v časti Podmienky poskytnutia príspevku.

V akej výške sa poskytuje príspevok

Výška príspevku je pri splnení zákonných podmienok 8 000 eur.

Podmienky poskytnutia príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na rodinný dom, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1. Je budovou s takmer nulovou potrebou energie – jeho primárna energia je v energetickej triede A0

 • trieda primárnej energie sa uvádza na titulnej strane energetického certifikátu. Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

2. Obalové stavebné konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia vyhovovať podmienkam kladeným na budovy s takmer nulovou potrebou energie, t. j. podmienkam, ktoré budú vyžadované na novú výstavbu od roku 2021

 • v šetky stavebné konštrukcie, ktoré tvoria obálku rodinného domu, musia spĺňať tzv. cieľovú odporúčanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Ur2 podľa STN 73 0540–2 (v súčasnosti sa pripravuje zmena tejto technickej normy, ktorou sa upravia aj tieto hodnoty). Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých konštrukcií sú uvedené v správe k energetickému certifikátu (EC), ktorá je súčasťou EC vyhotoveného ku kolaudácii rodinného domu. Pri novostavbe rodinného domu, ktorá má zatiaľ iba vypracovaný projekt resp. ešte nie je skolaudovaná, sú tieto parametre uvedené v projektovom energetickom hodnotení. Uvedená hodnota súčiniteľa prechodu tepla musí byť rovná alebo menšia ako je hodnota uvedená v norme. Splnenie parametrov vie vyhodnotiť zhotoviteľ projektového energetického hodnotenia alebo EC.

3. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým bol nový rodinný dom prvýkrát odovzdaný do užívania, muselo byť vydané po 31. decembri 2014

4. Má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2

 • overuje sa z titulnej strany energetického certifikátu. Ak ešte nie je spracovaný, tento údaj sa nachádza aj v projektovom energetickom hodnotení, ktoré je súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/ne­vykurovaných priestorov v stavbe a pod.

5. Nachádza sa na území Slovenskej republiky

6. Je výlučne využívaný na bývanie

 • objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, nie napr. chata, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.
 • na jeho obstaranie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na rodinný dom na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach.

O príspevok na nový rodinný dom možno požiadať počas vyhlásenej výzvy v prípade, ak je na rodinný dom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a žiadateľ disponuje všetkými prílohami.

Potrebné prílohy

Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce prílohy

 • originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu
 • kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu vydaného po 31. decembri 2014
 • číslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu
 • číslo energetického certifikátu sa vyplní pri podaní elektronickej žiadosti a ministerstvo si jeho vypracovanie a údaje rozhodujúce pre poskytnutie príspevku overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.
 • fotodokumentácia rodinného domu
 • v prípade spoluvlastníctva rodinného domu viacerými osobami sa vyžaduje:

A. v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

 • písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na rodinný dom a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov (§ 9 ods. 2 zákona)

B. v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

 • plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zateplenie #príspevok na zateplenie