Poisťovne: Máte problém platiť poistku? Ako postupovať pri zníženom príjme?

Poisťovne odpovedajú na otázky ohľadne poistného. Ako reagujú na súčasnú situáciu? Je odklad platenia poistného dobré riešenie?

16.04.2020 08:00
muž, dlh, papiere, kalkulačka, problém Foto:
V prípade nesplácania poistného zmluva zanikne a klient by musel v plnom rozsahu znášať dôsledky poistných udalostí.
debata

1. Ako má postupovať klient, ktorý má problém platiť poistku na auto, nehnuteľnosť, prípadne životnú v dôsledku straty alebo zníženia príjmu v čase pandémie?

2. Ktorým klientom dovolíte prípadný odklad splátok? Na aké obdobie?

3. Je možné poistku zrušiť a nechať si vyplatiť peniaze? Ako postupovať?

4. Poskytujete poistenia v štandardnom režime, či sa sprísnilo posudzovanie klientov?

Poisťovňa Generali

1. Ak má klient problém s platením poistného, odporúčame mu dostatočne včas kontaktovať poisťovňu a oznámiť jej aktuálnu situáciu. S poisťovňou sa dá dohodnúť či už na zmene frekvencie platenia alebo inej forme úpravy zmluvy. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať. Legislatíva totiž presne určuje termíny automatického zániku poistenia v prípade nezaplatenia poistného.

2. Chápeme komplikovanú situáciu a našim klientom sa preto snažíme vyjsť čo najviac v ústrety, z toho dôvodu sme v individuálnych prípadoch schopní pristúpiť na prípadný odklad splátok, avšak zaviesť plošný odklad splátok nie je v prípade poisťovní možné a realizovateľné. Poisťovne fungujú vo všeobecnosti na princípe zdieľania rizika. Zjednodušene povedané, financie, ktoré poisťovňa od svojich klientov získa na poistnom, poskytne iným klientom na pokrytie nákladov na opravu škôd, ktoré im boli spôsobené nejakým typom poistného rizika. Podobné je to aj v životnom alebo úrazovom poistení. Odklad platenia poistného tak v prípade poisťovní nie je možný z dôvodu potreby zachovania riadneho fungovania poisťovne, ako aj jej solventnosti, k čomu všetky poisťovne zaväzuje smernica Solvency II. Práve jej cieľom je zabezpečenie stability celého poistného sektora.

3. Ak sa klient rozhodne zrušiť svoju poistnú zmluvu, môže tak urobiť, avšak najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, na ktoré je poistná zmluva uzatvorená. Výpoveď poistnej zmluvy je zároveň potrebné zaslať v písomnej forme e-mailom alebo poštou na adresu poisťovne. Než tak klient urobí, odporúčame zvážiť všetky dôsledky a riziká, ktoré vzniknú zrušením poistnej zmluvy a ktorým sa tak klient vystaví. V krízovom období totiž nie je vhodné pristupovať ku rušeniu poistných zmlúv. Z našej skúsenosti vyplýva, že v neľahkých časoch je zväčša poistenie to, čo si ľudia naopak skôr uzatvárajú, než rušia.

Živelné pohromy, havárie, úrazy ani kriminalita si nevyberajú miesto ani čas, bez ohľadu na pandémiu. Práve poistením je možné v prípade určitých rizík eliminovať strach zo straty. Preto aj v čase finančnej krízy pristupuje veľa ľudí k uzatvoreniu poistenia, aby aspoň poistiteľné riziká eliminovali starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov. K zrušeniu poistnej zmluvy by mal preto klient pristúpiť až ako k poslednému riešeniu bezvýchodiskovej situácie.

4. Uzatvoriť si akýkoľvek druh poistenia je možné aj naďalej, aktuálne však s výnimkou cestovného poistenia, ktorého predaj sme do odvolania zastavili z dôvodu celosvetovej epidémie koronavírusu. Pri poisteniach, ktoré je možné uzatvoriť on-line, ako je napríklad PZP alebo havarijné poistenie, ako aj poistenie majetku a zodpovednosti, klientom odporúčame využiť túto možnosť a poistenie si uzatvoriť prostredníctvom našej webstránky, alebo prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17. Klientom sú taktiež naďalej telefonicky k dispozícii aj naši sprostredkovatelia, ktorí klientom nielen pomôžu pri výbere správneho typu poistenia, ale zvolené poistenie im vedia uzavrieť aj na diaľku, pričom výnimkou nie sú ani životné poistky.

Video
Ide o peniaze: S Miroslavou Holičovou (FinGO.sk) o tom, ako pracovať s poistkami v časoch koronavírusu.

Poisťovňa UNIQA

1. Klientom v takomto prípade odporúčame, aby sa obrátili na svojho poisťovacieho poradcu a prehodnotili aktuálnu situáciu ohľadom ich poistenia. Môže sa stať, že vďaka súčasným zmenám nebude v tejto situácii niektorú poistnú ochranu potrebovať. Napríklad nepotrebuje prevádzkovať automobil a požiada o uloženie ŠPZ do depozitu. Všeobecne však neodporúčame poistnú ochranu obmedzovať v oblasti poistenia nehnuteľnosti, kde sa potreba poistnej ochrany a bohužiaľ ani riziko škody nezmenšuje.

2. Poisťovňa, bohužiaľ, nemá iné zdroje na financovanie vyplácania poistných udalostí, ako je príjem poistného. V priemere 95 % prijatého poistného vyplatí späť klientom. Z tohto dôvodu poisťovne nemôžu príjem poistného odložiť, pretože by nemali prostriedky na výplaty poistných plnení, resp. by ich výplatu museli tiež odložiť.

3. V prípade životného poistenia je to síce možné, ale klientom by sme odporúčali využiť to až ako naozaj poslednú možnosť. V prípade investičného životného poistenia by totiž teraz klient vyberal prostriedky po prudkom prepade na kapitálových trhoch a predajná cena by bola extrémne nevýhodná.

V ostatných produktoch je možné poistenie zrušiť, ak prestane existovať tzv. poistný záujem. Napríklad ak klient predá vozidlo alebo uloží dočasne jeho ŠPZ do depozitu, pretože vozidlo aktuálne neprevádzkuje. Všetkým klientom na ich žiadosť takisto vraciame poistné za krátkodobé cestovné poistenie, ak sa ich cesta nemôže uskutočniť.

4. Pre retailových klientov sme nepristúpili k žiadnym zmenám. Jedinú výnimkou predstavuje fakt, že z dôvodu varovania MZV SR necestovať do celého sveta nie je dočasne možné (do 15. 4. 2020 ) uzatvoriť cestovné poistenie. Nechceme totiž klientov poisťovať na obdobie, keď aj tak nesmú vycestovať. Cestovné poistenie si však môžu stále uzatvoriť bez obmedzenia vodiči z povolania, ako napríklad kamionisti, ktorí majú výnimku a môžu cestovať za hranice Slovenska.

Video
Ide o peniaze s Miroslavou Holičovou, riaditeľkou pre životné poistenie FinGO.sk o výplatách z poistiek v súvislosti s COVID-19.

NN poisťovňa

1. V prípade takejto situácie odporúčame využiť štandardné nastavenia produktov. Tie majú v sebe zahrnuté (samozrejme, v závislosti od produktu) napríklad prázdniny od platenia poistného, čiastočný odkup, prípadne iné optimalizácie, ktoré daný typ produktu umožňuje – tu je napríklad možné znížiť si výšku krytia, a teda aj platbu za poistné.

2. Ako životná poisťovňa máme za to, že práve dôležitosť produktu životného poistenia v týchto dňoch vzrastá. Náš produkt je odlišný od hypotéky, lebo slúži inému účelu (na krytie rizík v neočakávaných situáciách). Z dôvodu súčasnej pandémie teda neumožňujeme klientom prípadný odklad splátok. Okrem toho, odklad platenia poistného by znamenal prerušenie poistenia, čo vedie k jeho zániku. Každá poisťovňa potrebuje k poskytovaniu poistných plnení zdroj, a tým je práve poistné. Nie je preto možné v tejto situácii očakávať, že by sme pristúpili na paušálny odklad platieb poistného. Vieme sa však kedykoľvek dohodnúť s klientom na individuálnej úprave podmienok.

3. Poistku je možné zrušiť, no vo všeobecnosti to neodporúčame, pretože sa domnievame, že je výhodnejšie so zmluvou pracovať a upraviť si krytie rizík, aby si klient zachoval aspoň nejakú poistnú ochranu, hoci lacnejšiu a nižšiu. Vyhne sa tak tomu, že ak si bude v budúcnosti uzatvárať novú poistnú zmluvu, bude už znevýhodnený, pretože bude starší a môže mať horší zdravotný stav.

Pokiaľ ide o vyplatenie peňazí, záleží predovšetkým na druhu poistky. V prípade čisto rizikového životného poistenia nie je možné vyplatiť peniaze, keďže súčasťou tejto poistky nie je sporiaca zložka.

Pokiaľ ide o postup, všetky takéto žiadosti sa podávajú na podpísanom a vyplnenom tlačive. V terajšej situácii sme zjednodušili proces zasielania a overovania jednotlivých žiadostí, aby sme minimalizovali možné zdravotné riziká. Podpísané žiadosti je napríklad možné poslať poštou alebo elektronicky s priloženou obojstrannou fotokópiou občianskeho preukazu.

4. Pri likvidácii poistných udalostí žiadny proces nesprísňujeme, postupujeme v štandardnom režime. Naopak, pripravujeme množstvo zjednodušení tak, aby sme klientom uľahčili nahlásenie a likvidáciu poistných udalostí.

Odklad platenia poistného nie je riešenie

Stanovisko Slovenskej asociácie poisťovní: Ako reprezentant poisťovní pôsobiacich na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu našich klientov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19. Poisťovne ju tiež pociťujú v plnom rozsahu tak, ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých väčšina musí pracovať z domu. Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.

Výplaty poistných plnení poskytujú tak, ako doteraz a súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo väčšom rozsahu, ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy, aj kriminalita sa totiž odohrávajú bez ohľadu na pandémiu.

Poisťovne musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tými je práve poistné. Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť – straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva. V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov.

Navyše – súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany. V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci dosah na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom. Dôsledky napr. havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú často fatálne. V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť aspoň ich finančné následky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #životné poistenie #odklad #poistné #koronavírus