Pri rozvode sa nemusí majetok rozdeliť na polovicu

Spoločný majetok bývalých manželov je najlepšie rozdeliť na základe dohody, s ktorou obaja súhlasia. To, že každý z nich si ponechal niektoré veci z takéhoto majetku, ešte neznamená, že medzi sebou uzavreli dohodu.

18.02.2020 12:00
rozvod, právnik, spravodlivosť, delenie Foto:
V zahraničí si mnohé manželské páry upravujú majetkové pomery ešte pred svadbou v rámci inštitútu predmanželskej zmluvy.
debata

Bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd. Po skončení manželstva si manželia musia do troch rokov rozdeliť majetok. Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi, prechádzajú do vlastníctva jemu. Pri delení spoločného majetku je teda najjednoduchšie sa dohodnúť. „Každý si dohodu môže spísať sám. Ak ide pri vyporiadaní BSM len o hnuteľné veci, netreba písomnú dohodu, stačí ústna s tým, že sa spíše len potvrdenie o tom, že sa obaja manželia medzi sebou vyporiadali. Ak ide o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomná forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby potom kataster mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka,“ hovorí advokátka Zdenka Demeterová.

Ak však chcete, aby takáto dohoda bola spísaná naozaj dobre a obsahovala všetky náležitosti, aké má mať, vtedy by bolo lepšie podľa advokátky navštíviť osobu, ktorá má so spísaním takýchto dohôd skúsenosti ako napr. advokát, notár a v súčasnosti už aj mediátor. Človek si je potom istý, že dohoda spĺňa všetky formálne aj právne skutočnosti tak, ako majú byť.

Podľa Občianskeho zákonníka sa pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Prihliada sa aj mieru na starostlivosti o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Všeobecne je dané, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyporiadaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyporiadaní BSM sa uplatňuje voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Preto dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je podľa Demeterovej neplatná pre rozpor s Občianskym zákonníkom.

V zahraničí si mnohé manželské páry upravujú majetkové pomery ešte pred svadbou v rámci inštitútu predmanželskej zmluvy. Na Slovensku zatiaľ súčasná právna úprava túto možno neposkytuje. Rovnakú službu však poskytuje notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva. Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. „Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša,“ uvádza Notárska komora SR. V záujme právnej istoty si dajte takéto zmluvy spísať u notára. „Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov,“ upozorňuje Notárska komora.

Ako sa dedí majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Majetok v BSM sa vyporiadava medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vyporiadaní dohodou vystupovať na strane dedičov. Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vyporiadanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevyporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu. V takomto prípade sa BSM vyporiada medzi bývalým manželom a štátom.

Ak od zániku BSM uplynuli tri roky, nemožno vykonávať vyporiadanie BSM, pretože v súlade Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve. Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vyporiada sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vyporiadanie vykoná súd.

Príklad č. 1: Zomrel rozvedený otec dvoch detí, ale s bývalou manželkou sa nestihol majetkovo vyporiadať. Ako sa bude dediť?
Dediť možno zo zákona, závetu alebo z oboch týchto dôvodov. V prípade ak chýba závet, tak sa dedí iba zo zákona v štyroch dedičských skupinách. Deti dedia v prvej skupine, rovnako ako manžel. Dedí sa teda majetok, ktorý v rámci vyporiadania BSM pripadol zosnulému, bývalá manželka dediť nebude, dedičstvo pripadne deťom.

Príklad č. 2: Zosnulá manželka nadobudla byt pred manželstvom v dedičskom konaní. Predala ho počas manželstva. Patria peniaze z predaja domu do BSM a budú predmetom vyporiadania BSM v rámci dedičského konania po zosnulej manželke?
Majetok, ktorý manželka získala ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získala manželka predajom tohto majetku a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vyporiadania v dedičskom konaní.

Príklad č. 3: Manželka zomrela počas rozvodového konania. Má manžel v rámci vyporiadania BSM v rámci dedičského konania nárok na majetok, ktorý získala manželka ako dar od svojich rodičov?
Vec nadobudnutá darovaním počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vyporiadania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, takisto by nepatril do BSM a nebol by predmetom vyporiadania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použijú na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyporiadaní BSM.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #dohoda #bezpodielové spoluvlastníctvo #dedenie