Kedy sa pri prenájme treba registrovať na daňovom úrade?

Ak vlastník nehnuteľnosti - daňovník prenajme na území Slovenska nehnuteľnosť alebo jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade (ak nepodniká alebo nie je SZČO), má povinnosť registrovať sa, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajal nehnuteľnosť. Ak teda začne prenajímať byt vo februári, registrovať sa musí do konca marca.

27.02.2023 12:00
mladý muž, laptop, vyúčtovanie, rozučtovanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)
  • Ak daňovník prenajme nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.
  • Správca dane vlastníka bytu zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí mu daňové identifikačné číslo, ktoré je povinný uvádzať pri styku so správcom dane.
  • Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii (napríklad zmena priezviska, titulu, trvalého pobytu) alebo ak zanikne daňová povinnosť, je to vlastník bytu povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

Príklady

Príklad č. 1:

Vlastním trojizbový byt, v ktorom jednu izbu prenajímam študentom. Mám aj ja povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade?

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú iba časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

Príklad č. 2:

Vzťahuje sa aj na mňa povinnosť registrácie na daňovom úrade, keď so súhlasom vlastníka prenajímam byt, ktorý mám sama v nájme?

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá ďalej prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme (pre registráciu na daňovom úrade nie je rozhodujúce, či prenajímateľ je vlastníkom prenajímaného bytu). Povinnosť registrácie má aj fyzická osoba, ktorá prenajala byt fyzickej osobe, ktorá tento byt ďalej prenajíma.

nájom, byt, nehnuteľnosť, kľúče, manželia, dohoda, radosť Čítajte viac Prenajímate byt alebo dom? Musíte zaplatiť daň

Príklad č. 3:

Spolu s manželkou vlastníme byt (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), ktorý sme prenajali, teda sa na nás vzťahuje povinnosť registrácie. Musia sa registrovať obidvaja manželia alebo stačí, keď túto povinnosť splní jeden z manželov?

V prípade prenájmu bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, povinnosť registrácie vzniká obidvom manželom.

Príklad č. 4:

Prenajímam stenu rodinného domu na reklamné účely. Vzniká mi registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré prenajímajú časť nehnuteľnosti okrem pozemku. Ak teda prenajímate stenu rodinného domu ako časti nehnuteľnosti, vznikla vám registračná povinnosť.

Príklad č. 5:

Vlastním chatu v rekreačnej oblasti, v ktorej v zimnej sezóne príležitostne poskytujem ubytovanie. Nemám živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovania. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje iba na fyzickú osobu, ktorá prenajme nehnuteľnosť na území SR. To znamená, že povinnosť registrácie vzniká fyzickej osobe iba v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa § 663 Občianskeho zákonníka. Ak poskytujete službu ubytovania na základe zmluvy o ubytovaní podľa § 754 Občianskeho zákonníka, nevzniká Vám registračná povinnosť.

manželia, seniori, písanie, ukazovanie, rozmýšľanie, rozhovor Čítajte viac Prenájom nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Príklad č. 6:

Vlastním viac nehnuteľností, pri prenájme prvej nehnuteľnosti si splním svoju registračnú povinnosť. Mám povinnosť oznamovať prenajatie druhej a každej ďalšej nehnuteľnosti?

Ak ste už registrovaný na daňovom úrade z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti, nevzniká vám žiadna povinnosť oznamovať daňovému úradu prenajatie každej ďalšej nehnuteľnosti.

Príklad č. 7:

Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Je potrebné k žiadosti o registráciu doložiť aj zmluvu o nájme?

K žiadosti o registráciu nie je potrebné prikladať nájomnú zmluvu. Dátum začatia prenajímania nehnuteľnosti uvediete v X. oddiele žiadosti o registráciu – Poznámky.

Príklad č. 8:

Prenajímam nehnuteľnosť a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Žiadosť o registráciu chcem poslať poštou. Môžem sa aj takýmto spôsobom zaregistrovať?

Áno, žiadosť o registráciu na predpísanom tlačive je možné poslať na daňový úrad aj poštou.

Príklad č. 9:

Som občanom Rakúska, na Slovensku vlastním byt, ktorý prenajímam. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť? Ak áno, na ktorom daňovom úrade sa mám zaregistrovať?

Povinnosť registrácie má v zmysle § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov na daňovom úrade každá fyzická osoba, ktorá na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku. Ak ste teda prenajali na území SR nehnuteľnosť, vznikla vám registračná povinnosť. Ak nemáte na území SR trvalý pobyt, žiadosť o registráciu podáte na Daňový úrad Bratislava.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #daňový úrad #daň z prenájmu #prenájom nehnuteľnosti