Úrad práce schvaľuje a vypláca príspevky na kompenzáciu, nárok na ne nie je

, 19.05.2020 06:00
invalidný vozík, muž, sestrička, úsmev, zťp,...
Cieľom príspevkov na kompenzáciu a vydávania preukazov je podpora začlenenia človeka do spoločnosti. Autor:

Odpovedáme na vaše otázky ohľadne týchto príspevkov. Čo je miera funkčnej poruchy? Ako sa posudzuje? Ako vybaviť preukaz ZŤP a parkovací preukaz?

Ako sa kompenzuje ťažké zdravotné postihnutie?

Ťažké zdravotné postihnutie je vlastne zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) poskytovaním peňažných príspevkov alebo sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre človeka so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Čo je miera funkčnej poruchy a ako sa posudzuje?

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu práce. Ten si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby.

Pokiaľ žiadateľ má osobný záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, ten je povinný ho pozvať. Pri posudzovaní zdravotného stavu lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Vzor lekárskeho nálezu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 447/2008. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

O aké príspevky môžem žiadať?

Príspevky, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP sama prekonať. O jeho poskytnutie treba požiadať na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu: peňažný príspevok na osobnú asistenciu; na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky; na opravu pomôcky; na kúpu zdvíhacieho zariadenia; na kúpu osobného motorového vozidla; na úpravu osobného motorového vozidla; na prepravu; na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže; na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom; na opatrovanie.

Aké sú zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu počas pandémie?

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie: pri jeho poskytovaní sa predĺžila lehota z 30 dní na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať jeho výška v nasledovných situáciách: keď je opatrovaná osoba s ŤZP hospitalizovaná, keď je opatrovateľ v nemocnici alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase ale musí byť zabezpečené opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu: v rámci peňažného príspevku môže v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 osobnú asistenciu vykonávať aj: manžel, manželka, rodičia alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka osoby s ŤZP, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra a profesionálny náhradný rodič, a to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.

Ako si vybavím preukaz hendikepovanej osoby a parkovací preukaz?

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade, ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenska a prechodný pobyt na Slovensku, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz osoby s hendikepom, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny "Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz: Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu autom. V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #príspevky na kompenzáciu #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím #parkovací preukaz