Pokračovanie článku: Chcete založiť spoločenstvo vlastníkov?

Zápis do registra

Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov je povinný podať do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená.

Súčasťou návrhu na zápis do registra je

 1. zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra
 2. zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – schôdza vlastníkov alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania; to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,
 3. údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra alebo zmenu v osobe predsedu
 4. údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra
 5. výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy
 6. doklad o zaplatení správneho poplatku

Konanie o registrácii sa začne dňom, keď je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Prekážkou konania o registrácii spoločenstva nie je plynutie výpovednej lehoty pri skončení platnosti zmluvy o výkone správy.

Ak návrh na zápis do registra neobsahuje náležitosti, správny orgán upozorní zvoleného predsedu alebo povereného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo správcu pri vzniku spoločenstva zo zákona do 15 dní od doručenia návrhu, že konanie o registrácii začne až po odstránení nedostatkov.

Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania, alebo ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy. Správny orgán do troch dní po zápise do registra zašle spoločenstvu jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Vznik spoločenstva, jeho názov a sídlo oznámi správny orgán príslušnej krajskej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu do registra.

Do registra sa zapisuje

 1. názov a sídlo spoločenstva
 2. identifikačné číslo
 3. orgány spoločenstva
 4. meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.

Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.

V registri sa ešte vyznačuje

 1. vstup spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora
 2. vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty
 3. právny dôvod výmazu spoločenstva.

Náležitosti zapísané v registri sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do registra.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dobré bývanie #spoločenstvo vlastníkov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy