Zmeny 2020: Sociálne služby, úrazové dávky, dotácie, kompenzácie

Nastanú zmeny v rekondičných pobytoch pre seniorov, zvýšia sa úrazové dávky, poistencami štátu sa od apríla stanú aj bývalí baníci. Zmenia sa aj sumy poistného.

31.12.2019 06:00
bankovky, peňaženka, euro Foto:
Po prvý raz sa uplatní nový valorizačný mechanizmus na dávku a príspevky pomoci v hmotnej núdzi.
debata

Rekondičné pobyty pre seniorov – dotácie

V roku 2019 sa zvýšila dotácia ministerstva na podporu rekondičných aktivít seniorov o 100-tisíc eur na 697,5-tisíca eura a takáto dotácia bude zachovaná aj pre rok 2020. Vďaka nej bude mať nárok na 50-eurový príspevok na rekreáciu o 2 000 dôchod­cov viac.

Dávka v nezamestnanosti: Od 1. júla 2020 ju môžete žiadať aj na úradoch práce

O dávku bude možné žiadať nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce. Poistenci tak nebudú musieť navštíviť oba úrady ako doteraz. V súčasnosti občan najskôr navštívi príslušný úrad práce a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví potvrdenie. Následne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Tento postup bude platiť do 30. júna 2020.

Od 1. júla si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný (až na výnimky, ak napr. pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov).

Ako „používať“ dobrovoľné nemocenské poistenie? Od roku 2020 sa mení poistné

Nemocenská dávka z dobrovoľného nemocenského poistenia nemusí byť vždy vypočítaná zo sumy (vymeriavacieho základu), z ktorej si žiadateľ o dávku platí poistné. Výška dávky (nemocenské, materské, ošetrovné) uplatnenej z uvedeného poistenia sa určuje z vymeriavacieho základu, z akého si poistenec platí dobrovoľne poistné, len vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie trvá najmenej 26 týždňov. Ak trvá menej, dávka sa vypočíta vždy len z minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 477,00 eur), a to aj napriek skutočnosti, že žiadateľ o nemocenskú dávku platil poistné z vyššej sumy.

V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné nemocenské poistenie 477 eur. Suma, z ktorej sa vypočíta najvyššie možné materské, je 1 908 eur. Od 1. 1. 2020 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 506,50 eura, suma vymeriavacieho základu, pri ktorom vznikne nárok na materské v najvyššej možnej výške, bude 2 026 eur.

Vyššie úrazové dávky

Od 1. januára 2020 sa zmení výška úrazových dávok. Okrem toho, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,5 %, rovnako o 2,5 % vzrastú aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnym limitom (ktorý sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2020 bude 57 392,20 eura. Rovnako sa zvýši aj maximálny úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí a stúpne na 57 392,20 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2020 bude predstavovať 28 696,40 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom bude v roku 2020 predstavovať 2 870,40 eura. Na hodnotu 2 870,40 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Poistencami štátu sa stanú aj niektorí bývalí baníci

Od apríla 2020 začnú úrady práce vyplácať kompenzačný príspevok baníkom, ktorí ukončili zamestnanie v podzemí. Dôvodom tohto kroku je útlm banskej činnosti. Od tohto dátumu pribudne Sociálnej poisťovni nová skupina poistencov štátu, za ktorých bude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavacím základom bude 50 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov, teda bude rovnaký ako napr. pri poberateľoch opatrovateľského príspevku. V roku 2020 to bude mesačne suma 506,50 eura. Obdobie poberania kompenzačného príspevku sa potom jeho poberateľom zaráta na dôchodkové účely. Bývalý baník sa však stane poistencom štátu len vtedy, keď okrem poberania kompenzačného príspevku splní aj ďalšie podmienky, ktoré sú rovnaké ako pri ostatných skupinách poistencov štátu.

Viac peňazí na sociálne služby

Aj v roku 2020 navýši rezort práce financie na sociálne služby – rozpočet prekračuje 156 miliónov eur, čo je o 9 miliónov eur viac ako v roku 2019.

Stupeň odkázanosti Výška príspevku – pobytová forma (mesiac/miesto) Výška príspevku – ambulantná forma (mesiac/miesto)
II. stupeň 104 eur 70 eur    
III. stupeň 234 eur 156 eur    
IV. stupeň 312 eur 208 eur    
V. stupeň 442 eur 295 eur    
VI. stupeň 546 eur 364 eur    

Zmluva o výkone činnosti športového odborníka

Od 1. januára sa na účely sociálneho poistenia osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, považuje za osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov. Z toho jej vplýva možnosť uplatnenia odvodovej úľavy (výnimky do 200 eur mesačne).

Osobitný sociálny poistný systém v súvislosti s prácou v obecnej polícii

Od 1. apríla vznikne osobitný sociálny poistný systém s cieľom vyplácania príspevku za prácu v obecnej polícii. Je založený na báze samofinancovania. Príslušníci obecnej polície budú spolu s poistným na sociálne poistenie, ktoré odvádza na účet Sociálnej poisťovne ich zamestnávateľ (obec, mesto), platiť aj poistné na príspevok za prácu v obecnej polícii. Poistné na uvedený príspevok bude platené počas trvania pracovného pomeru k obecnej polícii vo výške 3 % z vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné na dôchodkové poistenie.

Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi

Po prvý raz sa uplatní nový valorizačný mechanizmus na dávku a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Zmenou legislatívy je nastavenie také, že sa pomoc v hmotnej núdzi bude každoročne valorizovať v závislosti od úpravy súm životného minima.

Zmeny v oblasti kompenzácie zdravotného postihnutia

Od 1. júla 2020 sa vypúšťa možnosť zníženia peňažného príspevku na opatrovanie pomernou časťou za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Explicitne sa zaraďuje autizmus a Aspergerov syndóm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu. Zjednocuje sa výška mesačného peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.

Kompenzácie baníkov

Tiež od 1. apríla nadobudne účinnosť zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom. Cieľom zákona je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti, ako aj zabezpečenie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnanci, ktorí z dôvodu uskutočňovania útlmového programu skončili pracovný pomer v baníctve, budú mať nárok na poberanie kompenzačného príspevku. Výška kompenzačného príspevku a doba jeho poberania bude závisieť od počtu odpracovaných rokov. Napr. osobám, ktoré odpracovali najmenej tri roky, sa bude poskytovať kompenzačný príspevok vo výške 200 eur po dobu 12 mesiacov. Poberatelia kompenzačného príspevku budú poistencami štátu a poistné na dôchodkové poistenie za nich bude platiť štát.

Zmení sa minimálny a maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eura. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura.

Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia vo februári 2020. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

Seniori nebudú od januára platiť koncesionárske poplatky

Seniori nebudú od budúceho roka platiť koncesionárske poplatky. Základná sadzba úhrady je pre domácnosť 4,64 eura mesačne. Dôchodcovia platia teraz polovicu, teda 2,32 eura mesačne. Od povinnosti platiť úhradu je plne oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má v jeho domácnosti trvalý pobyt, alebo sám je ťažko zdravotne postihnutý.

Dôchodcovia, ktorí teraz platia polovicu, budú od januára 2020 automaticky oslobodení od povinnosti platenia úhrady. Títo platitelia, pokiaľ platia úhradu prostredníctvom SIPO dokladu, nebudú mať vystavený predpis RTVS na platobnom doklade SIPO, a tí platitelia, ktorí platia úhradu priamo na účet RTVS, nebudú mať povinnosť platiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #baníci #dávky v hmotnej núdzi #príspevky na kompenzáciu #sociálne veci #zmeny v roku 2020 #rekondičné pobyty