Kto môže požiadať o lacný úver na bývanie od štátu? Koľko si možno požičať?

Kto môže žiadať o lacný úver? Aké sú pri tomto type úveru obmedzenia? Majú nárok na pôžičku len manželia? Ako je to v prípade zdravotne znevýhodnených ľudí?

28.04.2023 07:00
Mladomanželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta do dvoch percent si možno požičať až 120 000 eur so splatnosťou 40 rokov a so splátkou v závislosti od druhu úveru nepresahujúcou 370 eur.

Kto môže žiadať o podporu?

 • Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov
 • Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov)
 • Mladomanželia – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti
 • Odchovanec 35 – odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, v prípade manželov odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov
 • Odchovanec s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov)
 • ŤZP – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov)
 • Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov
 • a zároveň platí: vek žiadateľa + lehota splatnosti úveru ≤ 65

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

 • Výstavba bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome do 3 rokov od kolaudácie
 • Odchovanec 35, odchovanec s dieťaťom, manželia s dieťaťom do 6 rokov, ŤZP, mladomanželia
 • Výstavba bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome
 • Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome

Aká je výška poskytovanej podpory a na aký účel?

 • Podpora sa poskytuje vo forme úveru:
 • Manželia 35, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 100 000 eur
 • Mladomanželia, odchovanec, ŤZP: do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur* Manželia s dieťaťom do 6 rokov: do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur
 • Lehota splatnosti úveru:
 • Manželia, osamelý rodič: maximálne 30 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)
 • Mladomanželia, odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)

Úrok:

Manželia, osamelý rodič: 2 % Mladomanželia, odchovanec, ŤZP: 1 % Maximálna podlahová plocha bytu:

 • V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás
 • V rodinnom dome 120 m2, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, po podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Aký môže byť príjem a aké je životné minimum?

Maximálny príjem:

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

Minimálny príjem:

Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3-násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

Pavel Škriniar, Ide o peniaze Čítajte viac Získať hypotéku je stále ťažšie. Ako vám môžu pomôcť kamaráti, súrodenci, rodičia či babka s dedkom?

Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku – ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

Životné minimum platné od 1. 7. 2022:

 • Životné minimum pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 397,95 eura

Ako a čím je možné ručiť?

Výhradne nehnuteľnosťou:

Hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3-násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥ 1,0-násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Je možné získať nejaký bonus? ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2 000 eur z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

Aký je termín podania žiadosti?

15. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.

Aký je postup pri podaní žiadosti?

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí (EPŽ).

Pracovník MÚ overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

V prípade, že je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v systéme EPŽ a následne automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.

Kompletnú žiadosť odošle na fond. Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní doplnil žiadosť.

Investície Čítajte viac Návod, ako si správne vypočítať maximálny limit hypotéky

Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Aké doklady je potrebné doložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t. j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti.

Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory.

Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru.

V prípade podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31. 12. 2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podporu, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory.

O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou, a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ, alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory.

Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

 • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
 • dodatok k zmluve o diele
 • nový rozpočet alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané, príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom MÚ
 • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
 • príloha – vyhlásenie
 • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom MÚ
 • doklady preukazujúce povinnosť splácať úvery, pôžičky, výživné a pod., resp. vyhlásenie, že nemá
 • doklady o príjme žiadateľa k preukázaniu schopnosti splácania
 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
 • zamestnanec MÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu…) prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
 • iné (vypísať)

Platná legislatíva

 • zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ zaškrtáva kód a účel podpory – napr. U417 kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (manželia). Vyplnia sa údaje metského/miestneho úradu, na ktorý sa žiadosť podáva.

Časť A – Identifikačné údaje žiadateľa:

V tejto časti žiadateľ vyplňuje svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, rodinný stav a štátnu príslušnosť (musí byť občan EÚ).

Žiadosť totiž podľa zákona môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má na území SR trvalý pobyt. Uvádza sa aj e-mailový a telefonický kontakt.

V prípade žiadosti manželov sa vyplňujú identifikačné údaje oboch. Zároveň sa vyplnia čísla občianskych preukazov alebo pobytového dokladu.

Vyplňujú sa aj údaje osoby ZŤP, ktorá žije v domácnosti so žiadateľom.

Časť B – Účel a návrh výšky podpory:

V tejto časti žiadateľ uvádza, na čo žiada podporu. Žiadať o podporu môžu len na kúpu alebo výstavbu objektov, na ktoré ŠFRB poskytuje úver alebo príspevok.

V tejto časti je takisto potrebné uviesť o úver v akej výške žiadate, príslušnú úrokovú sadzbu a lehotu splatnosti úveru.

rodina s deťmi Čítajte viac Komu lacno požičia na nové bývanie štát? Pozor však, treba splniť prísne podmienky

Časť C – Údaje o stavbe:

V tejto časti by nemali chýbať vyplnené údaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, podlahová plocha bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve.

Údaje vyplňuje žiadateľ podľa toho, na aký účel podporu alebo príspevok žiada.

Časť D – Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru:

Fondu je potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver.

Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme v prípade zamestnanca, alebo daňového priznania, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.

Uvádza sa tu zamestnanie, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, priemerný mesačný príjem z podnikania alebo priemerný príjem zo zamestnania, uvádzajú sa aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie), ako aj celková výška záväzkov.

Časť E – Návrh na zabezpečenie záväzkov:

Uvádza sa tu označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva – názov, umiestnenie stavby, číslo LV, ťarchy, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku, číslo poistky.

Časť F – Preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie podpory:

Podmienky na poskytnutie sú obmedzené povolenou veľkosťou podlahovej plochy bytu alebo domu a celkovým príjmom domácnosti, ktorý dosiahla za posledný kalendárny rok. Uvádza sa tu teda podlahová plocha bytu v bytovom dome a priemerný čistý mesačný príjem domácnosti za rok.

Zdroj: ŠFRB

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #lacný úver