Spoluvlastníctvo nehnuteľnosti prináša často spory, nemusia vždy skončiť na súde

Potrebujete rozdeliť majetok v spoluvlastníctve? Možností, ako tak urobiť, je viacero, najvýhodnejšie pre spoluvlastníkov je dohodnúť sa a nečakať, kým rozhodne súd.

15.02.2023 08:00
predaj, dohoda, manželia, nehnuteľnosti,... Foto:
Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
debata

Jedným z možných spôsobov, ako usporiadať spoluvlastnícke vzťahy, je mimosúdna dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa ale spoluvlastníci nedokážu dohodnúť, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd. Spôsoby takéhoto vyporiadania, ich poradie a zásady, ktorými sa súd pri vyporiadaní musí riadiť, sú uvedené v Občianskom zákonníku.

Treba si ale uvedomiť, že pokiaľ o zrušení a vysporiadaní rozhoduje súd, tak sa môže stať, že súd rozhodne inak, ako si to žalujúci spoluvlastník predstavuje. Na rozdiel od dohody všetkých spoluvlastníkov môže súd zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo na základe zákonných zásad uvedených v paragrafe 142 Občianskeho zákonníka. Súd tak bude postupovať na základe týchto zákonných zásad:

V prvom rade súd musí vždy skúmať, či je možné vec, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Pokiaľ je možné vec dobre rozdeliť, súd musí podľa advokáta Martina Hurtaja postupovať tak, že vec rozdelí, a to aj v prípade, že rozdelenie veci žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje. V prípade nehnuteľností je možné rozdelenie aj vertikálne, ale aj horizontálne, pokiaľ výsledkom takéhoto delenia sú samostatné buď bytové, alebo nebytové jednotky, prípadne pozemky.

oči, otázniky, žena Čítajte aj Ako si vysporiadať podiely k pozemkom a predkupné právo? Otázky a odpovede

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Súd sa spravidla snaží usporiadať majetkové vzťahy medzi spoluvlastníkmi tak, že celú vec prikáže jednému z nich za primeranú finančnú náhradu v prospech ostatných odstupujúcich spoluvlastníkov.

Súd však môže postupovať aj tak, že vec prikáže viacerým spoluvlastníkom, nielen jednému. Pri rozhodovaní o tom, komu vec prikáže, ako aj pri rozhodovaní o výške primeranej finančnej náhrady prihliada súd nielen na veľkosti podielov, ale aj na účelné vyžitie veci a na násilné správanie spoluvlastníkov. Účelnosť sa posudzuje najmä podľa toho, ktorý spoluvlastník vec užíva.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Predaj prichádza do úvahy výlučne v prípade, že žiaden zo spoluvlastníkov v konaní neprejaví záujem vec nadobudnúť do vlastníctva. Súd nemôže vec prikázať do vlastníctva osoby, ktorá nechce vlastníctvo nadobudnúť. Nikto nemôže byť nútený nadobudnúť vlastníctvo.

dôchodkyňa, žena Čítajte aj Zdedili ste spoluvlastnícky podiel? Kto má nárok na rodinný dom?

Nie vždy chcú spoluvlastníci spoločne hospodáriť so spoločným majetkom, alebo nie sú schopní dohodnúť sa, ako s ním nakladať, preto sa rozhodnú vec, ktorú spoločne vlastnia, predať. Každý zo spoluvlastníkov je oprávnený nakladať len so svojím spoluvlastníckym podielom, ktorý je, ako som už spomínala, potrebné chápať ako ideálny podiel na veci.

V prípade predaja veci v spoluvlastníctve tretej osobe je potrebné rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, čo znamená, že spoluvlastník, ktorý má záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel, musí najskôr osloviť ostatných spoluvlastníkov, oznámiť im cenu a ostatné podmienky, za akých chce previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu. Až keď spoluvlastníci odmietnu ponuku na odkúpenie, môže spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu. Predkupné právo treba rešpektovať aj pri darovaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Občiansky zákonník #nehnuteľnosť #predkupné právo #spoluvlastníctvo #majetok manželov #spoluvlastnícky podiel