Urbáre majú špeciálne pravidlá. Ako v nich možno prevádzať vlastnícke práva?

Osobitú kategóriu predstavujú pozemkové spoločenstvá. Ako sa v nich môžu prevádzať vlastnícke práva?

15.08.2022 16:00
darovacia zmluva, darovanie majetku, dom Foto:
Ilustračné foto.
debata

Spoločná nehnuteľnosť v prípade pozemkových spoločenstiev:

  • Spoločnou nehnuteľnosťou sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem osobitých prípadov.
  • Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vysporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva. Spoločnú nehnuteľnosť možno deliť len podľa ustanovení zákona o pozemkových spoločenstvách.
  • Od pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok, ak ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou podľa osobitného predpisu, ak nejde o neoprávnenú stavbu, ak sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa osobitných predpisov, ak ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť. Oddeliť pozemok možno aj vtedy ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme.

Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti:

  • Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve (zákon ustanovuje situácie, keď to možné je).
  • Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.
  • Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
  • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách.
Zdroj: zákon o pozemkových spoločenstvách

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #nehnuteľnosť #urbáre #vlastnícke právo