Budete si sami podávať daňové priznanie? Prinášame vám návod, ako ho vyplniť správne

V prípade, ak prenajímate nehnuteľnosť a vznikla vám daňová povinnosť, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Finančná správa ponúka návod, ako ho správne vyplniť.

03.03.2023 14:00
dane, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad č. 1.

Ján Daňový, ktorý je od roku 2015 starobný dôchodca, dosiahol v roku 2022 príjmy z prenájmu bytu na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka vo výške 9 948 eura a na dosiahnutie týchto príjmov vynaložil preukázateľné výdavky v sume 3 785 eura. Pán Daňový je výlučným vlastníkom prenajímaného bytu. V roku 2022 okrem príjmov z prenájmu nedosiahol žiadne iné zdaniteľné príjmy. V roku 2022 mu bol vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume 6 760 eura.

Keďže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur ročne, pán Daňový v daňovom priznaní uvedie zdaniteľné príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona vo výške 9 448 eur (9 948 – 500). Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti si môže uplatniť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaný do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 3 595,75 eura /(9448 : 9 948=0,95) * 3 785/. Základ dane daňovník vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami a to vo výške 5 852,25 eura.

manželia, muž, žena Čítajte viac Nájomná zmluva? Nájomca nesmie ťahať za kratší koniec

Pán Daňový bude za rok 2022 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2022.

I. oddiel na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

III. oddiel

Keďže je poberateľom starobného dôchodku k 1.1.2022, vyplní zaškrtávacie pole na riadku 29. Nakoľko nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na riadku 30 neuvádza sumu starobného dôchodku za rok 2022.

VI. oddiel

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 9 448 eura (9 948–500 eur).

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu 3 595,75 eura

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 9 448 eura

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 3 595,75 eura

Pán Daňový pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2022 viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 4 daňového priznania.

Na riadku 58 uvedie sumu 9 448 eura (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 1)

Na riadku 59 uvedie sumu 3 595,75 eura (z tabuľky č. 1 z riadku 13 stĺpca 2)

Na riadku 60 uvedie sumu 5 852,25 eura ( r.58 – r.59)

Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 5 852,25 eura

IX. oddiel

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona (z riadku 65) vo výške 5 852,25 eura

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 1 111,93 eura (5 852,25 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.

Na riadok 90 prepíše sumu 1 111,93 eura

Na riadku 115 uvedie nulu

Na riadku 116, 118 a 124 uvedie sumu 1 111,93 eura

nájom, byt, nehnuteľnosť, kľúče, manželia, dohoda, radosť Čítajte viac Prenajímate byt alebo dom? Musíte zaplatiť daň

Príklad č. 2

Pani Eva Nová bola v roku 2022 zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy. Z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti je registrovaná na príslušnom daňovom úrade a má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Pani Nová si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela, nakoľko nie sú splnené podmienky na jej uplatnenie podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Majú dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňoval jej manžel.

Príjem zo zamestnania na základe potvrdenia od zamestnávateľa: 12 155 eura

Zaplatené odvody do poisťovní spolu: 1 628,77 eura

-z toho poistné na sociálne poistenie: 1045 eura

z toho poistné na zdravotné poistenie: 583,77 eura

Zrazené preddavky na daň: 1 129,92 eura

Príjem z prenájmu bytu v roku 2022: 5 500 eura

pri príjmoch z prenájmu uplatní preukázateľné výdavky: 3 297 eura

Pani Nová bude za rok 2022 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

sťahovanie, bývanie, krabice, ľudia Čítajte viac Ako prenajať byt aby ste sa vyhli problémom pri ukončení nájmu? Tu sú rady

Postup pri vyplnení daňového priznania

Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2022.

I. oddiel na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

Na riadkoch 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu.

V. oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo zamestnania.

Na riadku 36 uvedie príjem od zamestnávateľa vo výške 12 155 eura (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Na riadku 37 uvedie úhrn poistného zaplateného v roku 2022 vo výške 1 628,77 eura (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Na riadku 38 uvedie základ dane vo výške 10 526,23 eura (12 155 – 1 628,77).

VI. oddiel

Pani Nová dosiahla v roku 2022 okrem príjmov zo zamestnania len príjmy z prenájmu. Dosiahnuté príjmy z prenájmu vo výške 5 500 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 5 000 eur (5 500–500 eur).

Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preukázateľne vynaložené výdavky pri príjmoch z prenájmu sú vo výške 3 297 eur, do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 3000,27 eura /(5 000: 5 500=0,91)x 3 297/.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 3 000,27 eura

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 5 000 eur

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 3 000,27 eura

Pani Nová pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2022 viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 na strane 4 daňového priznania.

Tabuľku č. 1a nevypĺňa, nakoľko vo vedenej evidencii podľa § 6 ods. 11 neevidovala hmotný majetok zaradený do obchodného majetku, zásoby, pohľadávky a záväzky.

Na riadku 58 uvedie sumu 5 000,– eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 1)

Na riadku 59 uvedie sumu 3 000,27 eura (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 2)

Na riadku 60 uvedie sumu 1 999,73 eura ( r.58 – r.59)

Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 1 999,73 eura

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov

Na riadku 72 uvedie sumu 10 526,23 eura (z riadku 38)

Na riadku 73 uvedie sumu 4 579,26 eura (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2022)

Na riadku 77 uvedie sumu 4 579,26 eura

Na riadku 78 uvedie sumu 5 946,97 eura (10 526,23 – 4 579,26)

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona (r.78 + r.65) vo výške 7 946,70 eura (5 946,97 + 1 999,73)

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona uvedeného na riadku 80 vo výške 1 509,87 eura (7 946,70 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.

Na riadok 90 uvedie sumu 1 509,87 eura (z riadku 81).

Na riadku 106 a 115 uvedie nulu

Na riadku 116 uvedie sumu 1 509,87 eura (z riadku 90)

Na riadku 118 a 124 uvedie sumu 1 509,87 eura

Na riadku 131 uvedie sumu 1 129,92 eura (zrazený preddavok na daň u zamestnávateľa)

Na riadku 135 vypočíta daň na úhradu vo výške 379,95 eura (1 509,87 – 1 129,92)

XII. oddiel – pani Nová sa rozhodla, že nevyužije možnosť poukázať 2¤% dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku. Keďže nevyužila možnosť poukázať 2% zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

Na riadku 153 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 1b, 2 a 3 aj keď sa nevypĺňajú. Pani Nová na riadok 153 uvedie počet príloh 5, pretože k priznaniu je povinná ako prílohu predložiť aj kópiu Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a súčasťou priznania sú aj Prílohy č. 1, 1b, 2 a 3.

Pani Nová na strane 13 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

Príloha 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na strane 18 daňového priznania pani Nová vypĺňa len riadky č. 08 ,09, 10.

Na r. 08 uvedie úhrn poistného (§ 5 ods. 8 zákona) vo výške 1 628,77 eura.

Na r. 09 uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 045 eura.

Na r. 10 uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 583,77 eura.

Keďže pani Nová vypĺňala prílohu č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, na strane č. 18 uvedie dátum a podpíše ju.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z prenájmu #prenájom nehnuteľnosti #daňové priznanie