Poistenie na lyžovačku musí kryť nielen úrazy, ale aj škody. Čo ponúkajú poisťovne?

Osem poisťovní radí, ako to vyriešiť s poistením, ak chcete lyžovať na Slovensku či v zahraničí.

21.01.2020 10:00
lyžovačka, rodina, zábava Foto:
Podľa štatistík až 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia.
debata

ČSOB poisťovňa

Pred cestou na svahy odporúčame uzatvoriť si vhodné cestovné poistenie a na základe toho, čomu sa bude dovolenkár venovať, aj vhodné pripoistenie. Cestovné poistenie kryje náklady spojené s liečbou a ošetrením v zahraničí. Ošetrenie a prípadná liečba lyžiara „doma“ sú v tomto prípade hradené zo zdravotného poistenia. Ak sú však súčasťou cestovného poistenia aj pripoistenia, napríklad pripoistenie zodpovednosti za škodu, tie platia už po nastúpení na cestu, teda už na území Slovenska na ceste do zahraničia. Súčasťou dlhodobého cestovného poistenia alebo cestovného poistenia k platobnej karte je však aj krytie nákladov pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby na Slovensku. ČSOB Poisťovňa ponúka pre lyžiarov individuálne krátkodobé cestovné poistenie, dlhodobé cestovné poistenie a cestovné poistenie k platobným kartám. Individuálne cestovné poistenie na konkrétny počet dní si môžu lyžiari a nadšenci snowboardingu uzavrieť online, v aplikácii smartbankingu v pobočke banky alebo u agentov poisťovne. Platnosť poistenia je už 3 hodiny od uzatvorenia a zaplatenia poistenia. V rámci cestovného poistenia je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí nevyhnutných na ošetrenie poisteného až do výšky 300 000 eur.

Pred cestou do zahraničia klientom odporúčame vždy si pripoistiť poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku. Napr. ak poistený zrazí na svahu iného lyžiara a spôsobí mu tým zranenia či poškodenie jeho lyžiarskeho výstroja, poistenie zodpovednosti za škodu pokryje náklady na ošetrenie tohto lyžiara, jeho prípadnú hospitalizáciu či iné liečebné náklady tohto lyžiara, ako aj náklady za škody na veciach – zlomené lyže, palice, snowboard, prípadne poškodenie iného športového výstroja. Klientom ponúkame v krátkodobom cestovnom poistení tri typy balíkov cestovného poistenia – základný, optimálny a prémiový. Optimálny balík zahŕňa aj toto poistenie zodpovednosti za škodu, rovnako aj prémiový balík. Ten je navyše doplnený aj o pripoistenie batožiny. Okrem základného poistenia si klienti môžu vybrať aj z ďalších druhov pripoistení, a to podľa vlastného uváženia a potreby. Či už to bude pripoistenie úrazu, batožiny, nepojazdného vozidla, meškania odletu alebo meškania batožiny a podobne.

Video
Ako má vyzerať moderná životná poistka, čo by mala kryť a ako investovať peniaze na horšie časy či dôchodok, hovorí v relácii Ide o peniaze Marián Búlik, analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Generali poisťovňa

Ak sa klient chystá lyžovať len na Slovensku, odporúčame mu uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré kryje náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horskom teréne na Slovensku až do výšky 16 500 eur. Pre rekreačných lyžiarov je určený základný balík, ktorý pokrýva pešiu turistiku (vychádzková i horská), zjazdové lyžovanie na vyznačených tratiach, bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach, snowboarding a sánkovanie na vyznačených tratiach a jazdu na boboch.

Nadšencom zimných športov, ktorí majú radi adrenalín, ponúkame balík Extrém, ktorý kryje aj zjazdové lyžovanie vo voľnom teréne a mimo vyznačených tratí, snowboarding vo voľnom teréne a mimo vyznačených tratí.

Cena sa pohybuje v závislosti od zvoleného krytia už od 0,80 eur na osobu a deň. V prípade, že toto poistenie nemajú klienti uzatvorené a bude nutný zásah Horskej služby, náklady nehradí zdravotná poisťovňa, ale človek si ich hradí sám. Práve preto odporúčame klientom si toto poistenie uzatvoriť. Poistenie na celý rok stojí od 19 eur na neobmedzený počet dní, pričom dieťa do 18 rokov poistenie nepotrebuje, pretože má zásah horskej služby zadarmo. V prípade lyžovačky v zahraničí poisťovňa odporúča uzavrieť si cestovné poistenie. Bežné rekreačné športy (ako napr. zjazdové aj bežecké lyžovanie a snowboarding na vyznačených tratiach) sú v cene poistenia. Za rizikové športy (napr. skialpinizmus) si musí klient priplatiť.

Klientom okrem základných balíkov ponúkame aj produkt Komfort a Komplet. Komfort kryje všetky s cestou bežne spojené riziká ako liečebné náklady, batožinu, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe, poistenie pátrania a záchrany a rozšírené asistenčné služby, produkt Komplet kryje navyše ešte aj náklady na storno cesty, ak by klient na cestu napríklad pre chorobu nenastúpil alebo keby sa musela cesta prerušiť.

Náklady na úraz pri lyžovačke v zahraničí sa totiž môžu vyšplhať aj na viac ako 100-tisíc eur. Zdravotné poistenie z toho pritom vykryje len minimum. Európsky zdravotný preukaz nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva náklady na transport a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie. Navyše k cestovnému poisteniu získava klient automaticky asistenčné služby, ktoré môže kontaktovať kedykoľvek v prípade núdze – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Cena poistenia pre jednu osobu sa pritom pohybuje v závislosti od zvoleného produktu a krytia už od jedného eura na deň.

Klientom odporúčame nahlásiť každú poistnú udalosť bezodkladne nášmu zahraničnému zástupcovi (volať na číslo asistenčných služieb), ktorý klientovi poradí správny postup v každej situácii. Klientom neodporúčame, aby podpisovali podklady, ktoré sú písané v cudzom jazyku, ak daný jazyk neovládajú. V prípade, ak klient zaviní kolíziu na lyžiarskom svahu, je povinný okamžite kontaktovať našu asistenčnú službu.

Pri lyžovačke na Slovensku alebo v Európe je možné využiť poistenie občianskej zodpovednosti, ktoré kryje škody spôsobené na veciach, majetku alebo na zdraví tretích osôb. Práve toto poistenie chráni klientov aj v prípadoch, ak poškodený požaduje od vinníka odškodné za spôsobený úraz na lyžiarskom svahu alebo škodu na lyžiarskej výbave.

Pre prípad krádeže lyží je potrebné mať dojednané poistenie batožiny, ktoré kryje poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny, a teda aj lyží, pri preukázaní cudzieho vplyvu. Klientovi musia byť veci ukradnuté buď prekonaním prekážky (napríklad z uzamknutej hotelovej izby), alebo lúpežným prepadnutím (klient je pod podmienkou ublíženia na zdraví alebo živote nútený odovzdať svoje veci lúpežníkovi).

Kooperativa poisťovňa

Pre lyžovačku na území Slovenska odporúčame klientom dojednať si tuzemské cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám na majetku alebo zdraví, poistenie úrazu. Pri tuzemskom cestovnom poistení si môže klient zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia podľa svojich požiadaviek, pričom jeden z ponúkaných balíkov obsahuje aj poistenie nákladov horskej záchrannej služby. Náklady horskej záchrannej služby je možné poistiť aj samostatne.

Pri pobyte v zahraničí je vhodné uzatvoriť predovšetkým poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Rekreačné lyžovanie na vyznačených lyžiarskych tratiach je zahrnuté v cene základného poistenia bez prirážky. V prípade, ak klient lyžuje mimo uvedených trás – freeride, je s ohľadom na vyššiu rizikovosť cena poistenia vyššia. Pri tomto poistení sú automaticky kryté aj náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného v prípade nehôd v horách. Ďalej je možné poistiť sa pre prípad trvalých následkov úrazu alebo pre prípad smrti úrazom, uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám na majetku alebo zdraví, poistenie batožiny alebo poistenie nepojazdného motorového vozidla. Cestovné poistenie obsahuje aj riziko zodpovednosti, ktoré kryje škody, ktoré spôsobí poistený na lyžiarskej výbave tretej osobe.

Klientom je, samozrejme, k dispozícii asistenčná služba, na ktorú sa môžu obrátiť telefonicky v prípade vzniku škodovej udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie. Následne po návrate domov je potrebné oznámiť poistnú udalosť poisťovni aj písomne na príslušnom tlačive, dostupnom na web stránke poisťovne.

Komunálna poisťovňa

Keďže na Slovensku sú liečebné náklady hradené z povinného zdravotného poistenia, preplatenie ošetrenia úrazu v rámci cestovného poistenia doma zákazníci nepotrebujú. Napriek tomu im v prípade lyžovačky na Slovensku odporúčame tuzemské cestovné poistenie. Základný balík kryje ochranu batožiny pred poškodením či krádežou (lyžiarsky výstroj, kamera, fotoaparát a i.), poistenie trvalých následkov a smrť následkom úrazu. Jeho súčasťou je aj zodpovednosť za škodu inému lyžiarovi. Ak sa klienti na horách plánujú venovať freeridovému lyžovaniu (vo voľnom teréne, mimo značených lyžiarskych tratí), bežeckému lyžovaniu vo voľnej prírode, sánkovaniu vo voľnej prírode a iným, v tom prípade odporúčame poistenie Horskej záchrannej služby (HZS). Základná forma cestovného poistenia do zahraničia zahŕňa náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú poistenému v zahraničí, kde nemôže byť krytý zdravotným poistením platným na území SR. V prípade lyžovania je potrebné k základnému cestovnému poisteniu do zahraničia dojednať pripoistenie zimných športov.

Z poistenia sú preplatené liečebné náklady za úraz v danej krajine, hospitalizácia v nemocničnej izbe, nutná operácia, lieky, zapožičanie zdravotníckych pomôcok (bariel, invalidných vozíkov…), náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do nemocnice aj náklady za prepravu na územie SR a tiež náklady spojené s prípadným hľadaním a vyslobodzovaním. Ak poistený plánuje jazdiť mimo značených trás, odporúčame mu pripoistenie rizikových športov. V rámci cestovného poistenia je možné pripoistiť batožinu a veci osobnej potreby, kde poskytujeme náhradu za poškodené alebo odcudzené lyže. K cestovnému poisteniu do zahraničia je vhodné dojednať aj pripoistenie zodpovednosti za škodu.

NN poisťovňa

Lyžovanie patrí medzi rizikové športy a úrazy pri ňom, žiaľ, nie sú zriedkavé a často bývajú vážnejšie a vyžadujú si dlhšiu rekonvalescenciu. To, samozrejme, predstavuje aj vyššie náklady na liečbu a zníženie príjmu v čase práceneschopnosti. Odporúčame životné poistenie, ktoré (nielen) lyžiarov kryje v rôznych nepríjemných životných situáciách. Každý klient / lyžiar si tak môže k hlavnému životnému poisteniu (NN ponúka Rizikové životné poistenie NN Protect a Investičné životné poistenie NN Smart) uzatvoriť také pripoistenia, ktoré čo najviac vyhovujú individuálnym požiadavkám a potrebám. Medzi pripoistenia, ktoré kryjú rôzne úrazy, spôsobené i počas zimných aktivít, patria napr.: pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou a bolestným, pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, pripoistenie hospitalizácie (aj dieťaťa).

Spomenuté pripoistenia klientov nekryjú len na lyžovačke, v prípade uznanej poistnej udalosti mu zabezpečia finančné krytie kedykoľvek počas roka, a to u nás či v zahraničí. V rámci Pripoistenia hospitalizácie sú klienti chránení nielen na území Slovenska, ale aj v krajinách EÚ či Európskeho hospodárskeho spoločenstva a v prípade Pripoistenia práceneschopnosti sú NN klienti chránení na Slovensku i v Českej republike. Vzhľadom na to, že sme životná poisťovňa, máme v našom portfóliu iba produkty životného poistenia, a teda nekryjeme poistné udalosti, ako sú napr. strata lyží, poškodenie výstroja a podobne.

UNIQA už v základnom poistení kryje napríklad... Foto: SHUTTERSTOCK
lyžovačka, rodina, cesta, auto, sneh, hory UNIQA už v základnom poistení kryje napríklad vysokohorskú turistiku do 5 000 m. n. m.

Union poisťovňa

Klientom odporúčame uzatvoriť si individuálne cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky skutočne vzniknutých nákladov vrátane 24 hodín dostupných asistenčných služieb. V rámci individuálneho cestovného poistenia odporúčame dojednať si: poistenie batožiny (kryje lyže aj ďalšie súčasti lyžiarskej výbavy), poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane nákladov na advokáta a náklady na kauciu, poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách, ktoré zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti, vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), v najtragickejšom prípade prepravu telesných pozostatkov, úrazové poistenie, ktoré klienta odškodní v prípade trvalých následkov úrazu alebo odškodní pozostalých v prípade smrti poisteného klienta následkom úrazu, poistenie storna objednanej služby, poistenie nákladov Horskej záchrannej služby na Slovensku.

Pre jednorazové cesty je potrebné uzatvoriť osobitne poistenie s územnou platnosťou zahraničie a osobitne s územnou platnosťou Slovensko. V prípade, ak klient cestuje pravidelne, odporúčame mu celoročné cestovné poistenie. Výhodou je, že postačí jedna poistná zmluva, ktorá pokryje poistenie v zahraničí, a aj poistenie nákladov na zásah HZS. Počet vycestovaní je v rámci celoročného cestovného poistenia neobmedzený, pričom nepretržitý pobyt pri jednom vycestovaní nesmie prekročiť 45 dní. Klient si môže vybrať z niekoľkých balíkov poistení. Akýkoľvek z nich však vždy zahŕňa aj poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v zahraničí (t. j. pomoc aj pri lyžovaní – vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb), v prípade územnej platnosti Slovenská republika je vždy zahrnuté poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, v oboch prípadoch je výška poistného plnenia až do výšky 20 000 eur.

V cestovnom poistení sú lyže ako batožina v motorovom vozidle kryté pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia pri dopravnej nehode, a tiež v prípade krádeže z riadne uzamknutého batožinového priestoru motorového vozidla (za predpokladu, že nezasahovali do interiéru vozidla). Uschovať lyže do kufra auta je väčšinou problém, preto poisťovňa odporúča lyže umiestniť do uzamykateľného strešného nosiča. To, z akého poistenia môže byť poistného plnenie poskytnuté, závisí od vzniku konkrétnej udalosti, resp. tiež faktu, či v rámci havarijného poistenia bola batožina pripoistená.

Lyže a lyžiarsky výstroj sú poistením kryté do výšky poistnej sumy, dohodnutej v uzavretej poistnej zmluve. Limit poistného plnenia v základnom poistení batožiny je 1 000 eur, v tom za 1 poistenú vec 350 eur. Je možné dojednať si aj špeciálne doplnkové poistenie, v rámci ktorého je limit poistného plnenia batožiny až do výšky 4 000 eur a za jednu poistenú vec je možné dojednať limit plnenia až do výšky 2 450 eur. V tejto súvislosti ešte poisťovňa upozorňuje, že v prípade odcudzenia lyží nie sú poistením kryté prípady, ak si poistený ponechá lyže na svahu bez dozoru – napr. pred reštauráciou.

Z pohľadu poisťovne je lyžovanie mimo vyznačených lyžiarskych tratí rizikovou aktivitou, odporúčame preto dojednať si poistenie v rizikovej skupine „Šport“, ktoré kryje aj rizikové športy. Ak lyžujete na vyznačenej lyžiarskej trati, postačí poistenie v rizikovej skupine Turista. Pozor však na rozlíšenie – samostatné poistenie úrazu kryje len trvalé následky, resp. smrť následkom úrazu. Preto je nevyhnutné mať pri lyžovaní v zahraničí uzavreté cestovné poistenie, ktorého základom je poistenie liečebných nákladov, iba to zabezpečí úhradu nevyhnutných nákladov na zdravotnú starostlivosť.

V prípade, že idete na lyžovačku v rámci Slovenska, odporúčame uzatvoriť si poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) v Union poisťovni, ktoré zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), v najtragickejšom prípade prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Výška poistnej sumy je 20 000 eur. Poistenie je platné na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS. Výška poistného sa začína od 0,56 eura na deň. Jednoznačne však môžeme povedať, že ak sa klient rozhodne tráviť dovolenku v horskom prostredí, navrhujeme pre klientov mať poistené s určitosťou poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii či úrazové poistenie. Ak sa klient napríklad rozhodne cestovať vlastnou dopravou, je určite vhodné dojednať si pripoistenie asistenčných služieb k motorovému vozidlu.

Allianz – SP

Podľa štatistík Allianz – SP až 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia, najmä z Rakúska, Talianska a Francúzska. Ak utrpíte úraz v Európe, liečebné náklady vám kryje Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten však nepokrýva napríklad náklady za transport, ktoré sa pri leteckom prevoze pohybujú aj v desaťtisícoch eur. Navyše vo viacerých európskych krajinách sa platí spoluúčasť za ošetrenie či vysoké poplatky za lieky. Na lyžovačke v zahraničí sa nemusíte zraniť len vy, ale tiež môžete spôsobiť škodu na zdraví či majetku iného lyžiara. Takúto škodu si poškodení, najmä v zahraničí, neváhajú vymáhať aj súdnou cestou. Príčinou väčšiny úrazov na svahoch býva, že do lyžiara, ktorý ide z kopca alebo stojí na kopci, alebo pri vleku, narazí iný lyžiar. Odporúčame preto nezabúdať aj na poistenie zodpovednosti. Cena komplexného cestovného poistenia v rámci Európy, v ktorom máte zahrnuté pokrytie liečebných nákladov v neobmedzenej výške, úraz, kompenzáciu trvalých následkov, poistenie batožiny, asistenčné služby a zodpovednosť za spôsobenú škodu, je 1,70 eura na deň. Poistenie môžete uzatvoriť jednoducho on-line, esemeskou alebo telefonicky. UNIQA

Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, stačí vám riadne zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, kryje tuzemské cestovné poistenie. Okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt, ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inému napr. zrážkou na svahu.

Pokiaľ sa chystáte lyžovať v zahraničí, odporúčame správne nastavené cestovné poistenie s liečebnými nákladmi v zahraničí, v rámci ktorého je kryté aj vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne. Pri cestovnom poistení odporúčame nezabúdať na poistenie zodpovednosti za škodu v prípade, ak dôjde k zrážke na svahu. V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj bežné zimné športy. Ak ich chcete na amatérskej úrovni vykonávať v rámci organizovaného podujatia či súťažne, je potrebné pripoistiť sa.

V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, mal by si preveriť, ako ich kryje poistenie, ktoré uzavrel. UNIQA už v základnom poistení kryje napríklad vysokohorskú turistiku do 5 000 m. n. m. Novinkou je možnosť pripoistiť si off-piste, teda lyžovanie alebo snoubording mimo vyznačených trás v rámci strediska, vykonávané s certifikovaným vodcom alebo s inštruktorom.

Poisťovne každoročne upozorňujú lyžiarov, aby si odpustili povestný pohárik na svahu. Prax totiž ukazuje, že pod vplyvom alkoholu prídete k úrazu oveľa ľahšie. Ak sa pri lyžovačke zraníte, poisťovňa môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie – podľa toho, koľko alkoholu v krvi namerajú. Problémy pri plnení môžu nastať aj vtedy, ak pod vplyvom alkoholu dôjde k zrážke s iným lyžiarom – ak sa vašou vinou zraní, poisťovňa môže vyplatenú škodu od vás vymáhať naspäť.

Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte kryté napríklad ukradnuté lyže. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Lyže odložené voľne napríklad pred bufetom na svahu nie sú poistením kryté. Takisto neodporúčame lyžiarom, aby si nechávali lyže v strešnom boxe vozidla, ak sú už ubytovaní napríklad v hoteli. V takom prípade nevznikne nárok na plnenie, pretože klient bol už ubytovaný a napriek tomu ponechal veci v aute. Samozrejme, ak vám ukradnú lyže z uzamknutého strešného boxu auta počas cesty na lyžovačku zo stráženého parkoviska, škodu vám poisťovňa uhradí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #lyžovačka #úrazové poistenie