Ako si vysporiadať podiely k pozemkom a predkupné právo? Otázky a odpovede

Máte spoluvlastnícky podiel k pozemku? Traja spoluvlastníci vlastnia pozemok mimo zastavaného územia obce, evidovaný v katastri ako trvalo trávnatý porast. Parcelu chcú rozdeliť na tri časti a vysporiadať si tak spoluvlastníctvo.

17.08.2022 10:00
oči, otázniky, žena Foto:
Ilustračné foto
debata

V rozdelení im bráni zákon, ktorý zakazuje drobenie pozemkov, pretože rozdelením by vznikli parcely menšie, ako povoľuje príslušná legislatíva.

Ako by mali postupovať, aby sa im podarilo vysporiadať si spoluvlastnícke vzťahy?

V prípade, ak sa spoluvlastníci nechcú dohodnúť tak, že spoluvlastnícke podiely odkúpi len jeden z nich a ostatní tak nebudú mať právo k pozemku, je možné využiť zákon o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Legislatíva poľnohospodársku pôdu povoľuje použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe rozhodnutia o dočasnom alebo trvalom odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Rozhodnutie o odňatí vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, podľa obvodu, v ktorom sa predmetná poľnohospodárska pôda nachádza.

Postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy upravuje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Osoby žiadajúce o odňatie poľnohospodárskej pôdy majú povinnosť zaplatiť odvod za takéto odňatie podľa bonity predmetnej pôdy a jej rozlohy.

Výšku odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 Z. z. Zákaz drobenia pozemkov sa v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vzťahuje len na poľnohospodárske a lesné pozemky mimo zastavaného územia obce, pričom odňatím pozemku z poľnohospodárskej pôdy by došlo k zániku (obídeniu) tohto zákazu.

Potrebný je súhlas s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery, pričom pre vydanie súhlasu a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy, ďalej potrebujete projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú výpis z katastra nehnuteľností, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie, dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie a potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodár­skeho zámeru na poľnohospodárskej pôde, výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia.

Príslušný úrad posúdi žiadosť nielen z hľadiska jej úplnosti, ale aj z hľadiska dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu.

Kataster nehnuteľností priamo na základe takéhoto rozhodnutia vyznačí zmenu druhu pozemku, a to v termíne do 60 dní od prevzatia rozhodnutia. Odňatú pôdu je možné následne použiť len na zámer, ktorý je uvedený v rozhodnutí úradu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #predkupné právo #spoluvlastnícky podiel