Rodičia, na tieto príspevky máte nárok

Krátky prehľad príspevkov týkajúcich sa malých detí, na ktoré máte ako rodičia nárok. Aké sú ich sumy dnes a aké budú od januára?

23.07.2020 06:00
rodičia, dieťa, prechádzka, výchova, rodina Foto:
Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach.
debata

Rodičovský príspevok

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku

370 eur mesačne, ak matka predtým dostávala materské. Ak sa rodič, ktorý má nárok na zvýšený príspevok, stará napríklad o dvojičky, dostane 462,50 eura, ak má trojičky, dostane 555 eur (zvýšenie o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne).

270 eur mesačne dostane ten rodič, ktorý nepoberal materské, teda predtým nepracoval. Ak sa bude starať o dvojičky, dostane 337,50 eura, ak o trojičky, tak 405 eur.

Zmena od januára: rodičovský príspevok sa zvýši na 275,90, ak sa vyplácalo materské, tak bude na úrovni 378,10 eura

Príspevok na starostlivosť

Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach. Keďže sa po novom vyplácajú dve sumy rodičovského príspevku, rodičia sa musia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť alebo rodičovský príspevok.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a matka alebo otec poberali materské, je výhodnejší rodičovský príspevok, pretože je o 90 eur vyšší ako príspevok na starostlivosť.

Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu, ktorý žiadateľ o túto dávku dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 370,00 eur na mesiac).

Ak je suma materského nižšia, ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

Príklad: Eve vypočítala Sociálna poisťovňa materské v sume 245 eur. Požiada úrad práce o doplatok na sumu rodičovského príspevku. Bude tak dostávať materské v sume 245 eur a rodičovský príspevok v sume 125 eur.

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Suma: 24,95 eura

Zmena od januára 2021: prídavok sa zvýši na 25,50 eura

Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príplatku: 11,70 eura Zmena od januára 2021: 11,96 eura

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa v sume 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, o 75,69 eura sa zvyšuje suma 829,86 alebo suma 151,37 na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Životné minimum ovplyvňuje aj náhradné výživné

Pomoc deťom v situáciách, keď jeden z rodičov neplatí výživné a keď je ohrozený ich zdravý vývin, ponúka štát formou náhradného výživného. Vypláca ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytuje sa na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa.

Od januára vzrástla maximálna suma náhradného výživného od štátu zo 115 na 355 eur.

O náhradné výživné môže požiadať rodič dieťaťa, ale aj iná osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti a aj nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Rodičovský príspevok v otázkach a odpovediach

Potrebujem potvrdenie údajov o poberaní materského na účely nároku na rodičovský príspevok?

V súlade s platnými právnymi predpismi sú orgány verejnej moci, teda aj Sociálna poisťovňa a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny povinné komunikovať vzájomne elektronicky pri rešpektovaní zásad elektronickej úradnej komunikácie ustanovených v zákone o e-Governmente. Údaje potrebné k výkonu sociálneho poistenia a štátnych dávok majú získavať z informačných systémov oboch inštitúcií bez ďalšieho zaťažovania účastníkov konania alebo správnych orgánov. Z toho vyplýva, že potvrdenie o nároku na materské si majú od Sociálnej poisťovne vyžiadať priamo jednotlivé úrady práce, ktoré rozhodujú o nároku na rodičovský príspevok, nemajú žiadať tieto potvrdenia sprostredkovane od klientov.

Poberám rodičovský príspevok a od 1. dňa nasledujúceho mesiaca mi vznikne nárok na materské z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Mám naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Nie. Nárok na rodičovský príspevok zaniká, pretože vznikol nárok na materské za celý kalendárny mesiac, a to vo vyššej sume, ako je suma rodičovského príspevku. Vzniká však nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, pri starostlivosti o ktoré bol vyplácaný rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť poskytovaný v sume 41,10 eura, ak sa o dieťa staráte osobne, alebo v sume, ktorá je uvedená v dohode alebo v zmluve s poskytovateľom starostlivosti o dieťa (jasle, súkromná materská škola, opatrovateľka na základe živnosti a pod.). Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa.

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s polročným dieťaťom a do práce sa v súčasnosti nechystám. Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

Áno, máte nárok na rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok si uplatňuje rodič dieťaťa (matka alebo otec), osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

Ak rodič nastúpi do práce, naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku), druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou. Je tu však aj možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

Bude mať manželka nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ak nastúpi do práce?

Áno, pokiaľ druhý rodič dieťaťa nemá nárok na materské.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #príspevok pri narodení dieťaťa #príspevok na starostlivosť #prídavok na dieťa #prídavky na deti