Ako sa vybavuje hypotekárny úver

Ak je úver schválený, banka vyzve klienta k podpisu úverovej zmluvy, záložnej zmluvy a zmluvy o vedení účtu.

10.09.2015 09:20
banka, poplatky, poplatok, účet Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Pred podaním žiadosti o úver

 • Táto etapa v sebe zahŕňa pre klienta výber banky, ktorá mu úver poskytne alebo neposkytne. Dôležitým kritériom pri výbere banky je výška úroku z poskytnutého úveru spoločne s dĺžkou jej garantovanej doby. Často sa stáva, že klient obíde niekoľko inštitúcií, kým narazí na tú, v ktorej je schopný vyhovieť všetkým požiadavkám a úver získať.
 • Klient býva pri návšteve banky oboznámený so základnými informáciami o hypotekárnych úveroch a mal by dostať aj zoznam všetkých dokladov, ktoré budú v jeho konkrétnom prípade potrebné na schválenie úveru. Neoddeliteľnou súčasťou by mal byť aj orientačný prepočet, či je klient schopný zo svojich príjmov úver splácať.
 • Až keď budú všetky doklady, vrátane dokladov o výške príjmu, zostavené, klient vyplní a odovzdá žiadosť o poskytnutie ú­veru.

Po podaní žiadosti o úver

 • Po podaní žiadosti si banka necháva určitý čas na spracovanie žiadosti. Ak je úver schválený, banka vyzve klienta k podpisu úverovej zmluvy, záložnej zmluvy a zmluvy o vedení účtu. Klient je oboznámený so zmluvnými dokumentmi.
 • Po splnení podmienok (napr. vinkulácia poistiek, zapísanie záložného práva do katastra – niekedy stačí iba podanie návrhu na zápis do katastra) môže klient začať úver čerpať. V priebehu čerpania, čo môže byť v prípade stavby aj rok a dlhšie, splácate banke iba úroky z vyčerpanej sumy.

Po vyčerpaní úveru

 • Po vyčerpaní úveru klient dostane oznámenie o ukončení čerpania a definitívnej výške anuitnej splátky, ak je úver splácaný týmto spôsobom. Začnete splácať úroky a umorovať istinu.
 • Pri uzatváraní hypotéky si klient a banka dojednávajú aj tzv. fixáciu úrokovej sadzby. Pokiaľ je fixácia napr. 5 rokov, úrok sa môže zmeniť až za 5 rokov. Pred zmenou úrokovej sadzby je klient bankou informovaný a má možnosť čiastočne alebo úplne splatiť úver bez sankcií.
 • V prípade neúčelovej hypotéky, ktorá spadá pod režim zákona o spotrebnom úvere (č. 321/2001 Zb.), možno kedykoľvek urobiť mimoriadnu splátku časti alebo celého úveru.

Doklady potrebné na vybavenie hypotekárneho úveru

 • doloženie výšky príjmov (daňové priznanie alebo potvrdenie príjmu od zamestnávateľa) žiadateľov, prípadne spoludlžníkov alebo ručiteľov,
 • ocenenie založenej nehnuteľnosti, výpis z katastra o zanesení záložného práva + vinkuláciu poistenia tejto nehnuteľnosti v prospech banky,
 • ďalšie doklady: niekedy aj vinkuláciu životného alebo úverového poistenia v prospech banky.
 • Ak je úver použitý na investíciu do nehnuteľností, banka ďalej požaduje doklady o nehnuteľnosti:
 • 1. v prípade kúpy nehnuteľnosti:
 • kúpna zmluva (zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
 • výpis z katastra nehnuteľností (či nehnuteľnosť existuje, kto ju vlastní a že na nej nie je iné záložné právo alebo vecné bremeno)
 • 2. v prípade výstavby, rekonštrukcie, opráv, a pod.:
 • stavebné povolenie (s nadobudnutím právoplatnosti)
 • projektovú dokumentáciu
 • rozpočet stavby
 • prípadne zmluvy s dodávateľmi
 • výpis z katastra nehnuteľností (dôkaz existencie a vlastníctva stavebného pozemku alebo nehnuteľnosti)
 • Zoznam dokladov sa môže prípad od prípadu líšiť. Existujú napríklad hypotéky bez dokladovania príjmu, hypotéky dohodnuté čiastočne po internete atď.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #refinancovanie