Pravidlá osobného bankrotu sa zmenili

Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok.

13.01.2020 14:00
bankrot, úver, peniaze Foto:
Podmienkou osobného bankrotu je, že musí byť voči osobe vedené exekučné konanie. Osoba musí byť platobne neschopná.
debata

Podľa starej úpravy bolo súčasťou procesu osobného bankrotu podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej aj trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého bolo potrebné čakať na oddlženie. Podľa novej úpravy táto lehota už neexistuje. Analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Marková pre zmenu podmienok predpokladá, že počet osobných bankrotov v tomto roku medziročne klesne.

Exekučné konanie

Podmienkou osobného bankrotu je, že musí byť voči osobe vedené exekučné konanie. Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Dotyčný musí preukázať poctivý zámer, musí mať snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov. Osoba musí poskytnúť potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že má riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.

V prípade, že osoba disponuje príjmom, ostáva jej podľa Hudákovej celý a nemalo by sa z neho už nič strhávať. Osobný bankrot sa nevzťahuje na dlhy z výživného, na zabezpečenú pohľadávku, akou je napríklad hypotéka. Osobný bankrot sa ďalej nevzťahuje na pohľadávky nepeňažného charakteru, na pohľadávky za spôsobené škody, na peňažný trest podľa trestného konania ako aj na pohľadávky z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Splátkový kalendár

Zbaviť sa dlhov prostredníctvom vyhlásenia osobného bankrotu je možné podľa Hudákovej dvoma spôsobmi. Buď dotyčný požiada o konkurz alebo splátkový kalendár. Podstata konkurzu spočíva v tom, že ak by dlžník mal nejaký majetok, musí akceptovať to, že tento sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov. Ak súd vyhlási konkurz, musia súdy bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania, ktoré sa týkajú dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak prebieha dražba, na návrh dlžníka dražobník upustí od konania dražby.

Aby dlžník mohol použiť druhý spôsob oddlženia, teda splátkový kalendár musí okrem už uvedených podmienok spĺňať aj podmienku pravidelného príjmu a zároveň dlžníkove dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok. Pri tomto spôsobe súd správcu poverí preskúmaním pomerov dlžníka. Správca následne podá na súd návrh na splátkový kalendár, pričom tento sa určí tak, aby sa uspokojilo minimálne 30 % dlhov. Presné percento aké bude musieť dlžník počas piatich rokov splatiť určí až súd. Na rozdiel od konkurzu, pri určení splátkového kalendára sa prebiehajúce súdne ani exekučné konania podľa Hudákovej nezastavujú.

Dostupnosť bankrotu

V minulom roku pritom podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac dlžníkov, a to 16 167 Slovákov. Medziročne je to nárast o takmer 17 %. Zvýšený nárast záujmu ľudí o osobné bankroty zaznamenalo vlani aj Centrum právnej pomoci, ktoré agendu osobných bankrotov zo zákona zastrešuje. Ako uviedla riaditeľka Centra právnej pomoci Zuzana Kubovičová, v minulom roku sa zamerali na zvýšenie efektivity svojich služieb. Skrátili čas čakania na konzultácie, vďaka čomu podľa nej vybavili viac klientov. To sa následne podľa Kubovičovej odzrkadlilo na vyššom počte vybavených osobných bankrotov.

Podľa Markovej bola najhlavnejším dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov v minulom a aj v predchádzajúcom roku vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov. Túto dostupnosť umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. „Aj keď predpokladáme, že aj v roku 2020 bude počet osobných bankrotov naďalej vysoký, pravdepodobne sa v porovnaní s rokom 2019 zníži,“ myslí si Marková. Dôvodom je zmenená konkurzná legislatíva.

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #exekúcie #osobný bankrot