Všetko dôležité o dávkach pre rodičov

Aký je rozdiel medzi rodičovským príspevkom, prídavkom na dieťa a príspevkom na starostlivosť? Kto má nárok na ošetrovné? A môže materské poberať aj otec?

, 17.02.2020 08:00
rodina, radosť, mama, otec, dieťa Foto:
Príspevok na starostlivosť o dieťa a rodičovský príspevok nie je možné poberať súčasne.

Rodičovský príspevok

 • vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
 • je určený na finančnú pomoc o starostlivosť o dieťa a vypláca sa oprávnenej osobe, ktorou môže byť rodič dieťaťa, osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce alebo manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
 • nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká osobe, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.
 • ak je v rodine viac detí do veku troch, resp. šiestich rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe. Ak sa však napríklad matka stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.
 • o príspevok je možné požiadať aj spätne, najviac za obdobie šiestich mesiacov.
 • rodičovský príspevok sa vypláca vždy do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý má oprávnená osoba na príspevok nárok. Prvýkrát ho rodičia dostanú zvýšený do konca februára za január

Výška rodičovského príspevku

 • na 370 eur mesačne sa vďaka novele zákona o rodičovskom príspevku od januára tohto roku zvýšila suma rodičovského príspevku tomu, komu sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské. Ak sa rodič, ktorý má nárok na zvýšený príspevok, stará napríklad o dvojčatá, dostane 462,50 eura, ak má trojčatá, dostane 555 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne).
 • 270 eur mesačne dostane ten rodič, ktorý nepoberal materské, teda predtým nepracoval. Ak sa bude starať o dvojčatá, dostane 337,50 eura, ak o trojčatá, 405 eur.
 • rodičovský príspevok sa vypláca vždy za celý mesiac, aj keď sú splnené podmienky nároku len za časť mesiaca, resp. jeden deň mesiaca. Znamená to, že i za mesiac, v strede ktorého sa napríklad končí nárok na materské, je možné dostať rodičovský príspevok, pretože podmienky sú splnené aspoň za časť mesiaca.
Obaja rodičia môžu poberať materské po splnení... Foto: SHUTTERSTOCK
otec, dieťa, bábätko Obaja rodičia môžu poberať materské po splnení zákonných podmienok súbežne v takom prípade, ak si nárok na materské uplatnia na dve rozličné deti.

Príspevok na starostlivosť alebo rodičovský príspevok?

Rodičia sa musia rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch príspevkov budú poberať a sami sa musia rozhodnúť, ktorý je pre nich výhodnejší.

Príspevok na starostlivosť o dieťa a rodičovský príspevok nie je možné poberať súčasne. Výška príspevku na starostlivosť je aj tento rok v maximálnej sume 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a poberali doteraz príspevok na starostlivosť sa viac oplatí prejsť na poberanie rodičovského príspevku. Získajú tak mesačne 90 eur.

Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa však ešte stále oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

„Je na klientovi, aby si zvážil, či je pre neho výhodnejší príspevok na starostlivosť o dieťa, alebo rodičovský príspevok. Napríklad ak má klient viac detí do troch rokov, ktoré navštevujú zariadenie, potom môže byť preňho výhodnejšie príspevok na starostlivosť o dieťa poberať na každé dieťa. Ten totiž patrí na každé dieťa, rodičovský príspevok je vždy len jeden. Podľa informácií z úradov práce, ktoré máme, sa klienti o možnosť výmeny príspevkov zaujímajú,“ priblížila Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prídavok na dieťa

Táto dávka vzrástla od januára len mierne. Odvíja sa totiž od súm životného minima. Jej suma je po novom 24,95 eura, výška príplatku k prídavku na dieťa 11,70 eura.

 • ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.
 • vypláca sa mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
 • za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, ale najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.
 • nárok naň si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Nárok na prídavok o dieťa si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Zmeny pri vyplácaní náhradného výživného

Neplnenie si vyživovacej povinnosti bude trestným činom už po dvoch mesiacoch. Po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného bude trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy na rodiča, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť, podávať príslušný úrad práce. Zvýšila sa maximálna suma náhradného výživného, a to až na 355,05 eura. Posunula sa maximálna hranica priemerného čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné, na 3,3 násobok životného minima, čo napr. pri rodičovi s jedným dieťaťom predstavuje sumu 1 010,33 eura mesačne. Súčasne sa odbremeňuje poberateľ náhradného výživného od povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora = vymožené finančné prostriedky bude úradu uhrádzať priamo exekútor.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žiak, školák, chlapec, radosť, trhanie papiera Ilustračné foto.

Príspevok na školské potreby

Príspevok štátu na nákup školských potrieb pre prvákov základných škôl (ZŠ) sa od začiatku roka zvýšil na 102,50 eura. Dôvodom je nárast súm životného minima, ktoré od začiatku júla minulého roka stúpli takisto o 2,5 %.

mali by ste vedieť, že…

Potvrdenie k žiadosti o rodičovský príspevok pre úrad práce

Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok patrí do pôsobnosti úradov práce, nevypláca ho Sociálna poisťovňa. Zo Sociálnej poisťovne je potrebné k žiadosti o rodičovský príspevok doložiť len potvrdenie o poberaní/ne­poberaní dávky materské. Na požiadanie vystaví toto potvrdenie ktorákoľvek pobočka, pričom žiadať oň možno v pobočkách osobne alebo písomne, ale stačí aj e-mailom prostredníctvom formulára pre otázky klientov alebo telefonicky na tel. č. 0906 171 989, voľba 1. Netreba zabudnúť uviesť, že žiadate o potvrdenie o poberaní dávky materské k žiadosti o rodičovský príspevok.

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materské neprizná

Otcovia, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské, nesmú zabúdať na to, že na posúdenie ich nároku na dávku nestačí odovzdať Sociálnej poisťovni len vyplnenú žiadosť o materské. Okrem nej je otec povinný predložiť písomnú dohodu, že prebral dieťa do starostlivosti na základe vzájomnej dohody s matkou dieťaťa, fotokópiu rodného listu dieťaťa a tiež potvrdenie z úradu práce, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok. Nepoberanie materského alebo rodičovského príspevku matky dieťaťa je jednou z osobitých podmienok nároku na materské otca dieťaťa. Zákon pritom nešpecifikuje, že musí ísť o to isté dieťa, v súvislosti s ktorým si otec dieťaťa nárok na materské uplatňuje.

Zákon vyžaduje, aby matka dieťaťa nepoberala materské alebo rodičovský príspevok vôbec. Okrem tejto špecifickej podmienky musí otec dieťaťa splniť aj základné podmienky nároku na materské – mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, pričom nemocenské poistenie mu trvá v čase uplatnenia nároku na materské (alebo mu plynie ochranná lehota, ktorá trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Materské môže poberať aj otec

Má otec dieťaťa nárok na materské?

Má, najčastejšie ak po dohode s matkou dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky na vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení.

V akom prípade môže súbežne poberať materské otec aj matka detí? Koľko rodičov poberá materské na dve deti?

Obaja rodičia môžu poberať materské po splnení zákonných podmienok súbežne v takom prípade, ak si nárok na materské uplatnia na dve rozličné deti. Materské teda nemôžu poberať súčasne na to isté dieťa. Štatistiku o tom, koľko rodičov poberá materské na dve rôzne deti, Sociálna poisťovňa nevedie.

Kedy otcovi nárok na materské vznikne a ako dlho trvá?

Na posúdenie nároku iného poistenca na materské je relevantný deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti. K tomuto dňu sa skúma splnenie podmienok nároku na materské, od tohto dňa nárok na materské, ak sú všetky podmienky splnené, vzniká. Nárok na materské trvá odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Ovplyvní skutočnosť, že otec poberá materské na staršie dieťa, nárok matky na materské pri novonarodenom dieťati?

Nie. Zákon presne špecifikuje, kedy vzniká nárok na materské matke, ktorá dieťa porodila. Je to od šiesteho, resp. ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, príp. odo dňa pôrodu, a trvá spravidla 34 týždňov. Ak si matka uplatní nárok na materské v súvislosti s ďalším tehotenstvom a so starostlivosťou o mladšie dieťa, otcovi, ktorý prevzal do svojej starostlivosti staršie dieťa a v súvislosti s touto starostlivosťou mal nárok na materské, predmetný nárok od januára tohto roka už nezanikne.

V akom prípade je otcovi materské zamietnuté?

Otcovi dieťaťa nie je priznaný nárok na materské v prípade, ak nesplní podmienky nároku na materské. Spravidla vtedy, ak vykonáva pracovnú činnosť, z ktorej výkonu je zrejmé, že dieťa do starostlivosti neprevzal, a teda nesplnil podmienku prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Nárok na materské nevzniká ani vtedy, ak je otec dieťaťa krátko poistený (menej ako 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti) alebo v čase prevzatia dieťaťa nie je nemocensky poistený.

Ošetrovné: nemocenská dávka

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK

Kto má nárok?

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Uplatnenie nároku

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Ide o dvojdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii a ktoré vystaví lekár pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti.

Poistencovi lekár odovzdá:

I. diel žiadosti – žiadosť o ošetrovné – poistenec je pred jej odoslaním do Sociálnej poisťovne povinný vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky) a zároveň žiadosť podpíše. Zamestnanec tento diel predloží na potvrdenie aj zamestnávateľovi.

II. diel žiadosti – potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/sta­rostlivosti – poistenec je povinný bezodkladne ho zaslať pobočke, ktorá vypláca ošetrovné.

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.

Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

Žiadosť treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti.

Výška dávky v roku 2020

 • nárok na dávku ošetrovné trvá najviac desať kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne) môže trvať aj dlhšie.
 • ošetrovné si môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati s jednou diagnózou vystriedať.
 • maximálne denné ošetrovné predstavuje 36,63456500 eura. Dávka ošetrovné tak môže v tomto roku dosiahnuť maximálnu výšku 366,40 eura za desať dní.

Ošetrovné na dieťa počas chrípky môže poberať len jeden rodič

Rodič, ktorý potrebuje počas začínajúcej sa chrípkovej sezóny zostať doma s chorým dieťaťom, pri žiadosti o dávku ošetrovné musí mať od lekára pediatra potvrdený I. diel tlačiva žiadosti o ošetrovné. Ide o tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii a ktoré vystavuje príslušný lekár pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Inak Sociálna poisťovňa dávku ošetrovné nemôže priznať a vyplatiť.

Lekárom potvrdený I. diel tlačiva treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska – robí tak samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba. Ak ide o zamestnanca, ten tlačivo odovzdáva zamestnávateľovi, ktorý mu žiadosť pred odovzdaním do Sociálnej poisťovne potvrdí, resp. zamestnanec môže tlačivo po potvrdení zamestnávateľom odovzdať aj osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ale podľa sídla zamestnávateľa. Rovnako treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne odovzdať aj potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – ide o II. diel tlačiva žiadosti o ošetrovné, potvrdené lekárom.

Počas chrípkových prázdnin môže rodič dostať ošetrovné aj na zdravé dieťa

Ak sú v škole vyhlásené chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné si rodič môže uplatniť aj na zdravé dieťa. Podmienkou však je uzatvorenie školy alebo predškolského zariadenia na základe rozhodnutia príslušných orgánov (napr. rozhodnutím zriaďovateľa na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo riaditeľa školy z organizačných a prevádzkových dôvodov). To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie školu alebo škôlku z dôvodu vysokého počtu chorých detí, teda nariadi chrípkové prázdniny, nárok na ošetrovné vznikne. Sociálna poisťovňa pripomína, že to platí len do desiateho roku veku dieťaťa. Pri zdravom dieťati je teda nárok na ošetrovné podmienený vekom dieťaťa, pri nároku na ošetrovné z dôvodu choroby dieťaťa vekové obmedzenie nie je.

Lekár pediater vystaví rovnako ako v prípade choroby žiadosť o ošetrovné, kde vyznačí, že ide o nariadenie karanténneho opatrenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #príspevok na starostlivosť o dieťa #prídavok na dieťa #ošetrovné #dávky pre rodičov