Odvody: Živnostníci platia viac

, 04.03.2020 09:00
živnostník, práca, výbava, rukavice, kapsa
Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Autor:

Tento rok platia SZČO päť typov poistného. Akým chybám sa pri platbe poistného musíte vyhnúť?

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2020:

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • na starobné poistenie 18 %, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
  • na starobné poistenie 13,00 % a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,00 %, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
  • na invalidné poistenie 6 %,
  • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 %.

Platby poistného

  • povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť mesiaca, poistné platí len za túto časť.
  • pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za január 2020 je tvare 012020 alebo 202001). V prípade, ak odvádzateľ poistného uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.
  • bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Príklad:

SZČO pri úhrade poistného za mesiac jún 2020 uviedla iba svoj VS, ŠS neuviedla vôbec. To znamená, že informačný systém Sociálnej poisťovne podľa správne uvedeného VS identifikuje osobu, ktorá poistné zaplatila, a priradí platbu na jej saldokonto (účet). Keďže ale nie je v platbe poistného uvedené obdobie, za ktoré sa poistné uhrádza (ŠS), Sociálna poisťovňa (jej informačný systém) priradí platbu na obdobie, ktoré nie je uhradené v správnej sume (ak takéto obdobie osoba má), t. j. na iné obdobie, než za aké SZČO mala úmysel poistné zaplatiť. V tomto prípade nie na obdobie jún 2020, ale napríklad na obdobie december 2019, pretože za december 2019 SZČO nemá uhradené poistné vôbec.

V tomto roku platí:

  • minimálny mesačný vymeriavací základ 506,50 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 167,89 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 137,50 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie),
  • maximálny mesačný vymeriavací základ 7 091,00 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 350,66 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 925,20 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#živnostníci #poistné #odvody do Sociálnej poisťovne
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku