Miera funkčnej poruchy? Minimálne 50 percent, ak chcete žiadať o príspevok

, 17.03.2020 10:00
invalidný vozík, opatrovanie, opatrovateľka,...
Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 eura. Autor:

Existujú rôzne príspevky na kompenzáciu, majú rôzne účely a rôzne sumy. Aké sú ich pravidlá?

Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu.
Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám bol navrhnutý peňažný príspevok na kompenzáciu.

Jeho poskytovanie je závislé aj od vášho majetku a príjmu za zisťovaný kalendárny rok. Príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota majetku človeka, ktorý oň žiada, nie je vyššia ako 39 833 eur.

Nárok na príspevky majú tí občania, ktorí majú podľa posudku aspoň 40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku pri niektorých z nich je priamo závislá od miery poškodenia.

Príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o príspevku na kompenzáciu.

Opakovaný príspevok sa vypláca mesačne pozadu a nevypláca sa mimo Slovenska.

Zdroj: UPSVAR, dh

Peňažný príspevok na prepravu

Možno ho poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 107,25 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno ho poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP: manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo ten, kto býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe, ak osoba, ktorá opatruje, pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, pričom zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Dostane ho aj osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, opatrovanie sa poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Konanie o príspevku: začína sa na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o príspevku komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška peňažného príspevku je mesačne:
430,35 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
572,36 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
378,70 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
532,30 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 555,20 eura.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

  • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
  • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca (starobný, predčasný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
215,18 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
286,18 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
189,35 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
266,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 277,60 eura.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná: výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie: peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci mesiac.

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 eura.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok.

Účel osobnej asistencie: aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno poskytnúť príspevok, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu auta

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu auta

Môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, a to na úpravu auta, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za sedem rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno poskytnúť príspevok osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Zdroj: UPSVAR, dh, zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#príspevok na opatrovanie #príspevky na kompenzáciu #miera funkčnej poruchy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku