Potrebujete rozdeliť pozemok v podielovom spoluvlastníctve? Kedy platí zákaz drobenia

Ak si spoluvlastníci chcú rozdeliť časti pozemku medzi seba, musia všetci uzavrieť dohodu o vysporiadaní spoluvlastníctva a zapísať ju do katastra, prípadne sa obrátiť na súd.

20.02.2023 08:00
nákup pôdy, poľnohospodárstvo, farmár, predaj... Foto:
Ilustračné foto.
debata

V prípade rozdelenia pozemku v podielovom spoluvlastníctve pôvodný pozemok zaniká a jeho časti sa môžu zlúčiť s existujúcimi pozemkami alebo sa stanú samostatnými vecami.

Zlúčenie možno pri spoločnom pozemku vykonať len vtedy, ak sa pozemok zlučuje s pozemkom s rovnakými spoluvlastníkmi a rovnako veľkými podielmi, v opačnom prípade treba podiely na novom pozemku usporiadať písomnou dohodou medzi spoluvlastníkmi zlučovaných pozemkov.

Zákaz drobenia

Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2¤000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5¤000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

uzi1008-vlastnici-6x Čítajte aj Spoluvlastnícke podiely: Ako rozdeliť spoločnú nehnuteľnosť

Výnimka zo zákazu drobenia sa vzťahuje na prípady, ak:

  • a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav.
  • b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu
  • c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.
  • d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Príklad: Delenie poľnohospodárskej pôdy

Štyria spoluvlastníci vlastnia pozemok mimo zastavaného územia obce. V katastri je vedený ako trvalo trávnatý porast. Parcelu chcú rozdeliť na štyri časti a vysporiadať si tak spoluvlastníctvo. V rozdelení im bráni zákon, ktorý zakazuje drobenie pozemkov, pretože rozdelením by vznikli parcely menšie ako povoľuje príslušná legislatíva. Je možné zmeniť druh pozemku tak, aby sa spoluvlastníci nemuseli riadiť zákonom zakazujúcim drobenie pozemkov a mohli tak parcelu rozdeliť?

  • zákon povoľuje poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodárske účely len na základe rozhodnutia o dočasnom alebo trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy upravuje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodár­skej pôdy.
  • rozhodnutie o odňatí vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, podľa obvodu, v ktorom sa predmetná poľnohospodárska pôda nachádza.
  • osoby žiadajúce o odňatie poľnohospodárskej pôdy majú povinnosť zaplatiť odvod za takéto odňatie podľa bonity predmetnej pôdy a jej rozlohy. Výšku odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 Z. z. Zákaz drobenia pozemkov sa v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom vzťahuje len na poľnohospodárske a lesné pozemky mimo zastavaného územia obce, pričom odňatím pozemku z poľnohospodárskej pôdy by došlo k zániku (obídeniu) tohto zákazu. S
kladivo, súd, justícia, váhy, právo, notár, zákon Čítajte aj Chcete vlastniť pozemok o ktorý sa v dobrej viere staráte?
  • súhlas s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery, pričom pre vydanie súhlasu a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú výpis z katastra nehnuteľností, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie, dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie a potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodár­skeho zámeru na poľnohospodárskej pôde, výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia.
  • príslušný úrad posúdi žiadosti nielen z hľadiska jej úplnosti, ale aj z hľadiska dodržania zásad ochrany poľnohospodár­skej pôdy.
  • rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Kataster nehnuteľností priamo na základe takéhoto rozhodnutia vyznačí zmenu druhu pozemku, a to v termíne do 60 dní od prevzatia rozhodnutia. Odňatú pôdu je možné následne použiť len na zámer, ktorý je uvedený v rozhodnutí úradu.
debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #Občiansky zákonník #podielové spoluvlastníctvo #nehnuteľnosť #predkupné právo