Penzie aj tento rok so zmenami

Dôchodkový vek určuje tabuľka, penzie stúpli o 2,9%, vyrovnávací príplatok je zrušený a povinné príspevky do II. piliera sa zvýšili na 5%.

20.01.2020 06:00
dedko, dôchodca, palička, peniaze, euro Foto:
Penzisti, ktorí mali nárok na platenie úhrady za služby televízie v zníženej sadzbe 2,32 eura do konca roka 2019, sú od 1. januára automaticky oslobodení od platenia tejto úhrady.
debata (13)

Do dôchodku podľa tabuľky

Vek odchodu do penzie pevne určuje tabuľka. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórií funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Vyššie penzie. O 2,9 percenta

Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodcom vyššie dôchodky. Valorizuje ich buď o 2,9 %, alebo najmenej o garantovanú pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku.

Vyššie minimálne dôchodky

Zmenil sa systém výpočtu minimálneho dôchodku, a to jeho nadviazaním na priemernú mzdu. Pre dosiahnutie minimálneho dôchodku bude potrebné splniť podmienku 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pri 30 rokoch bude výška minimálneho dôchodku predstavovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku a dosiahne 334,30 eura. Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 sa bude minimálny dôchodok zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 %. Zároveň sa mení aj valorizácia minimálneho dôchodku = zvyšovať sa bude pravidelne v súlade s rastom priemernej mzdy a aj s rastom životného minima.

Ženám narodeným v rokoch 1958 – 1959 porastú predčasné dôchodky

Sociálna poisťovňa prepočíta bez žiadosti poistenkýň sumu predčasného dôchodku ženám, ktoré odišli alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020, a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti. Sociálna poisťovňa im nanovo určí dôchodkový vek s prihliadnutím na splnenie podmienky výchovy dieťaťa. Skráti sa im tak obdobie od vzniku nároku na predčasnú penziu do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného dôchodku.

Dôchodková hodnota? Jej suma je 13,6361 eura

Ide o jednu zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na jej výpočet sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2020, použije sa dôchodková hodnota 13,6361 eura.

Československé dôchodky

Takzvaný vyrovnávací príplatok je zrušený. Namiesto neho sa ustanovuje osobitný výpočet dôchodku (starobného, predčasného a invalidného) pre federálnych poberateľov penzií. Dosiahne sa tak, aby sa súčet českého a slovenského čiastkového dôchodku rovnal dôchodku, na ktorý by mal poistenec nárok, ak by získal iba slovenské obdobie dôchodkového poistenia. Podmienka získania 25 rokov obdobia dôchodkového poistenia už pri tejto úprave neplatí a nárok na takýto dôchodok bude mať každý, kto má nárok na starobný alebo invalidný dôchodok z ČR a získal najmenej rok poistenia podľa predpisov SR.

Referenčná suma je 464,60 eura

Táto suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi budú v roku 2020 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 464,60 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri: 5 %

Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšili na 5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Video
Ako si vybrať dôchodok, aby sme z II. piliera vyťažili čo najviac? Radí Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investments.

Seniori neplatia koncesie

Penzisti, ktorí mali nárok na platenie úhrady za služby televízie v zníženej sadzbe 2,32 eura do konca roka 2019 (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi), sú od 1. januára automaticky oslobodení od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné kontaktovať RTVS.

Platiteľ, ktorý platil úhradu priamo na účet RTVS, od januára nemá povinnosť platiť úhradu (treba zrušiť prípadný trvalý príkaz na úhradu v banke).

Platiteľ úhrady, ktorý platí úhradu vo výške 4,64 eura, je poberateľom dôchodkových dávok podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení (starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký a sirotský dôchodok) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti má nárok na oslobodenie od platenia úhrady od nasledujúceho mesiaca po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti. Odhlásenie od platenia úhrady je možné vykonať v časti Odhlásenie, alebo vyplnením tlačiva v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #zmeny v penziách #zmeny v roku 2020