Chcete založiť spoločenstvo vlastníkov?

Zákon umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov spravovať si bytový dom vo vlastnej réžii. Bytovka v takomto prípade nemusí mať uzatvorenú zmluvu so správcom, povinní sú však založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

26.04.2022 10:00
bytovka, dom, bývanie, panelák, Whittier, Aljaška Foto:
Ilustračné foto.
debata

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

1. Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy – správca. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Video
Vlastníci a správa bytového domu - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 19. 3. 2021.

2. Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome:

  1. prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva
  2. služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
  3. vedenie účtu domu v banke
  4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných pohľadávok a nárokov
  5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
Viktor Obtulovič, Ide o peniaze Čítajte viac Viete, koľko stojí váš byt? Ako to zistiť? A ako určiť ideálnu cenu, ak ho chcete predať?

3. Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.

4. Ak boli v dome uzavreté zmluvy v rozpore s bodom 3, je platná len zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve uzavretá ako prvá. Ostatné zmluvy dohodnuté na správu domu, ako aj iné zmluvy uzavreté v rozpore s bodom 3 sú neplatné.

Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobré bývanie #spoločenstvo vlastníkov