Darovali ste príbuzným majetok a chcete ho späť? Kedy môžete napadnúť darovaciu zmluvu? + návod ako to urobiť

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo na vrátenie daru musí darca uplatniť tak, že sa dovolá zákonných dôvodov vrátenia daru.

22.05.2023 06:00
frustrácia, zmluva, poradňa, kúpa Foto:
debata
  • Obdarovaný môže odoprieť vrátenie daru tým, že poprie existenciu týchto dôvodov. V takomto prípad musí darca uplatniť svoj nárok na súde. Zmluvu je možné napadnúť žalobou, v tomto prípade je vhodné kontaktovať advokáta.
  • Po doručení výzvy darcu obdarovanému o vrátení darovanej nehnuteľnosti by mal obdarovaný uzavrieť s darcom dohodu o vrátení nehnuteľnosti, táto dohoda sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.
  • Domáhať sa vrátenia daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. V písomnej výzve treba podrobne opísať predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru.
  • V prípade, že obdarovaný nie je ochotný dohodu o vrátení daru s darcom uzavrieť, musí sa darca domáhať vrátenia daru súdnou cestou. Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza. Následný rozsudok súdu sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.
  • Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť späť. Právo vrátiť dar podlieha premlčaniu vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej dobe upravenej ustanovením Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začne plynúť odo dňa, keď mohlo byť právo vykonané prvý raz, teda keď mohla byť chyba zistená obdarovaným pri obvyklej pozornosti.

Písomná forma

Domáhať sa vrátenia daru môže darca urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru, ktorá musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. V písomnej výzve treba podrobne opísať predmet daru, dôvody, pre ktoré sa domáha vrátenia daru, a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru.

Návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä: osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody treba podrobne opísať, lebo súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

Potrebné je priložiť nasledovné prílohy: darovaciu zmluvu, listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ. Súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Hrubé porušenie mravov

Pre určenie, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, je dôležité objektívne posúdenie, nielen subjektívny pocit darcu. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a podobne. Hrubé porušenie dobrých mravov nemusí spĺňať kvalifikáciu trestného činu alebo priestupku, za hrubé porušenie mravov ale nemožno považovať napríklad obyčajný nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.

rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Čítajte viac Ako sa dá žiť ďalej v byte, ktorý darujete deťom + Návod, ako napísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Vecné bremeno môže spôsobiť problém s úverom

Zákon umožňuje zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti, aj ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom záložného veriteľa.

Treba ale vedieť, že ak niekto zriadi vecné bremeno, môže banka v zmysle záložnej zmluvy okamžite zosplatniť zvyšok hypotekárneho úveru. Pokiaľ má v danej nehnuteľnosti nejaká osoba právo doživotného bývania, banka by v prípade nesplácania úveru nemala šancu danú nehnuteľnosť predať. Pre banku by išlo o vysoké riziko, keďže by z neho v konečnom dôsledku nemusela mať žiadny finančný osoh.

Vecné bremeno sa dá zrušiť, vymazať z listu vlastníctva a následne sa dá nehnuteľnosť použiť ako predmet zabezpečenia pre úver. Jednou z možností, ako situáciu riešiť, je teda dohodnúť sa s človekom, ktorý je oprávnený z vecného bremena a má právo v nehnuteľnosti doživotne bývať, aby sa svojho práva vzdal. Ďalšou možnosťou je založiť inú nehnuteľnosť. Vecné bremeno doživotného užívania nie je možné zriadiť ani počas splatnosti úveru.

Ak by niekto počítal s tým, že si najskôr požičia a až potom formálne zabezpečí napríklad rodičov, tak treba vedieť, že banky nedovoľujú zriadenie vecného bremena ani v tomto prípade. V prípade, ak má niekto v nehnuteľnosti právo dožitia, pripadá do úvahy účelový spotrebný úver, pri ktorom nie je potrebné zakladať nehnuteľnosť, čo je využiteľné pri nižších sumách a teda rekonštrukciách bytov a domov. Počítať treba ale s vyššími úrokmi ako v prípade hypoték. Najvhodnejšie je informovať sa o prípadných možnostiach v banke a vyžiadať si na každý krok súhlas.

Banka môže poskytnúť hypotekárny úver, pričom do zálohu by zobrala nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno doživotného užívania. V praxi ale tento postup nie je využívaný, banky zvyčajne vyžadujú, aby nehnuteľnosť, ktorá má byť zaťažená záložným právom v prospech banky, bola bez akýchkoľvek vecných bremien.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #darovacia zmluva #darovanie nehnuteľnosti