Dva príklady, ako má pracujúci dôchodca vyplniť daňové priznanie

Pán Jozef popri dôchodku pracuje na dohodu. Pani Alžbeta okrem dôchodku poberá príspevok za osobnú asistenciu ŤZP osoby. Ako vyplnia svoje daňové priznania?

20.03.2020 10:00
počítanie, kalkulačka, daňové priznanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad č. 1:

Pán Jozef mal v roku 2019 popri starobnom dôchodku vo výške 350 eur mesačne aj príjem z dohody za 8 mesiacov v úhrnnej sume 1 500 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 285 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, teda neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

Pri vyplnení daňového priznania typu A postupuje takto:

Vypíše 1. stranu priznania na r. 1 až 10, v ktorých uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

Na 2. strane vyplní r. 27, že je poberateľom dôchodku. Výšku vyplatenej penzie na riadku 28 neuvádza, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Na 2. a 3. strane vyplní V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na r. 36 a 36a uvedie svoj príjem, teda 1 500 eur.

Vyplní r. 38 základ dane (sumu 1 500). Keďže je poberateľom dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, preto
na riadku 39 uvedie nulu.

Na riadku 43 uvedie tiež nulu.

Na r. 44 uvedie základ dane vo výške 1 500 eur a na
riadku 45 sumu dane – 285 eur (19 % zo sumy 1 500).

Na r. 56 však uvedie nulu, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli 1968,68 eura.

Na 4. strane na r. 58 a 64 uvedie nulu,
na r. 70 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení odmeny, teda 285 eur.

Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 285 eur (teda rozdiel medzi výškou daňovej povinnosti a sumou zrazených preddavkov na daň).

Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50.

Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh 1 (potvrdenie od zamestnávateľa). Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.

Na str. 6 v XI. oddiele – žiadosť o vrátenie daňového preplatku vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že žiada o vrátenie daňového preplatku a vyznačí spôsob vrátenia preplatku. Na žiadosti o vrátenie daňového preplatku uvedie dátum a podpíše sa.

Príklad č. 2:

Alžbeta Kollárová je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok za osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Príspevok za osobnú asistenciu dosiahla v roku 2019 vo výške 2 800 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2019 predstavuje 5 760 eur, takže jej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B vypĺňa tieto riadky:

Strana 1:

Na riadku 1 vyplní daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené daňovým úradom, v časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie" a doplní rok 2019, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje papierové tlačivo.

Na riadku 3 vyplní SK NACE podľa vyhlášky Štatistického úradu SR. V kolónke „Hlavná prevažná činnosť“ uvedie názov činnosti, z ktorej dosiahla príjem. Ďalej doplní podľa predtlače osobné údaje a adresu trvalého pobytu.

Strana 2, III. oddiel:

Na riadku 29 krížikom vyznačí, že poberala k 1. 1. 2019 starobný dôchodok a
na riadku 30 uvedie úhrnnú sumu dôchodku 5 760 eur.

Strana 3, VI. oddiel, tabuľka č. 1: Do stĺpca „Príjmy“ vyplní sumu 2 800 eur na riadku 6 a 10.
Do stĺpca „Výdavky“ vyplní sumu 1 680 eur na riadku 10 (výdavky sa vypočítajú ako 60 % z príjmu 2 800 eur).

Strana 4: Krížikom vyznačí, že uplatňuje paušálne výdavky, a to pri príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.
Na strane 4 vyplní riadok 41, kde uvedie príjem 2 800 eur a
na riadku 42 uvedie sumu výdavkov 1 680 eur.

Strana 5:

Na riadkoch 43, 47, 55 a 57 vyplní základ dane z príjmov z osobnej asistencie – 1 120 eur (teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami z riadkov 41 a 42).

Strana 8, IX oddiel:

Na riadok 72 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie 1 120 eur.

Tento základ dane vyplní aj na riadku 78 a 80.

Na riadku 81 uvedie sumu dane 212,80 eura (vypočítaná ako 19 % z 1 120).

Strana 9: Sumu dane 212,80 eura vpíše do riadku 90, 105 a 107.

Strana 10: Sumu dane 212,80 eura uvedie do riadku 113 a 125.

Strana 12, XII. oddiel: Krížikom treba vyznačiť, že nepoukazuje dve percentá neziskovej organizácii.

Strana 13: Uvedie počet príloh 3, ktoré sú súčasťou daňového priznania, a vypíše dátum podania priznania. Daňové priznanie je potrebné podpísať.

Príloha č. 3:

Na r. 1 uvedie sumu príjmov 2 800 eur a sumu výdavkov 1 680 eur.

Na riadku 2 uvedie základ dane z príjmov z výkonu osobného asistenta 1 120 eur, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Tento základ dane vyplní aj na riadku 6. Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a prílohu podpíše.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #návod