Bytový dom potrebuje správcu

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome ukladá vlastníkom povinnosť zabezpečiť správu domu. Vybrať si môžu správcu alebo založiť spoločenstvo vlastníkov.

04.11.2019 09:00
ľudia, skupina, práca Foto:
Rozhodnúť sa vlastníci môžu medzi správcom a spoločenstvom vlastníkov.
debata

Správu domu vykonáva podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci uzatvoria zmluvu o výkone správy, teda správca. Vlastníci sú podľa platnej legislatívy povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Táto povinnosť vzniká dňom, keď prešiel do niečieho vlastníctva prvý byt alebo nebytový priestor v dome.

Pod správou domu si treba predstaviť obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečujú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva. Takisto zaobstarávajú služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Medzi správcovské povinnosti patrí aj zabezpečiť vedenie účtu domu v banke alebo vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov, rovnako ako iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Rozhodnúť sa teda vlastníci môžu medzi správcom a spoločenstvom vlastníkov. Pamätať však treba na to, že na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy. Na správu v jednom dome môže byť podľa platnej legislatívy uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve. Ak boli v bytovom dome uzavreté dve zmluvy, je platná len zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve uzavretá ako prvá. Ostatné zmluvy dohodnuté na správu domu, ako aj iné zmluvy uzavreté v tomto zmysle sú neplatné. Zmluva o výkone správy sa so správcom uzatvára písomne na neurčitý čas. Vlastníci môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom treba myslieť na to, že výpovedná lehota je tri mesiace, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Správca alebo spoločenstvo sú oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo sú oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov zverejňovať zoznam vlastníkov, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bytový dom #spoločenstvo vlastníkov #správa domu