Zmeny 2020: Minimálna mzda, príplatky za víkendy, preukaz na šport dieťaťa...

, 29.12.2019 06:00
deti, skákanie
Od 1. januára môžu zamestnávatelia poskytnúť zamestnancom príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Autor:

Okrem iného porastie minimálna mzda, zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase, mladí rodičia dostanú viac voľna a zvýši sa nezdaniteľná časť základu dane.

Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou sa zvýši na 678,71 eura

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2019 môže ich maximálny príjem dosiahnuť 639,18 eura, v roku 2020 hranica príjmu vzrastie na 678,71 eura. Pri dodržaní tejto hranice môže zamestnávateľ na zamestnanca i samotný zamestnávateľ získať zákonom stanovenú úľavu pri platení odvodov.

Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2019 a pokračujúcich v roku 2020 zostáva hraničná suma príjmu vo výške 639,18 eura. Hraničná suma 678,71 eura určená pre rok 2020 bude platiť až pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2020.

Vyššia minimálna mzda

Od prvého januára sa zvyšuje minimálna mzda z 520 na 580 eur. Ide o historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy. Od roku 2021 sa spôsob určovania minimálnej mzdy zmení = ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, bude predstavovať 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Vyššie mzdové zvýhodnenia za prácu v neštandardnom ča­se

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj príplatky za prácu v neštandardnom ča­se.

  Od 1. 5. 2019 Od 1. 1. 2020 nárast
Práca v noci 1,20 1,33 0,13
Práca v sobotu 1,50 1,67 0,17
Práca v nedeľu 2,99 3,33 0,34
Kompenzácia za sťažený výkon práce 0,60 0,67 0,07

Viac dovolenky pre mladších rodičov

Zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov v danom roku a trvalo sa starajú o dieťa, budú mať nárok na päť týždňov dovolenky.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Zamestnávateľ bude môcť od 1. januára poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Zmeny pri vysielaní pracovníkov

Od 30. júla nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej cieľom je splniť povinnosť transpozície práva EÚ do právneho poriadku SR v oblasti vysielania zamestnancov v rámci poskytovania služieb. Ide napríklad o doplnenie okruhu ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa majú aplikovať na pracovnoprávny vzťah zamestnanca vyslaného na územie SR – napr. ide o aplikáciu ďalších povinných zložiek mzdy, ako sú mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty v rozsahu a za podmienok, ako sú hradené aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov, zabezpečenie porovnateľných pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi, odlíšenie tzv. „krátkodobého vyslania“ (do 12 alebo 18 mesiacov), kde sa aplikuje pracovné právo SR len v obmedzenom rozsahu tvrdého jadra, a tzv. „dlhodobého vyslania“ (nad 12 alebo 18 mesiacov), kde sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas trvania pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti.

Protikrízové opatrenie

Upravia sa podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania pracovných miest. Štát v takomto prípade poskytne zamestnávateľovi príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca, pričom mesačná výška tohto príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi. Zmeny sa týkajú maximálnej výšky príspevku – z 50 % priemernej mzdy v hospodárstve na najviac 60 % priemernej mzdy a obdobia jeho poskytovania – zo 60 na 120 dní v úhrne počas 12 mesiacov.

Rozširuje sa aj maximálny možný rozsah neprideľovania práce z 20 % ustanoveného týždenného pracovného času (čo predstavuje 1 pracovný deň v týždni) na 40 % ustanoveného týždenného pracovného času (čo predstavuje 2 pracovné dni v týždni).

Zvýši sa nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši z 19,2-násobku (4 035,84 eura) na 21-násobok (4 414,20 eura) sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka. Poslanci Mosta-Híd však upustili od svojho pôvodne predstaveného zámeru, aby sa nezdaniteľná časť základu dane zvyšovala postupne až na 22,7-násobok od roku 2021.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysielanie pracovníkov #protikrízové opatrenia #nezdaniteľná časť základu dane #minimálna mzda #zmeny v roku 2020
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku