Kedy musíte zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti v BSM? Tu sú príklady

V ktorom zákonníku nájdete presné pravidlá o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov? Aké rôzne situácie môžu nastať? Ukážeme vám na príkladoch.

, 19.02.2020 12:54
zamyslená žena, práca, účtovníctvo, papiere Foto:
Kedy príjem z predaja bytu v BSM zahrnie do daňového priznania len manželka?
debata (4)

Príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zahrňuje do základu dane (čiastkového základu dane) u každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak, a to len v prípade, že predmetnú nehnuteľnosť nemal nikdy zaradenú v obchodnom majetku ani jeden z manželov.

Daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja nehnuteľnosti si manželia rozdelia v takom pomere, v akom si rozdelia príjem z predaja.

Ak jeden z manželov mal predmetnú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku používanom na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, potom príjem z predaja tejto nehnuteľnosti dosiahnutý po jej vyradení z obchodného majetku zdaní ten z manželov, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku ako posledný.

Pri predaji nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov zahrnutej do obchodného majetku, ktorú využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti obaja manželia, sa príjem z predaja rozdelí medzi oboch manželov v takom pomere, v akom nehnuteľnosť využívajú pri svojej činnosti. V rovnakom pomere sa delia aj daňové výdavky.

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorú využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov obaja manželia, môže zahrnúť do obchodného majetku len jeden z manželov.

Podľa zákona o dani z príjmov sa pri predaji nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa Občianskeho zákonníka do doby vlastníctva nehnuteľnosti započítava aj doba, počas, ktorej bola takáto nehnuteľnosť zahrnutá v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Príklad č. 1: Kedy príjem z predaja bytu v BSM zahrnie do daňového priznania len manželka

V roku 2019 manželia predali byt, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v roku 2016 kúpou za 40 000 eur. Byt nebol zaradený v obchodnom majetku ani jedného z manželov. Byt predali za 60 000 eur, pričom kúpna cena im bola zaplatená v roku 2019. Môže uvedený príjem priznať iba manželka v daňovom priznaní?

Ak sa tak manželia dohodnú, môže celý príjem z predaja bytu zahrnúť do základu dane manželka. To znamená, že v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019 zahrnie manželka do základu dane (čiastkového základu dane) príjmy z predaja bytu vo výške 60 000 eur (celkový dosiahnutý príjem) a uplatní si výdavky v sume 40 000 eur (celú kúpnu cenu, ktorú manželia za byt preukázateľne zaplatili).

Príklad č. 2: Kedy si môžu manželia rozdeliť príjmy a výdavky v rovnakom pomere pri predaji bytu v BSM?

V máji 2019 manželia predali byt, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v januári 2017 kúpou za 50 000 eur. Príjem z predaja bytu v sume 80 000 eur im kupujúci zaplatil v roku 2019. Môžu si manželia príjem z predaja rozdeliť na polovicu?

Ak si manželia nedohodli iný pomer zahrnovania príjmov z predaja predmetného bytu do základu dane, zahrnú dosiahnuté príjmy do základu dane (čiastkového základu dane) v rovnakom pomere. To znamená, že v daňovom priznaní za rok 2019 zahrnie každý z nich do základu dane (čiastkového základu dane) príjem v sume 40 000 eur (polovica z dosiahnutého príjmu) a k uvedenému príjmu si uplatní výdavky v sume 25 000 eur (polovica z kúpnej ceny, ktorú manželia za byt preukázateľne zaplatili).

Príklad č. 3: Predaj nehnuteľnosti v BSM zaradenej do obchodného majetku

Manželia, vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnosti, vlastnia od roku 2004 nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorú využívajú na vykonávanie živnosti, a to v rovnakom pomere. V marci 2007 manžel zaradil predmetnú nehnuteľnosť do svojho obchodného majetku. V apríli 2019 manželia nehnuteľnosť predali za 100 000 eur. Akým spôsobom zahrnú zdaniteľný príjem z predaja bytu do daňového priznania?

Pretože ide o predaj nehnuteľnosti zahrnutej v čase predaja do obchodného majetku, príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane a ide o zdaniteľný príjem z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjem z nakladania s obchodným majetkom). Manželia vyžívajú nehnuteľnosť na podnikateľskú činnosť v rovnakom pomere, to znamená, že každý z nich zahrnie do svojho základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo živnosti sumu zodpovedajúcu 1/2 ceny, za ktorú nehnuteľnosť predali (50 000 eur).

Príklad č. 4: Predaj nehnuteľnosti vyradenej z obchodného majetku jedného z manželov

Manželia vlastnia nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov od roku 2015. Manžel vykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2016 zaradil predmetnú nehnuteľnosť do obchodného majetku v súvislosti s vykonávaním živnostenského oprávnenia. V roku 2019 predmetnú nehnuteľnosť vyradil z obchodného majetku a následne ju manželia predali. Môže si manžel príjem z predaja nehnuteľnosti rozdeliť s manželkou?

Pretože neuplynulo päť rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku manžela, tento príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a považuje sa za zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Tento príjem nie je možné rozdeliť medzi manželov, a celý príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do BSM musí zdaniť manžel, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku pred jej vyradením z obchodného majetku a jej následným predajom.

Príklad č. 5: Predaj nehnuteľnosti jedným z manželov po vyporiadaní BSM

Manželia nadobudli v marci 2007 do bezpodielového spoluvlastníctva byt. Po rozvode manželstva v roku 2013 byt nadobudla na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželka a v apríli 2017 ho predala. Byt nebol zahrnutý do obchodného majetku. Je príjem z predaja bytu oslobodený od dane?

Pretože ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do doby vlastníctva sa započítava aj doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Keďže od nadobudnutia nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov do jej predaja uplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja bytu bude oslobodený od dane.

Príklad č. 6: Príjem vyplatený manželovi po vyporiadaní BSM

Manželia vlastnili byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Na základe dohody o vyporiadaní majetku manželov po rozvode byt pripadol manželke, pričom manželovi vyplatila podiel vo výške 20 000 eur. Predstavuje príjem vyplatený manželovi zdaniteľný príjem? Samotné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva medzi manželmi nie je zdaniteľným príjmom ani jedného z manželov, a teda ani nezakladá povinnosť platiť daň z príjmu.

Otázka prípadného zdaňovania príjmu nastane až v prípade, ak sa jeden z manželov rozhodne nehnuteľnosť predať po vyporiadaní BSM. Do doby vlastníctva sa bude v tom prípade počítať aj doba, počas ktorej mal nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, aj doba, keď mal nehnuteľnosť už len vo svojom výlučnom vlastníctve.

Príklad č. 7: Predaj zdedenej nehnuteľnosti v BSM

Manželia nadobudli byt do BSM v roku 2015 za 45 000 eur. V roku 2016 manželka zomrela. Po vykonaní dedičského konania sa dediči (manžel, dcéra) rozhodli v roku 2017 byt predať. V dedičskom konaní bola stanovená hodnota bytu na 50 000 eur. Môže manžel pri uplatnení výdavkov vychádzať z hodnoty stanovenej v dedičskom konaní?

Daňovník (manžel) v uvedenom prípade nadobudol časť bytu kúpou a časť bytu dedením, preto aj pri vyčísľovaní výdavkov je potrebné postupovať rozdielne. V časti podielu nehnuteľnosti (nadobudnutá kúpou), ktorý vlastní daňovník po zániku manželstva (polovica nehnuteľnosti) v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého, ak medzi predajom a nadobudnutím neuplynie 5 rokov, príjem nie je oslobodeným príjmom a daňovník si ho prizná ako príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, pričom výdavkom bude pomerná časť kúpnej ceny nehnuteľnosti. V časti podielu zdedenej nehnuteľnosti (1/4 nehnuteľnosti) ide o dedenie v priamom rade, ale ani v tomto prípade nie je splnená podmienka pre oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Daňovník si od príjmu z predaja tejto časti nehnuteľnosti odpočíta 1/4 ceny určenej v osvedčení o dedičstve.

preškrtnutý text

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #bezpodielové spoluvlastníctvo #daň z prevodu nehnuteľnosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy