Ako sa zbaviť drahej poistky na auto

Cena je väčšinou najdôležitejším kritériom a rozhoduje o tom, v ktorej poisťovni poistíme svoje auto. Rozhodujúca je predovšetkým pri povinnom zmluvnom poistení, ktoré musí mať uzatvorené každý motorista.

07.09.2010 06:30
nehoda, havária, pzp, auto, poistenie, povinné... Foto:
Škody na vlastnom aute poisťovňa z povinnej poistky neuhrádza.
debata

Keďže povinná poistka slúži na krytie škôd, ktoré motorista spôsobí iným ľuďom, málokto hľadí na kvalitu poisťovne, ide len za najnižšou cenou. Podľa zákona by všetky poisťovne, bez ohľadu na výšku poistného, mali pri nehode zaplatiť rovnakú sumu.

Kto nie je spokojný so svojou súčasnou poistkou na auto, môže raz za rok prejsť do inej poisťovne. Svojej starej poisťovni musí preto najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia doručiť výpoveď. Kedy sa končí poistné obdobie, možno zistiť z poistnej zmluvy alebo z bielej karty, ktorou vodiči policajnej hliadke preukazujú, že majú poistené auto. Kto má poistku uzatvorenú na kalendárny rok, môže podať výpoveď najneskôr do 19. novembra.

Najneskôr do tohto času by aj poisťovňa mala svojim klientom zaslať novú cenu poistenia pre nasledujúci rok. Všetky poisťovne tvrdia, že výmer poistného zasielajú klientom v dostatočnom predstihu. Mnoho ráz sa však stane, že motorista dostane novú výšku poistného tesne pred koncom šesťtýždňového obdobia a nestihne preto podať výpoveď.

V minulosti si motoristi v takých prípadoch mohli pomôcť jednoduchým nezaplatením poisteného. Poisťovňa im potom automaticky zrušila zmluvu. Dnes to zákon neumožňuje. Aj keby niekto za poistku nezaplatil, nemôže odísť k inej poisťovni. Pôvodná zmluva zostáva naďalej platná a poisťovňa bude peniaze od neplatiča vymáhať. Hrozí mu preto, že okrem samotného poistného bude musieť zaplatiť aj náklady na vymáhanie. Okrem toho, ak by sa takýto človek poistil v novej poisťovni, jeho nová poistka bude neplatná.

Kto chce zmeniť poisťovňu, musí si ustrážiť dátum, dokedy to môže urobiť. V prípade, že poisťovňa niekomu nezašle včas novú cenu poistky, je možné dať ešte pred doručením nového poistného preventívne výpoveď. Ak nová cena bude vysoká, poistenec si nájde novú poisťovňu. Ak mu, naopak, predpísané poistné pre ďalší rok bude vyhovovať, môže výpoveď stiahnuť.

Viaceré poisťovne ponúkajú novým klientom väčšie výhody ako tým, ktorí im už niekoľko rokov platia poistné. Noví klienti často získajú najvyšší možný bonus za bezškodový priebeh bez ohľadu na to, či naň majú právo, alebo nie. Snažia sa ich prilákať aj na ďalšie vstupné zľavy. Súčasní poistenci ich však získajú len v prípade, ak podajú výpoveď a znovu uzatvoria novú zmluvu v tej istej poisťovni.

Podľa produktového analytika spoločnosti Partners Group Lukáša Haceka by sa motorista nemal spoliehať na to, že keď jeden rok dostane lacnú poistku, rovnako málo bude platiť aj v nasledujúcom roku. „Klient by sa o možnostiach výhodného poistenia mal informovať každý rok, pretože špeciálne zľavy pre stálych klientov poisťovne neponúkajú,“ tvrdí Hacek.

Okrem toho poisťovne každoročne menia cenníky a často upravujú aj spôsob výpočtu ceny poistiek. Väčšina postupne zvyšuje počet kritérií, od ktorých závisí výsledné poistné. Motoristovi sa tak môže stať, že jeho poisťovňa začne ceny poistiek rátať aj podľa kritéria, ktoré ho znevýhodní a preto cena jeho poistky vzrastie.

Ak poisťovňa rapídne zvýši cenu poistenia a klient nestihne včas podať výpoveď, môže sa nevýhodnej poistky zbaviť už len tým, že prepíše auto na niekoho z príbuzných. Zmenu majiteľa vozidla musí pôvodný majiteľ oznámiť poisťovni. Zároveň musí predložiť aj doklad o prepise auta, ktorým je fotokópia technického preukazu. „Poistenie následne zaniká k dňu prepisu a nespotrebovaná časť poistného je klientovi zaslaná nasledujúci deň po zániku poistenia,“ povedala hovorkyňa ČSOB Poisťovne Zuzana Francúzová.

Predísť každoročnému podávaniu výpovede možno uzatvorením poistky na určitú dobu. Vďaka nej po uplynutí poistného obdobia poistenie automaticky zanikne a motorista si môže nájsť novú poisťovňu.

Ak niekto zostane bez povinného zmluvného poistenia, hrozí mu pokuta. A to nielen v prípade, že ho zastaví policajná hliadka. Slovenská kancelária poisťovateľov pravidelne porovnáva databázu áut so zoznamom poistených vozidiel. Ak zistí, že niektoré auto nie je poistené, zašle oznámenie obvodnému úradu. Ten by mal majiteľa nepoisteného auta pokutovať. Najmenšia možná pokuta, ktorú môže udeliť, je 16,60 eura a maximálna 3 320 eur.

Ako zrušiť poistenie auta

  • Motorista môže podať písomnú výpoveď najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.
  • Poistenie auta nemožno vypovedať cez telefón alebo internet.
  • V prípade, že je poistným obdobím kalendárny rok, výpoveď sa dá podať vždy najneskôr 19. novembra.
  • Ak poistné obdobie nie je zhodné s kalendárnym rokom, musí si každý nájsť v poistnej zmluve začiatok poistného obdobia a vyrátať si, dokedy môže podať výpoveď.
  • Výpoveď možno priniesť osobne do pobočky alebo ju zaslať doporučene poštou. Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia však už musí byť doručená v poisťovni. Nestačí ju teda tento deň len zaslať. Ak niekto podáva výpoveď v poslednej chvíli, nemal by sa spoliehať na to, že ju pošta stihne doručiť, ale radšej by ju mal priniesť do pobočky a dať si potvrdiť jej prijatie.
  • Aj keď jednotlivé poisťovne majú vlastné formuláre na vypovedanie zmluvy, každý môže naformulovať výpoveď poistnej zmluvy aj vlastnými slovami. Výpoveď by mala obsahovať číslo poistky, meno majiteľa auta, jeho podpis a jednoznačné vyhlásenie, že vypovedá poistnú zmluvu.
  • Poistku možno zrušiť aj prepísaním auta na príbuzného. V takom prípade sa poistenie predraží o poplatky spojené s prepisom auta. Ak niekto prepíše alebo predá auto pred uplynutím celého poistného obdobia, poisťovňa mu musí vráti pomernú časť zaplateného poistného.
  • Povinné zmluvné poistenie, ako aj havarijné poistenie zanikajú aj odhlásením vozidla z evidencie.
  • Vypovedať poistku možno aj do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy.
debata chyba