Na čo má nárok zamestnanec alebo dohodár?

Prečo vlastne platíme každý mesiac odvody? Pretože vďaka nim máme nárok na nasledujúce dávky a poistenia.

02.03.2020 08:00
zamestnanci, pekáreň, práca Foto:
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2,5 %.
debata

Podpora v nezamestnanosti

 • základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch (od 1. januára 2018), resp. troch rokoch (do 31. decembra 2017) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
 • spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.
 • jej výška je 50 % hrubej mzdy a vypláca sa za počet dní v mesiaci. Maximálna výška dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je 1032,50 eura, 999,20 eura pri 30-dňovom mesiaci

Zmena: Od 1. júla tohto roka budú môcť poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady.

Garančné poistenie

chráni zamestnancov pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, aby mohol uspokojiť ich nároky na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (netýka sa živnostníkov, dohodárov áno). Dávku si možno uplatňovať najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Výška dávky je maximálne 3 039 eur.

Nemocenské poistenie

nárok naň má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a osoba, ktorá ochorela v ochrannej lehote. Jej suma sa vypočíta z hrubej mzdy od 1. do 3. dňa péenky 25 % z hrubého príjmu, od 4. dňa 55 % z platu. Ak človek ochorie, Sociálna poisťovňa mu vyplatí nemocenské pri 30-dňovom mesiaci maximálne 1 099,10 eura a pri 31-dňovom mesiaci 1 135,70 eura.

Úrazové poistenie

je povinné poistenie zamestnávateľa na uspokojenie nárokov zamestnanca v prípade zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku jeho pracovného úrazu či choroby z povolania

 • úrazová renta a pozostalostná úrazová renta. Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou, ktorá má človeku zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení sa do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti pracovať. Pozostalostná úrazová renta je tiež pravidelnou dávkou a pomáha zabezpečiť tých, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, bol povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2,5 %.
 • úrazový príplatok – vypláca sa v sume 55 % hrubej mzdy od 1. dňa choroby vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti, 25 % mzdy od 4. dňa

suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100

 • jednorazové odškodnenie: maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 57 392,20 eura, maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je tiež 57 392,20 eura
 • pracovná rehabilitácia, rehabilitačné: rehabilitačné sa poskytuje za kalendárne dni trvania pracovnej rehabilitácie. Suma rehabilitačného je 80 % denného vymeriavacieho základu poškodeného
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné: výška rekvalifikačného je 80 % denného vymeriavacieho základu
 • náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia: pri určení výšky náhrady sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku a zo sumy za jeden bod podľa príslušného predpisu. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.
 • náhrada nákladov spojených s liečením sa poskytuje podľa predložených dokladov v sume, ktorá nebola uhradená zo zdravotného poistenia a ktoré boli posúdené posudkovým lekárom ako účelne vynaložené náklady spojené s liečením. Suma náhrady je maximálne 28 696,40 eura.
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom je maximálne v sume 2 870,40 eura

V akej výške platí zamestnanec poistné

1,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie

4 % na starobné poistenie

3 % na invalidné poistenie

1 % na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #nemocenské poistenie #úrazové poistenie #podpora v nezamestnanosti #garančné poistenie