Zmeny: Príspevok na opatrovanie, osobnú asistenciu a prepravu

Zákonom č. 63/2020, ktorý nadobudol účinnosť 27. 3. 2020, sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 upravuje aj zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, a to v nasledovných oblastiach:

20.04.2020 10:00
opatrovanie, opatrovateľka, invalidný vozík,... Foto:
Opatrovať a poberať príspevok môžu počas mimoriadnej situácie aj osoby, ktorým by to zákon inak neumožnil.
debata

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie

Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného príspevku na opatrovanie v nasledovných situáciách:

  • keď je opatrovaná osoba s hendikepom hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase ale musí byť zabezpečené opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou.

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu

V rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu môže v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 osobnú asistenciu vykonávať aj: manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra a profesionálny náhradný rodič, a to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností. Ostatné zákonné podmienky ostávajú naďalej zachované, napr. povinnosť predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie, výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi.

Postup v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

  • Osoby, ktoré doteraz vôbec nemohli vykonávať osobnú asistenciu v rámci peňažného príspevku (rodič dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti; fyzická osoba, ktorá prevzala také dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu; fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, profesionálny náhradný rodič) uzatvoria zmluvu s fyzickou osobou s ŤZP o výkone osobnej asistencie.
  • Uvedené osoby podpíšu zmluvu ako osobný asistent na jednej strane a zároveň na druhej strane aj za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú zastupujú.
  • Ak bude osobnú asistenciu vykonávať profesionálny náhradný rodič, za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím do dosiahnutia jeho plnoletosti podpisuje zmluvu zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • Zmluva môže byť uzatvorená na obdobie začínajúce najskôr odo dňa účinnosti zákona č. 63/2020, teda najskôr od 27. 3. 2020.
  • Osobní asistenti, ktorí budú vykonávať osobnú asistenciu vo väčšom rozsahu než doteraz, uzatvoria s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím novú zmluvu o výkone osobnej asistencie so súčasným ukončením platnosti predchádzajúcej zmluvy alebo uzatvoria dodatok k zmluve. Takáto zmluva alebo dodatok k zmluve môžu byť uzatvorené na obdobie začínajúce najskôr odo dňa účinnosti zákona, teda najskôr od 27. 3. 2020.

Ďalšie opatrenia počas trvania mimoriadnej situácie

Peňažný príspevok na prepravu

  • Možno ho poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy t. j. taxislužbou, obcou alebo registrovaným subjektom, ktoré poskytujú prepravnú službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
  • Poberatelia tohto príspevku predkladajú mesačne doklady o výdavkoch na prepravu príslušnému úradu.
  • V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 je aktuálne umožnená činnosť taxislužieb v tom zmysle, že taxislužby neprepravujú osoby, ale môžu prepravovať len veci a tovar. Poberatelia peňažného príspevku na prepravu teda aktuálne nemajú možnosť využiť túto službu ani za účelom svojej individuálnej prepravy do obchodu a zabezpečiť si potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby. Na účely peňažného príspevku na prepravu môžu poberatelia v čase mimoriadnej situácie predkladať aj doklady vydané taxislužbami, ktoré im dopravili tovar (potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #mimoriadna situácia #osobná asistencia #koronavírus