Delenie majetku, pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, má prísne pravidlá

Ak dôjde k vyrovnaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyrovnali.

17.02.2023 12:00
pohádaní manželia, delenie majetku, podialové... Foto:
Ilustračné foto.
debata

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Nepatria sem ani nehnuteľnosti vydané v rámci reštitúcií len jednému z manželov.

1. Čo hovorí Občiansky zákonník:

Ak zanikne BSM, vykoná sa vyrovnanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka.

2. Dohoda o rozdelení majetku:

žena s pc Čítajte aj Delenie dedičstva zo zákona: Ako sa vypočítajú dedičské podiely

Ak dôjde k vyrovnaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyrovnali.

3. Rozdelenie majetku súdom:

Ak sa vyrovnanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

4. Lehota na vyrovnanie

Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyrovnaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyrovnané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

5. Novoobjavený majetok:

Ak sa po vyrovnaní BSM rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyrovnania, platí preň domnienka uvedená v bode 4.

reality, byt, dom, byvanie, Čítajte aj Deväť z desiatich bytov je na Slovensku v súkromnom vlastníctve

6. Písomná podoba:

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

7. Rovnaké podiely:

Pri vyrovnaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #Občiansky zákonník #bezpodielové spoluvlastníctvo #delenie majetku #dedenie majetku v BSM