Čo je kompenzácia zdravotného postihnutia

Má viacero podôb a predovšetkým pomáha zmierniť ťažkosti spôsobené zdravotným znevýhodnením.

, 13.03.2020 08:00
rodina, manželia, písanie Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku hendikepu poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo sociálnych služieb
  • cieľom poskytovania kompenzácie je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach

Posudková činnosť:

Lekárska posudková činnosť: vykonáva ju posudkový lekár príslušného úradu práce. Hodnotí a posudzuje sa ňou zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie; určuje mieru funkčnej poruchy; posudzuje sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií; jednotlivé druhy odkázanosti; fyzickú a psychickú schopnosť vykonávať opatrovanie; fyzickú a psychickú schopnosť udeliť písomný súhlas; posudzuje potrebu osobitnej starostlivosti. Výsledkom je lekársky posudok, v ktorom lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia (príloha č. 3 zákona č. 447/2008)

Sociálna posudková činnosť: vykonáva ju sociálny pracovník príslušného úradu práce, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP. Posudzujú sa individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie riešiť situáciu vlastným pričinením); rodinné prostredie (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je schopná poskytnúť jej rodina); prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoločnosti; všetky druhy odkázanosti; navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie. Vykonáva sa za účasti osoby s ŤZP

Komplexný posudok: na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru príslušný úrad práce vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy; vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP; sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie; návrh druhu príspevku; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu; vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu autom alebo či má praktickú slepotu, alebo úplnú slepotu oboch očí; termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí lekár a odôvodnenie komplexného posudku. Posudok sa nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.

Zdroj: upsvar

Preukazy: Na uplatnenie zliav

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Osoby so zdravotným postihnutím sa musia informovať, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Žiadosť treba podať na oddelení posudkových činností úradu práce. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom/bez sprievodcu

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s hendikepom je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze je potrebné úradu práce predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm. Vyhotovenie preukazu je bezplatné.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK

Parkovací preukaz

Vodič vozidla s parkovacím preukazom: môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta. Parkovací preukaz musí byť umiestnený v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Zdroj: employment.gov.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kompenzácia #parkovací preukaz #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Flowers