Štát ráta s výstavbou tisíc náhradných bytov kvôli deregulácii nájmov

Štát ráta s výstavbou tisíc bytov pre ľudí, ktorí by si po deregulácii nájomného nedokázali zabezpečiť vlastný byt.

14.07.2009 09:50
kľúče, ruka, bývanie, reality, dom, byt Foto:
Ilustračné foto
debata

Návrh koncepcie usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov počíta v rokoch 2010 až 2015 s použitím 72,7 milióna eur zo štátneho rozpočtu.

Počíta sa s výstavbou a prípravou tisíc náhradných nájomných bytov na základe 923 nájomcov prihlásených na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja do 20. januára tohto roku. Minister výstavby a regionálneho rozvoja Igor Štefanov predkladá uvedený materiál na najbližšie zasadnutie vlády.

Hlavným cieľom riešenia je poskytnúť vybraným nájomcom bytov v reštituovaných domoch súkromných vlastníkov náhradný byt miesto toho, ktorý doposiaľ užívali. Ako ďalej vyplýva z návrhu koncepcie, na obstaranie náhradných nájomných bytov je potrebných 54,5 milióna eur a na výstavbu technickej vybavenosti, projektovú prípravu stavieb a kúpu pozemkov pre výstavbu náhradných nájomných bytov ďalších 18,2 milióna eur.

Uvoľňovanie bytov by malo trvať stanovené časové obdobie, napríklad päť rokov, aby sa vzhľadom na výšku finančných prostriedkov dokázali zadovážiť náhradné byty.

„Prijatím navrhovaného koncepčného riešenia sa poskytne základ na doriešenie a stabilizáciu bývania najmä tým nájomcom, ktorí v súčasnosti bývajú v bytoch v domoch vydaných pri náprave krívd, kde došlo k následnému prevodu vlastníctva inej právnickej alebo fyzickej osobe,“ konštatuje ministerstvo výstavby. Materiál má riešiť aj situáciu ľudí bývajúcich v bytoch v domoch, ktoré boli súčasťou prevodu štátu na iné osoby a ich súčasné bývanie im nezabezpečuje istotu bývania do budúcnosti.

O náhradný byt by mohli požiadať nájomcovia, ktorí si nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie na základe merateľných sociálnych kritérií, vypracovaných ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo nájomcovia by boli povinní uvoľniť užívaný byt až po pridelení náhradného nájomného bytu.

Na náhradný byt by nemali mať právo nájomcovia, ktorí vlastnia alebo spoluvlastnia porovnateľný byt v obci, v ktorej užívajú nájomný byt, alebo najviac do 50 kilometrov od miesta, kde sa byt nachádza. Ukončenie nájmu bytu by malo byť postupné. Výška nájomného v náhradných nájomných bytoch s maximálnou podlahovou plochou 80 štvorcových metrov by mala byť regulovaná a dosahovať úroveň ako v iných verejných nájomných bytoch.

Podľa opatrenia ministerstva financií o regulácii nájmu cien bytov z 25. septembra 2008 sa maximálna cena nájmu bytu, vrátane jej prípustného zvýšenia po 31. decembri 2011 uplatní len, ak je súčasne splnených päť podmienok.

Má ísť o byt, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu bytov, prenajímateľom bytu nie je štát, vyšší územný celok, obec alebo nimi zriadená či založená právnická osoba. Nájomca, spoloční nájomcovia alebo ostatné osoby žijúce v spoločnej domácnosti neboli k 1. októbru 2008 výlučnými vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi porovnateľného bytu či nehnuteľnosti v obci, v ktorej užívajú nájomný byt. Prenajímateľ bytu sa nedohodol alebo nedohodne písomne s nájomcom bytu o cene nájmu bytu pred 1. januárom 2012 inak a nájomca bytu sa do 31. decembra 2008 prihlásil na ministerstve výstavby. Najviac bytov, ktorých sa týka návrh koncepcie, je v Bratislave, a to 76,5 percenta. V bratislavskom Starom meste sa nachádza 57 percent všetkých takýchto bytov.

debata chyba