Zmeny 2020: Čo čaká všetky typy dôchodkov?

Krátka rekapitulácia všetkých zmien súvisiacich s dôchodkami či dôchodkovým vekom. Čo je to referenčná suma? Ako to bude s československými dôchodkami?

30.12.2019 06:00
dôchodkyňa, ukazovanie Foto:
Pri 30 rokoch bude výška minimálneho dôchodku predstavovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov a v roku 2020 dosiahne 334,30 eura.
debata (68)

Vek odchodu do dôchodku určí tabuľka

Od 1. januára 2020 sa mení doteraz platná právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Po novom ho pevne určuje tabuľka. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórie funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %

Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019, ktorú môžete nájsť tu: Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie. O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020.

Vyššie minimálne dôchodky

Zmení sa aj systém výpočtu minimálneho dôchodku, a to jeho naviazaním na priemernú mzdu. Pre dosiahnutie minimálneho dôchodku bude potrebné splniť podmienku 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pri 30 rokoch bude výška minimálneho dôchodku predstavovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov a v roku 2020 dosiahne 334,30 eura. Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia sa bude minimálny dôchodok zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Zároveň sa mení aj valorizácia minimálneho dôchodku = zvyšovať sa bude pravidelne v súlade s rastom priemernej mzdy a aj s rastom životného minima.

Ženám narodeným v rokoch 1958 – 59 porastú predčasné dôchodky

Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku bez žiadosti poistenkýň prehodnocovať sumu predčasného dôchodku ženám, ktoré odišli alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020, a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti. Sociálna poisťovňa im nanovo určí dôchodkový vek s prihliadnutím na splnenie podmienky výchovy dieťaťa. Skráti sa im tak obdobie od vzniku nároku na predčasnú penziu do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného dôchodku. O prehodnotení a zvýšení sumy predčasnej penzie dostanú dotknuté ženy písomné rozhodnutie. Ich predčasné starobné dôchodky budú prehodnotené postupne tak, aby o nich bolo rozhodnuté v zákonnej lehote, teda do 31. decembra 2020.

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura

Ide o jednu zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na jej výpočet sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2020, použije sa dôchodková hodnota 13,6361 eura.

Československé dôchodky

Od 1. januára 2020 sa vypúšťa právna úprava vyrovnávacieho príplatku a namiesto nej sa ustanovuje osobitný výpočet dôchodku (starobného, predčasného starobného a invalidného) pre federálnych poberateľov dôchodkov. Dosiahne sa tak, aby sa súčet českého čiastkového dôchodku a slovenského čiastkového dôchodku rovnal dôchodku, na ktorý by mal poistenec nárok, ak by získal iba slovenské obdobie dôchodkového poistenia. Podmienka získania 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia už pri tejto úprave neplatí a nárok na takýto dôchodok bude mať každý, kto má nárok na starobný alebo invalidný dôchodok z ČR a získal najmenej rok poistenia podľa predpisov SR.

Referenčná suma bude 464,60 eura

Táto suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi budú v roku 2020 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 464,60 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo.

Zmena pri výpočte dôchodkov sporiteľov v druhom pilieri

Ustanovuje sa nový pomer krátenia dôchodkov vyplácaných zo sociálneho poistenia = nová právna úprava zohľadňuje pre účely krátenia aj odvody do rezervného fondu solidarity. S účinnosťou od 1. 1. 2020 budú prepočítané dôchodky sporiteľov z druhého piliera, na základe čoho im bude vyplácaný vyšší dôchodok z prvého piliera (zo sociálneho poistenia). Sociálna poisťovňa má lehotu na prepočítanie do 30. 6. 2020.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa zvýšia na 5 %

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

© Autorské práva vyhradené

68 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #vek odchodu do dôchodku #zmeny v roku 2020