Prehľad možností financovania opravy domu

, 28.02.2020 12:00
muž, žena, dohoda, písanie
Ilustračné foto. Autor:

Ministerstvo dopravy, Štátny fond rozvoja bývania, SlovSEFF III a úvery, ktoré ponúkajú banky. Možností máte veľa; musíte si len vybrať tú najlepšiu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 • Dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Termín podávania žiadostí: Žiadosť sa podáva prostredníctvom okresnému úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby od 15. januára do 28. februára príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:
a) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu
b) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu
c) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu
d) balkónov a lodžií bytového domu
e) atiky bytového domu
f) predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.

Výška dotácie: 22 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov pre systémové poruchy a) až e). V prípade podľa f) možno poskytnúť dotáciu vo výške 15 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.

Informácie: www.mindop.sk

Štátny fond rozvoja bývania

Termín podávania žiadostí: od 15. januára do 30. septembra

Minimálna úspora potreby tepla na vykurovanie: 35 %

Úroková sadzba: 0 – 2% v závislosti od kombinácie a počtu účelov

Splatnosť úveru: maximálne 20 rokov

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie:

 • zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540–2:Z1 + Z2:2019 a STN 73 0540–3:2012
 • splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
 • stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom
 • zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom
 • súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžie, balkóna, prekrytie vstupu, strojovne výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov)
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že ju ku dňu podania žiadosti odstránili, alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • budovu dali do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti

Výška úveru: do 100 % obstarávacej ceny stavby

 • ŠFRB poskytuje úver až do 100 % obstarávacích nákladov stavby pri nasledovných typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade ultranízkoener­getickej úrovne stavby.
 • Výška úrokovej sadzby je 0,5 % pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky (rozšírené financovanie spoločných rozvodov o vzduchotechniku) a tepla, vrátane obnoviteľných zdrojov energií
 • 0-percentný úrok – pri kombinácii viacerých účelov (komplexná obnova)
 • Úver na zateplenie je možné poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu
Informácie: www.sfrb.sk

Prvá stavebná sporiteľňa

Termín podávania žiadostí: počas roka 2020 Úroková sadzba:
štandardná 1,25 % s fixáciou na 1 rok
individuálna od 0,5 % s fixáciou na 1 rok pri účele použitia refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS
individuálna od 0,8 % s fixáciou na 1 rok pre ostatné účely okrem refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS

Splatnosti jednotlivých úverov: 10 – 30 rokov

Podmienky poskytnutia:

 • Bytový dom s minimálne štyrmi bytovými jednotkami
 • Výška úveru musí byť minimálne 20-tisíc eur
 • Výška úveru: individuálna, podľa potrieb investície
 • Možnosť bezplatného energetického posúdenia bytového domu
Informácie: www.pss.sk
O výhodách a nevýhodách stavebného sporenia, štátnej prémii, úrokových sadzbách a optimálnych modeloch hovoríme v relácii Ide o peniaze s Radovanom Slobodníkom z Prvej stavebnej sporiteľne.

SlovSEFF III

Termín podávania žiadostí: žiadosti je možné podávať do vyčerpania alokovanej čiastky určenej pre financovanie bytových domov, limit ešte stále nie je vyčerpaný, žiadosti je teda možné bez problémov podávať

Minimálna úroveň úspor energie: 30 %

Po prijatí podmienok programu vykoná SlovSEFF bytovému domu bezplatný energetický audit

Vhodné projekty v obytných budovách:

 • rekonštrukcia tepelných pomerov bytových domov, tepelná izolácia obvodového plášťa (obvodových stien, striech alebo pivníc)
 • vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla
 • mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny
 • účinné kotly, mikro-kogenerácia
 • tepelné rozvodne a merače tepla
 • vyváženie vykurovacích systémov
 • jednotlivé systémy merania spotreby tepla
 • nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy)
 • nové, energeticky úsporné radiátory a ďalšie jednotky na vykurovanie priestorov
 • izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody
 • Výška grantu: 10 % výšky úveru pri 30–40 % úspore, 15 % výšky úveru pri úspore nad 40 %
Informácie: www.slovseff.eu

VÚB

 • Poskytuje investičný úver pre bytové domy s dobou splatnosti až 25 rokov do výšky 100 % realizovanej investície
 • Úverom je tiež možné refinancovať úver na obnovu bytového domu poskytnutý v inej banke. Umožňuje refundovať náklady, ktoré nie sú vynaložené dávnejšie ako šesť mesiacov pred dňom uzavretia zmluvy o termínovanom ú­vere.
 • Úrokovú sadzbu ponúka vždy individuálne s ohľadom na situáciu konkrétneho klienta. Ten má možnosť výberu variabilnej sadzby nadviazanej na 3/6/12M EURIBOR + marža banky, alebo fixovanej sadzby na päť či 10 rokov. Pre tieto úvery je zároveň zvýhodnená odplata za uzavretie úverovej zmluvy, neuplatňujú poplatok za nedočerpanie prostriedkov (záväzková provízia) a predčasne splatiť úver alebo jeho časť možno bez poplatku. Klient si môže zvoliť štandardné lineárne alebo anuitné splácanie.
 • Dá sa získať tiež nenávratný grant vo výške 10–15 % z objemu úveru poskytnutého v programe SLOVSEFF III.

OTP

 • Zdroje z programu SLOVSEFF III, ktoré boli určené na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov, už nemá k dispozícii.
 • Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ
 • Ponuka úverov na obnovu bytových domov z úverových zdrojov podporených z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý sa spolufinancuje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kombináciou finančných prostriedkov fondu NDF II. a OTP Banky je možné poskytnúť na obnovu bytových domov úvery až vo výške 56 miliónov eur.

Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ ponúka:

 • finančné prostriedky vo výške maximálne 1 milión eur na financovanie projektu zvýšenia energetickej hospodárnosti bytového domu so splatnosťou 1 – 20 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným úverom na obnovu bytového domu s možnosťou výberu optimálneho úročenia s fixáciou aj na 3, 5, 7 alebo 10 rokov
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených dokumentov, potvrdzujúcich účel projektu a financovania
 • anuitné alebo lineárne splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov
 • jednoduché zabezpečenie formou vinkulácie prostriedkov účtu fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Vlastníci bytov môžu čerpať úver na financovanie nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu aj mimo programu podporovaného EÚ. Banka úver poskytne maximálne do výšky 100 % investičných nákladov, na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na tri až 10 rokov, a navyše je týmto úverom možné refundovať už vynaložené oprávnené náklady na obnovu bytového domu realizované v priebehu posledných šiestich mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver alebo prefinancovať úver v inej banke.

ČSOB

Renovo úver:

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor
 • úverový limit od 8 300 eur
 • splatnosť do 25 rokov
 • zabezpečenie do 10-tisíc eur na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty
 • čerpanie jednorazové alebo postupné
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok

Obnova úver:

 • financovanie údržby bytového domu, spoločných častí a zariadení, priľahlých pozemkov bez zabezpečenia do výšky 10-tisíc eur na jednu bytovú jednotku
 • rovnaká výška splátky počas celej doby trvania úverového vzťahu
 • štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov na každé štyri byty
 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu

UniCredit Bank

Každý úver je špecifický a každá žiadosť sa posudzuje individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii klienta.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#úver na rekonštrukciu #rekonštrukcia nehnuteľnosti #financovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku