Pomoc pre SZČO a 1-osobové s. r. o. bez príjmu

Ak od 13. 3. 2020 nemáte žiaden iný príjem, môžete požiadať o finančnú pomoc. Pozor, žiadosť za mesiac marec môžete predložiť iba do 15. mája.

, 14.05.2020 08:00
žena, úsmev, oblečenie, podnikanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oprávnený žiadateľ:

  • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá odvodové prázdniny.
  • fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s. r. o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s. r. o.).

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 3. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Posielanie žiadosti

Výhradne elektronické zasielanie: Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte. Pomocou vyhľadávača na stránke pomahameludom.sk alebo neprepustaj.sk identifikujte špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz. Urobíte tak zadaním názvu obce do príslušného okienka.

Podmienky na získanie príspevku

Aká SZČO má nárok na príspevok:

SZČO, ktorá od 13. 3. 2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/pre­vádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/pre­vádzkovanie. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č.78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. zo audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, teda sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny. Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s. r. o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré sa skončilo najneskôr 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur, v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9600 eur/12× počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 eur/12× počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, a je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a nie je spoločníkom v inej s. r. o.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol. Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti je si žiadateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 – Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Žiadosti o poskytnutie príspevku môže žiadateľ predložiť úradu práce takto:

  • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/pre­vádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť
  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje/pre­vádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.
  • vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/pre­vádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/pre­vádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná, vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je päť pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15. 5. 2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku.

Oprávnené výdavky: Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/pre­vádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť/činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.

Návod, ako vyplniť žiadosti o príspevok

SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, vyplní žiadosť takto:

1. Prvá časť žiadosti:
„Údaje o SZČO“ vypĺňa SZČO – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť.

V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky: – „Zapísaná v registri“ – do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť:
napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z o audiovízii apod.).

  • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev.2“ – do tejto položky sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.
  • „Oblasť podnikania“ – „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“,„Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho, ktorá z položiek sa ho týka.

2. Druhá časť žiadosti:
„Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

3. Tretia časť žiadosti:
„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.

4. Štvrtá časť žiadosti:
„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

5. Piata časť žiadosti:
„Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Jednoosobová s. r. o. vyplní žiadosť takto:

1. Prvá časť žiadosti:
„Údaje o SZČO, ktorá je konateľom“ vypĺňa konateľ – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa a identifikačné údaje s. r. o., v ktorej je žiadateľ konateľom a ktoré je potrebné vyplniť.

2. Druhá časť žiadosti:
„Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

3. Tretia časť žiadosti:
„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.

4. Štvrtá časť žiadosti:
„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

5. Piata časť žiadosti:
„Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #štátne príspevky #strata príjmu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy